1968 03 01

rcilburgs Oiogeschoolblad
Interview met
Prof. Dr. R. A. de Moor
Redaktie: Wanneer kwam de gedachte van een meerjarig rectoraat voor onze hogeschool voor het eerst ter sprake?
Prof. Dr. de Moor: Prof. van Dooren heeft als rector magnificus in 1962-1963 voor het eerst die gedachte naar voren gebracht. Een zeer
proot gedeelte van de senaat vond de situatie daarvoor echter nog niet rijp. Het hooglerarencorps was nog betrekkelijk klem, we hadden nog maar één faculteit, de economische, en een sociale afdeling, de weten- schappelijke en administratieve staf was veel minder omvangrijk dan nu, en de behoefte aan contacten naar buiten deed zich nog niet zo sterk gevoelen. De situatie is sindsdien natuurlijk heel sterk veranderd.
Tijdens het rectoraat van Prof. Goldschmidt, vorig jaar, kwam de gedachte weer naar voren. De interesse van de senaat was toen zodanig, dat besloten werd te bezien of de invoering van een meerjarig rectoraat te realiseren was.
Redaktie: Wat waren de argumenten, die pleitten vóór de invoering van een meerjarig rectoraat?
Prof. Dr. de Moor: Op de eerste plaats nemen de bestuursproblemen van de hogeschool met het jaar sterk toe. Er wordt steeds meer gezocht naar onderwijs- en onderzoekvernieuwing, naar nieuwe structuren, wat contacten naar buiten, en dan denk ik met name aan het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen, de Academische Raad en de andere universiteiten en hogescholen, veel meer noodzakelijk maakt dan vroeger. Voor die contacten is het nodig, dat iemand, die zich wat
langer in de problemen verdiept heeft, een meer permanent standpunt naar voren kan brengen; want enerzijds is de rector magnificus natuurlijk de spreekbuis van de senaat, maar anderzijds wordt de wijze, waarop hij een standpunt naar voren brengt, bepaald door zijn persoon! Bovendien gaat iedere organisatie, die zich in een kritiek stadium bevindt, zoals bij ons, meer waarde hechten aan contacten naar buiten. Mijns inziens zal een meerjarig rectoraat dan ook vooral voorzien in de
maandblad – jaargang 5 – maart 1968
Prof Dr. R. A. de Moor, rector magnificus
behoefte om krachtig naar buiten op te treden, wanneer het tenminste het zuivere onderwijs en onderzoek betreft. Overigens representeert het curatorium de hogeschool.
Ook intern worden de bestuursproblemen steeds groter. De rector magnificus moet met het senaatsbestuur vernieuwing van onderwijs en ontwikkeling van het onderzoek stimuleren, hij moet streven naar een zo groot mogelijke coördinatie” en wederzijdse informatie tussen de diverse onderzoek-eenheden, etc.
Voorts wordt het beheer van de universiteit steeds complexer en kostbaarder, wat de behoefte met zich meebrengt de administratieve procedures te verbeteren. Primair is dat natuurlijk een zaak van de curatoren, maar omdat de faculteiten a.h.w. de produktie-eenheden zijn en het meeste geld opslokken, moeten wij er als faculteit en senaat voorzorgen, dat we de beheersinstrumenten goed hanteren.
Verder wordt de taak van de rector magnificus in het contact met wetenschappelijke staf en studenten steeds belangrijker. Ook op dit punt IS het wenselijk een man te hebben, die voor langere tijd eenzelfde beleid kan voeren.
Redaktie: Is er vooraf op de ervaring van andere universiteiten en hogescholen met een meerjarig rectoraat een beroep gedaan?
Prof. Dr. de Moor: Door de nauwe contacten met de andere universi-
REDACTIONEEL
,,Het college van Curatoren van de Katholieke Hogeschool te Tilburg, heeft op voordracht van de academische senaat Prof. Dr. C. F. Scheffer, hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde, met ingang van het studiejaar 1968-1969 benoemd tot rector magnificus voor een periode van drie jaren.”
Tot zover een gedeelte van een persbericht, dat curatoren op 11 maart jl. deden uitgaan.
