Spelregels

Univers heeft voor haar artikelen een beperkte ruimte. Criteria die we hanteren zijn onder meer:

  • is het nieuws voor de studenten/medewerkers?
  • is het een actueel thema?
  • is het maatschappelijk relevant?
  • is het gericht op de universiteit?
  • spreekt het meerdere lezers aan?

In de regel schrijven we vooraf geen aankondiging van een congres of andere activiteit. Wel kan het zijn dat we inhoudelijk op een thema ingaan en dat artikel vooraf publiceren. Als er bijvoorbeeld een congres is over werkeloosheid onder jongeren, kunnen we vooraf bijvoorbeeld een verhaal schrijven over werkeloosheid onder studenten en dan verwijzen naar het congres. Er zijn natuurlijk meer manieren om over een activiteit of ontwikkeling te schrijven. We gebruiken verschillende journalistieke genres, zoals een (kort) nieuwsbericht, een foto met bijschrift, een achtergrondverhaal, een interview, een enquête of een reportage. Nu kan Univers niet zomaar over alles schrijven. Er zijn eisen waaraan een artikel moet voldoen. Zo moet de informatie in het artikel feitelijk juist zijn. En als er iemand beschuldigd wordt, dan is het ook belangrijk om de andere kant van het verhaal na te vragen.

  1. Hoor en wederhoor Er zijn meestal twee of meer kanten aan een verhaal. Om een evenwichtig en volledig beeld te krijgen van een nieuwsfeit of ontwikkeling is het belangrijk om meerdere partijen aan het woord te laten die de meerdere kanten belichten: de hoor- en wederhoor. Als er kritiek luidt, krijgt de desbetreffende persoon of instantie de gelegenheid om te reageren. Zo kan de lezer zich zelf een oordeel vormen over de kwestie en ontstaat er ruimte voor debat. Ook kan wederhoor een verkeerde voorstelling van zaken voorkomen of corrigeren. Soms vindt de wederhoor – als mensen in eerste instantie niet bereid zijn commentaar te geven of niet bereikbaar zijn – later plaats; in een zogenaamdfollow up-bericht bijvoorbeeld een week later.
  2. Inzage bij interview Bij openbare bijeenkomsten staat het de redacteur vrij uitspraken te noteren en te gebruiken in een artikel. Het moet de persoon die benaderd wordt voor een interview duidelijk zijn in welke verhaalcontext hij of zij vragen voorgeschoteld krijgt. Als er iemand individueel – telefonisch of face to face – geïnterviewd wordt, kan deze om inzage van het artikel vragen. In principe hoeft de redacteur niet per se het gehele artikel, maar alleen de passage voor te leggen waarin diens uitspraken staan. Correctie is mogelijk op feitelijke onjuistheden en op de betekenis van het gezegde binnen de context van het artikel. De geïnterviewde mag voorstellen doen tot wijziging, maar de redacteur blijft eindverantwoordelijke voor het artikel. Ook heeft de geïnterviewde alleen zeggenschap over de weergave van zijn eigen uitspraken en niet over de context/teneur van het verhaal of de uitspraken van anderen. Als er de redacteur een citaat op verzoek van de geïnterviewde niet wil aanpassen, moet deze dit verantwoorden, bijvoorbeeld met behulp van aantekeningen gemaakt bij het gesprek. Bij Univers werken we met een deadline. Dat betekent dat er soms snel gereageerd moet worden. Journalist en geïnterviewde maken vooraf duidelijke afspraken over de termijn waarbinnen de laatste kan reageren op het ter inzage gegeven artikel. De geïnterviewde moet er rekening mee houden dat er na de inzage nog kleine wijzigingen in het artikel kunnen plaatsvinden. In het allerlaatste stadium voor publicatie kijkt de eindredacteur nog naar het artikel. Deze maakt ook de koppen en het intro bij de langere verhalen. Alleen als er drastische wijzigingen zijn in opbouw of teneur van het artikel, krijgt de geïnterviewde deze nog een keer voorgelegd.
  3. Gefingeerde naam In principe wil Univers zijn bronnen met de naam noemen. Er moeten zwaarwegende redenen zijn om de identiteit van een geïnterviewde achter te houden, bijvoorbeeld als het bekend worden van de naam ernstige gevolgen zou hebben voor iemands beroep of studie. Ook kan Univers er in uitzonderlijke gevallen voor kiezen om een gefingeerde naam of alleen de voornaam te gebruiken als er sprake is van een gevoelig onderwerp dat bijvoorbeeld schaamte of angst oproept bij de geïnterviewde wanneer deze met zijn echte naam bekend zou worden. Wel streeft de redactie er ook bij dergelijke onderwerpen naar mensen te vinden die wél met hun echte naam in het blad willen. De redactie checkt of de verstrekte informatie juist en controleerbaar is alvorens een artikel met een anonieme bron te publiceren. Onderaan het artikel moet worden gemeld dat er een anonieme bron/gefingeerde naam is gebruikt en waarom.
  4. Klachten Mocht er een artikel in Univers komen waar echt fouten in zitten, dan zal het blad deze later corrigeren. Iemand met een klacht over een artikel kan in de eerste plaats bellen met de redactie of een e-mail sturen. Daarnaast is het altijd mogelijk om een ingezonden brief te sturen. Voor deze brieven geldt een maximum van 300 woorden; langere artikelen kunnen worden ingekort. De afzender van de brief moet naam en studie/functie vermelden.
  5. Redactieraad Als iemand ontevreden blijft over de klachtenbehandeling, bestaat de mogelijkheid zich te wenden tot de redactieraad. Deze raad speelt een bemiddelende rol bij klachten en is benoemd door het college van bestuur en de universiteitsraad. In deze raad zitten studenten, wetenschappers en journalisten die zijn benoemd op hun expertise op het gebied van media en communicatie. Zij zullen de schriftelijke klacht in behandeling nemen en de klagende partij de gelegenheid geven – desgewenst persoonlijk op een bijeenkomst – zijn standpunten toe te lichten.

Klik hier voor ons volledige redactiestatuut.