De invoering van een meerjarig rectoraat betekent een belangrijke beslissing, waarmee curatoren tegemoet zijn gekomen aan de eisen,
die de huidige ontwikkelingsfase van de hogeschool aan het rectoraat
stelt.
De relatief steeds snellere groei van de twee facetten van het instituut, het onderwijs en de beoefening van het wetenschappelijk onderzoek, een groei, waarin belangrijke lange-termijn-vraagstukken meespelen en waarin de noodzaak van veeijzijdige contacten zich duidelijk mani- festeert, maakt de waarborg van een goede continuïteit in het senaatsbestuur noodzakelijk. Gedeeltelijk bestond deze continuïteit reeds, enerzijds, omdat de secretaris van de academische senaat van een bepaald jaar in het daaropvolgende jaar automatisch tot rector magnificus benoemd werd en het jaar daarna als pro-rector in het senaatsbestuur zitting hield, anderzijds, omdat de factulteitsbesturen
reeds voor een periode van 3 jaren benoemd werden.
Naar aanleiding van de invoering van het meerjarig rectoraat hadden wij een interview met de huidige rector magnificus. Prof. Dr. R. A.
de Moor.
Van de nieuwbenoemde rector magnificus. Prof. Dr. C. F. Scheffer, werden een curriculum vitae en enige gedeelten uit een interview, dat’ werd gepubliceerd in het dagblad ,,De Stem” van 13 maart, opgenomen. Om u een beeld te geven van de situatie met betrekking tot het rectoraat elders in het land, hebben wij een inventarisatie terzake gemaakt.
1
THB8 maart 1968
teiten en hogescholen, via de Academische Raad, het rectorencollege en vele persoonlijke contacten, is een duidelijke informatie verkregen Maar dat er een inventarisatie van de voor- en nadelen van een meerjarig rectoraat is gemaakt, kan ik niet zeggen
Redaktie: Wordt er m de Wet op het Wetenschappelijk Onderwijs (verder WWO te noemen) iets gezegd over de instelling van het meerjarig rectoraat’^’
Prof. Dr. de Moor: Even kijken Ja, de Wet zegt in artikel 49, lid 2 ,,Hij (redaktie de rector magnificus) vjordt voor een termijn van ten hoogste vier jaren door Ons (redaktie de Kroon) benoemd uit een door de senaat opgemaakte voordracht van tenminste twee gewone hoog- leraren Na zijn aftreden is hij weder voor een termijn van ten hoogste vier jaren benoembaar ” (Redaktie De WWO, in werking getreden in 1963, heeft vooral betrekking op openbare universiteiten en hoge- scholen, bepaalde onderdelen zijn echter ook op bijzondere instellingen van HO van toepassing Het onderhavige artikel echter met Onze bijzondere instelling kent bijvoorbeeld met een voordracht van twee personen, bovendien zijn het bij ons de curatoren, die een rector magnificus benoemen )
Een eenjarig rectoraat was van oudsher in verschillende Europese landen een gewoonte Bij alle universiteiten en hogescholen waren de hoogleraren gelijken, ieder jaar werd uit die gelijken een primus gekozen, die als voorzitter de groep naar buiten representeerde In zekere zin was het dus een honoraire functie Omdat, zoals we gezien hebben, de bestuursaspecten steeds sterker naar voren kwamen, moest deze traditie worden verbroken Uit de gemeenschap van gelijken moet nu een man gevonden worden, die de groep kan representeren, en
voor langere tijd de ingewikkelde bestuursproblemen kan behartigen Redaktie: Is die gelijkheid er ook nu nog?
Prof. Dr. de Moor: Ja, in zoverre, dat de rector magnificus in de huidige
AGENDA
woensdag 27 maart om 22 45 uur in het Harmonie-theater
Studenten Filmliga met een speciaal ingelast Laurel en Hardy programma
woensdag 3 april om 20 00 uur in de zaal Kon Liedertafel
Concert door leerlingen van het rabants Conservatorium, onder wie de klarinettist Sjef Douwes (winnaar Prix d’excellence)
Op het programma staan o a werken van Danzi, Schubert Chopin, Brahms en Debussy
Studenten gratis toegang, medewerkers van hogeschool ƒ4,60 Voor wijze van plaatsbespreken zie programmaboekje van het Studium Generale
donderdag 4 april om 22 45 uur in het Harmonie-theater
Studenten Filmliga met ,,Kwaidan”, een Japanse horror-film Eerste en enige vertoning m Tilburg
zondag 21 april om 21 05 uur TV Nederland
Uitzending van de quiz ,,Tweekamp”, ditmaal tussen studenten- teams van de TH te Delft en onze hogeschool
constellatie met de bevoegdheid heeft om als rector magnificus op persoonlijke titel, zonder de formele instemming van het senaatsbestuur beslissingen te nemen In de praktijk is het natuurlijk zo dat de rector bepaalde vrijheden heeft, die hem door het senaatsbestuur worden verleend Overigens moet hij zelf aanvoelen, hoever hij kan gaan
Je kunt met iedere beslissing opschorten tot de maandelijkse verga- dering van het senaatsbestuur Maar hij blijft natuurlijk altijd verant- woording schuldig aan het senaatsbestuur In principe blijft de rector magnificus, dus ook bij het meerjarig rectoraat, primus inter pares Redaktie: Waarom heeft Tilburg gekozen voor een 3-jarig en met bijvoorbeeld voor een 2-jarig rectoraat
Prof. Dr. de Moor: Ik moet er eerst even bij zeggen, dat wij het 3-jarig rectoraat bij wijze van proef hebben ingevoerd en dat we, omstreeks de tijd dat er een nieuwe voordracht gedaan moet worden, dus ongeveer een half jaar voor het verstrijken van de ambtstermijn van Prof Scheffer definitief zullen beslissen, voor zover een beslissing natuurlijk ooit definitief is
Ja, waarom 3 jaar’ Ach, dat is moeilijk te zeggen Er waren mensen, die pleitten voor 2 jaar Maar 2 jaar verschilt zo weinig van 1 jaar, dat het nauwelijks de moeite zou zijn, een wijziging van 1 jaar tot 2 jaar tot stand te brengen Anderen stelden 4 jaar voor Maar dat vonden anderen weer te lang De termijn van 3 jaar is eigen betrekkelijk toevallig
Redaktie: Kunt u vertellen, hoe nu de functie van secretaris van de academische senaat geregeld gaat worden’
Prof. Dr. de Moor: U weet, dat het rectoraat tot op dit moment verliep volgens anciënniteit Men werd eerst een jaar secretaris, daarna rector en ten slotte pro-rector De rector wordt nu, los van het ancienniteits- principe, gekozen uit de gehele senaat Voor de secretaris blijft het ancienniteitssysteem gehandhaafd Nadat men een jaar als secretaris heeft gefungeerd, wordt men meteen pro-rector (Redaktie Het instituut pro-rector verliest hiermee dus de eigenlijke betekenis van het woord Zoals u elders in dit blad zult zien, is het geen vreemde figuur, dat
een pro-rector helemaal geen pro-rector in de ware zin van het woord IS)
Redaktie: U wordt dus geen pro-rector?
Prof. Dr. de Moor: Ja, dat klopt De overgang van het huidige systeem op het nieuwe brengt dat mee
Redaktie: Naast een 3-jarige ambtsperiode voor het faculteitsbestuur, wordt nu dus ook een 3-jang rectoraat ingevoerd Gaan de bestuurs- perioden van de rector en die van de faculteitsbesturen nu ook parallel lopen?
Prof. Dr. de Moor: Ook weer terwille van de continuïteit in het senaats bestuur hebben we een zodanig systeem, dat nooit alle leden van het senaatsbestuur (redaktie het senaatsbestuur bestaat uit rector magnificus, secretaris, pro-rector en de voorzitters en secretarissen van de faculteitsbesturen) tegelijk aftreden
Redaktie: Houdt het feit, dat o a artikel 49, lid 2, van de WWO met van toepassing is op onze instelling van bijzonder hoger onderwijs in, dat m principe m Tilburg een permanent rector mogelijk is?
Prof. Dr. de Moor: Ja, ik heb de indruk, dat we inderdaad een permanent rector zouden kunnen benoemen Persoonlijk ben ik van mening, dat dat niet wenselijk is Want al heb je nog zo’n voortreffelijk rector, na een jaar of acht, en dat varieert natuurlijk van geval tot geva krijg je onvermijdelijk een zekere verstarring De man heeft veel lot stand gebracht, juist omdat hij zo voortreffelijk was, hij is daardoor ook gehecht geraakt aan bepaalde oplossingen, aan bepaalde manieren van doen, hij heeft uiteraard ook zijn eigen ,,hobbies” en daardoor
kan er een zekere verstarring optreden Kortom, hij zal met meer zo open staan voor nieuwe ontwikkelingen en dat is juist het meest
Mededelingenblad Tilburgse Hogeschool Redaktie
P J M L Tieleman
L M Moerings
B M J Pauw
Hoofd Bureau Senaat JJM deBont
Redaktie-adres
Hogeschoollaan 225
De sluitingsdatum voor het inleveren van copy voor het komende nummer is 22 april
2
liet ijs in,
centrale voor de universiteit: vernieuv\/ing, vernieuwing, altijd weer, dat IS nu eenmaal de aard van het bedrijf. Bovendien ontstaat het gevaar, dat er een zekere vervreemding zal plaats vinden tussen een permanent rector en de jongere hoogleraren.
Redaktie: Zijn er regels gegeven met betrekking tot de vervulling van de onderwijstaak van de 3­jarige rector?
Prof. Dr. de Moor: Dat is natuurlijk een zaak van iedere rector afzon­ derlijk. Ik heb de indruk, dat Prof. Scheffer een zodanige organisatie voor zijn leervak heeft gevonden, dat hij toch het grootste gedeelte van zijn onderwijstaak zal kunnen blijven vervullen.
Redaktie: Is dat niet in tegenspraak met één van de argumenten, die u aanvoerde voor een meerjarig rectoraat, namelijk dat de bestuurs­ facetten van de hogeschool zoveel tijd gaan eisen, dat een volledige inzet terzake nodig is?
Prof. Dr. de Mo o r: Ja, dat is natuurlijk een moeilijk punt, dat je niet in zijn algemeenheid kunt beantwoorden. Prof. Scheffer, dat is misschien bij de studenten bekend, is één van de leden van de senaat, die een onnoemelijke werkkracht weet te ontplooien, dat is haast onbegrijpelijk. Een ander zou het misschien niet presteren zijn onderwijstaak naast
zijn bestuurstaak als rector magnificus te blijven vervullen. Als hij tot
de conclusie zou komen, dat hij deze beide taken niet kan combineren, zal de senaat zeker een verzoek aan curatoren tot gehele of gedeel­ telijke ontheffing van de onderwijstaak, ondersteunen. Ik heb de indruk, dat curatoren een zodanig voorstel zeker zouden goedkeuren. Neen,
ik zie daar geen enkele moeilijkheid in.
Redaktie; Ziet u in het meerjarig rectoraat een bepaalde lijn, die overeenkomt of verschilt t.o.v. het plan­Maris?
(Redaktie: Het plan­Maris is het geheime, in 1968 door een Utrechts studentenblad in de openbaarheid gebrachte plan van de door de Academische Raad ingestelde commissie­Maris, die tot taak had
te onderzoeken, welke factoren de zelfstandige taakvervulling van de universiteit belemmeren. De commissie­Maris stelt o.a. voor een uit
3 personen bestaand college te belasten met de leiding van de universiteit of hogeschool. Aan het hoofd van iedere faculteit zou een ervaren hoogleraar, die ontheven is van zijn onderwijstaak, gesteld moeten worden.)
Prof. Dr. de Mo o r: Het plan­Maris stelt een geheel andere structuur voor. Ik geloof dus niet, dat een meerjarig rectoraat de richting van het plan­Maris ingaat. Het meerjarig rectoraat is mijns inziens een ontwik­ keling, die probeert de huidige structuur te versterken.
Redaktie: Maar een 3­jarig rectoraat zou toch, zoals we eerder gezien hebben, kunnen leiden tot een splitsing van onderwijs­ en bestuurstaak. En waar het plan­Maris een zodanige splitsing, voor zover het de faculteitshoofden betreft, voorstaat, kleven er aan het meerjarig rectoraat toch elementen, die ook in het plan­Maris aanwezig zijn? Prof. Dr. de Mo o r: Ja, dat kan natuurlijk wel. In dat opzicht hebt u
gelijk. Maar het lijkt me een toevallig aspect van het plan­Maris.
Redaktie: In welk stadium bevindt het plan­Maris zich?
”’■o f- Dr. de Mo o r: Het is behandeld in de Academische Raad. ‘k meen, dat het nu gepubliceerd is. De Academische Raad heeft zich minder ingelaten met de concrete voorstellen van het plan, als wel met
de algemene uitgangspunten. De voorzitter en de secretaris van de
f^ssd bezoeken op het ogenblik alle universiteiten en hogescholen (redaktie: maandag 18 maart werden zij in Tilburg ontvangen) om met
Prof. Scheffer
voor drie jaar recto r magnificus
Prof. Scheffer is geboren in 1911 te Oudenbosch. In 1935 slaagde hij aan de Katholieke Hogeschool voor het docto­ raalexamen economische wetenschappen Hij vervulde vervolgens een aantal func­ ties in het bankbedrijf en werd in 1949 verbonden aan het ministerie van Finan­ cien van Indonesië. Hij promoveerde in 1951 aan de hogeschool bij Prof. Dr. J. M. Pieters op een proefschrift over ,,Het bankwezen in Indonesië sedert het begin van de tweede wereldoorlog”. Vanaf 1951 was hij tevens lector in de monetaire economie aan de Universiteit Indonesia te Djakarta; in 1952 werd hij daar benoemd tot gewoon hoogleraar. In 1955 werd Prot. Scheffer benoemd tot gewoon hoogleraar in de bedryfshuis­ houdkunde (in het bijzonder het financie­ wezen van de onderneming) aan de hogeschool te Tilburg In het studiejaar 1963/1964 bekleedde hij het ambt van rector magnificus.
Curatoren van de hogeschool hebben op voordracht van de academische senaat Prof. Dr. C. F. Scheffer, hoogleraar in de bedrijfshuishoudkunde, met ingang van het studiejaar 1968­1969 benoemd tot rector magnificus voor de tijd van drie jaren.
Het dagblad ,,De Stem” heeft naar aanleiding van deze benoeming een interview met Prof. Scheffer gehad. Het schrijft ondermeer;
,,Prof. Scheffer wil in een driejarige rectoraatsperiode vooral proberen de interne communicatie m de hogeschool verder te ontwikkelen.
Hij vindt het noodzakelijk, dat het contact tussen curatoren, de facul­ teiten, de leden van de wetenschappelijke staf en de studenten beter wordt. Daarvoor, zo stelt hij, moet de hogeschool een aparte afdeling krijgen. Die afdeling moet ook op senaatsniveau kunnen werken.
Voorts ligt het in zijn bedoeling, zo onthulde hij, aan de senaat een ambtelijk secretaris te verbinden. Prof. Scheffer vindt het vooral in de lijn van de ontwikkeling liggen, dat de studenten meer inspraak krijgen in de samenstelling van het studieprogramma. Geleidelijk zal die medezeggenschap zich ook over andere gebieden van het hogeschool­ leven moeten uitbreiden, zo meent hij. Er zal een kracht dienen te worden benoemd, die zich met dit karwei gaat bezighouden.
Prof. Scheffer wijst er op, dat de bestuursstructuur van de universiteiten en hogescholen in Nederland op de helling gaat komen. De academische raad is daarover al geruime tijd in discussie (redaktie; zie ook
,,interview met Prof. Dr. R. A. de Moor” elders in dit blad). Hij onder­ schrijft de opvatting van Prof. De Moor, neergelegd in het NK V­blad ,,Ruim Zicht” dat een vergaande samenwerking tussen de technische hogeschool in Eindhoven en de hogeschool in Tilburg gewenst is.
In zijn ambtsperiode zal de interne discussie over het predicaat ,,katholiek” ongetwijfeld doorgaan, meent hij. Hij ziet niet, dat men zal besluiten dat predicaat van de ene dag op de andere te laten vallen.”
Tot zover enige citaten uit het dagblad ,,De Stem” van 13 maart jl.
3 THB8 maart 1968
een
‘an
jffelijk
3t geva vertegenwoordigers van curatoren en senaat te spreken over de
tot inzichten, die ter plaatse inzake de bestuursstructuur leven. De op deze ,01­ manier verkregen informatie wordt verwerkt. In juni zal de gehele zaak anieren weer opnieuw aan de orde komen. Het plan­Maris is dus niet aanvaard, QP niet verworpen, ook niet op de lange baan geschoven, er wordt
. 20 Intensief verder gewerkt om tot goede voorstellen te komen,
iest iI. BR PT
Inventarisatie rectoraat elders
Amsterdam Gemeentelijke Universiteit heeft een 4-jarig rectoraat De rector magnificus wordt bijgestaan door een pro-rector (met in de zin van vorige r -m ) en een secretaris van de senaat, die voor meerdere jaren worden benoemd Een uitzondering vormt de vereniging van de functies van pro-rector en secretaris in een persoon, zoals gedurende 10 jaar bij Prof J Valkhoff het geval was Alle dagelijkse zaken, voor zover met behorende tot het werkterrein van de senaat, worden behartigd door het presidium, waarin zitting hebben de r-m en de kanselier-directeur (een onder de verantwoordelijkheid van curatoren vallende functie, die men zou kunnen beschouwen als een voorloper van de functie van manager van de universiteit), terwijl de pro-rector als adviserend lid zitting heeft R -m en secretaris van de senaat behartigen de dagelijkse zaken van de senaat Het senaatsbestuur berust bij het college van rector en assessoren, waarin zitting hebben de r-m , secretaris en de voorzitters van de faculteiten Praktijk is echter, dat ook voorzitters van interfaculteiten daarin zitting hebben
Amsterdam Vrije Universiteit heeft een 4-jarig rectoraat, dat in 1965 werd ingevoerd De rector magnificus wordt bijgestaan door voor 2 jaar benoemde conrectoren, die beurtelings 1 jaar als secretaris van de senaat fungeren Bestuur van de senaat senatus contractus (r-m , de
2 conrectoren, de prorrector en van de 7 faculteiten en 3 inter- faculteiten de voorzitters en 1 lid, daarnaast voor elk vijftal boven de
10 hoogleraren, die een faculteit of interfaculteit telt, nog 1 lid, tot een maximum van 4 leden) Moderamen van de senaat (r-m de 2 con- rectoren leden, de rector designatus heeft de plicht om gedurende het jaar, dat voorafgaat aan het eerste van zijn rectoraat de vergaderingen als adviserend lid bij te wonen) dagelijkse leiding senaat
Delft Technische Hogeschool heeft 3-jarig rectoraat Dagelijkse leiding van de zaken van de senaat college van rector en assessoren (r-m , conrector/secretaris, voorzitters van de 9 faculteiten) Kent dus met de figuur van de pro-rector Conrector/secretaris, voor 1 jaar benoemd, staat r -m bij
Eindhoven Technische Hogeschool heeft meerjarig rectoraat Dagelijkse leiding van de zaken van de senaat berust bij college van rector en assessoren (r-m , secretaris van de senaat en voorzitters van afdelingen en onderafdelingen) Secretaris, die voor 1 jaar wordt benoemd, treedt ook als conrector op Van 1957 (eerste jaar van THE) tot en met 1960
-een*en dezelfde r-m evenals van 1961 tot en met 1968
Groningen Rijksuniversiteit: Tot 1961 het 1-jarig rectoraat Van 1961- 1965 4-jarig Vanaf 1965 2-jarig Secretaris van de senaat, die voor
2 jaren wordt benoemd, wordt meestal daarna rector magnificus Pro-rector (met in de zin van vorige r -m ), voor 1 jaar benoemd, ontlast r-m. van representatieve verplichtingen Dagelijkse leiding van de
zaken van de senaat berust bij college van rector en assessoren
Leiden Rijksuniversiteit: 1-jarig rectoraat Bestuur van de senaat Senatus Presidium (alle faculteiten vertegenwoordigd) Dagelijkse leiding van zaken van de senaat r m , secretaris van de senaat De secretaris van de senaat, voor 1 jaar benoemd, wordt meestal daarna r -m Pro-rector (met in de zin van vorige r -m ) wordt voor
5 jaar aangewezen
Nijmegen Katholieke Universiteit: 1-jarig rectoraat Secretaris van de senaat /^ordt voor 3 jaar benoemd Streven is de aftredend secretaris daarna te benoemen tot r – m , zodat hij de nieuwe secretaris kan inwerken Eenmaal per 3 jaar zal een secretaris dus r-m worden Dagelijkse leiding Senatus Contractus (r-m , secretaris, pro-rector, rector designatus, voorzitters van faculteiten en interfaculteiten,
1 curator en 1 lid van het secretariaat van curatoren hebben het recht
om vergaderingen als adviserend lid bij te wonen) Betreffende rector designatus wanneer geen vervanging van secretaris plaats vindt, dan wordt volgens anciënniteit een hoogleraar benoemd
Rotterdam Nederlandse Economische Hogeschool: In het algemeen 1-jarig rectoraat Van 1960 tot en met 1964 4-jang Continuïteit aan- wezig doordat men eerst voor 1 jaar tot secretaris daarna voor 1 jaar tot pro-rector en tenslotte tot r-m benoemd wordt College van rector en assessoren (r -m , secretaris, pro-rector en decanen, vgl voorzitters van faculteiten) behartigt zaken van de senaat Senaatsbestuur r-m , secretaris en pro-rector
Rotterdam Medische Faculteit, volgens Noodwet Medische Faculteit Rotterdam, aparte rijksinstelling voor Wetenschappelijk Onderwijs Deze Noodwet geldt tot 1969 en regelt het bestuur De decaan van MFR (vgl r -m elders) treedt op als voorzitter en is benoemd tot 1969 Wordt bijgestaan door een eveneens tot 1969 benoemde secretaris Faculteitsbestuur decaan, ondervoorzitter en secretaris Faculteits- bestuur wordt bijgestaan door directeur van het faculteitsbureau (een hoogleraar met een minder omvangrijke onderwijstaak)
Twente Technische Hogeschool: 4-jarig rectoraat Dagelijkse leiding zaken senaat college van rector en assessoren (r m , secretaris, voorzitters van de 4 afdelingen en de campusdecaan) Secretaris, tevens conrector, wordt voor 1 jaar benoemd TH Twente geen geen pro-rector
Utrecht Rijksuniversiteit: 1-jarig rectoraat Dagelijkse senaatszaken senatus contractus (r m , secretaris van de senaat, 2 hoogleraren uit elke faculteit en 1 uit de sub-faculteit tandheelkunde) Een vierman- schap, bestaande uit r -m , secretaris van de senaat, secretaris designatus en de secretaris designatus designatus heeft adviserende taak ten behoeve van senatus contractus In viermanschap schuilt een verkapt 4-jarig rectoraat, immers eerst wordt men secretaris designatue designatus, daarna secretaris designatus, dan secretaris en tenslotte rector magnificus
Wageningen Landbouwhogeschool: 3-jarig rectoraat, met mogelijkheid herbenoeming Secretaris van de senaat wordt voor 1 jaar benoemd (herbenoeming met gebruikelijk) LH kent geen pro-rector
.
VERHOG
Curatoren schriftelijl< van de Wi een verho Curatoren adviseren bestemmi voorziemr activiteite Curatorer verhoogd voorziemr Voor zove toekomst financieni Curatorer wordt gei BOUWZ In deze ri stand var Op het 01 bouwpun' 24 000 m^ achter he Omdat h afgraving damwanc kelders v verwijder Om het II tot septe afstander 6 meter I buizen st (Twee w van het h diefstal c inbrekers De lozin gemeent( daarvoor terrein in 4 drukkerij van der \A/ee koestraat 85 - tilburg - tel. 23137

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.