1968 05 01

)
tilburgs hogeschoolblad
Beleving en invloed
van de oriëntatiedagen
Tijdens de introductiedagen welke in september van het vorig jaar werden gehouden is m opdracht van de Commissie voor Academische Studievoorlichting door het Instituut voor Arbeidsvraagstukken een onderzoek gehouden naar de wijze waarop deze dagen door de aankomende eerstejaarsstudenten worden beleefd en een basis zijn voor een aantal beslissingen met betrekking tot de keuze van een studierichting deelname aan het gezelligheids en verenigingsleven
en dergelijke
Uit het onlangs door de IVA gepubliceerde verslag Beleving en
Invloed van de Oriëntatiedagen worden hier in het kort enkele punten samengevat
De onderzoeksgroep
Het onderzoek is gebaseerd op de gegevens welke werden verkregen van 381 eerstejaarsstudenten die de introductiedagen onafgebroken hebben bijgewoond en zowel voor als na de oriëntatie een aantal schriftelijke vragen hebben beantwoord De onderzoeksgroep is met zonder meer representatief voor de gehele eerstejaars populatie
maar de samenstelling van beide groepen naar vooropleiding en studierichting is vrijwel identiek
Het oordeel over de Introductiedagen
– De introductiedagen werden in het algemeen als leerzaam en zinvol ervaren getuige het feit dat 83 procent der deelnemers de gelegenheid tot het inwinnen c q verkrijgen van informatie voldoende achtte slechts 17 procent vond deze gelegenheid onvoldoende
– Dit oordeel bleek samen te hangen met de wijze waarop men de verschillende vormen van informatie-overdracht waardeerde een negatief oordeel over de gelegenheid tot oriëntatie ging het meest samen met een negatief oordeel over de mondelinge inleidingen als informatievorm en een voorkeur voor het inwinnen van informatie via gesprekken met ouderejaarsstudenten
– Om een beeld te krijgen van het oordeel over de wijze van informatie-overdracht werd gevraagd Kunt U aangeven waarbij U
in verhouding het meest hebt opgestoken? Uit het antwoordpatroon blijkt dat voor V3 van de respondenten gesprekken met ouderejaars het meest effectief zijn geweest
maandblad – jaargang 5 – mei 1968
Oordeel over voorgestelde maatregelen
Oordeel over de wijze van informatie overdracht
het meest
het minst opgestoken 2 3 %
20% 1 7 % 19%
20%
100%
wordt geen lid weet nog met wordt lid
7% 4% 8% 7% 12% 21% 18% 15% 81% 75% 74% 78%
100% 100% 100% 100%
200 83 38 321
Informatievorm
mondelinge inleidingen
schriftelijke informatie groepsdiscussies
gesprekken met ouderejs ars gesprekken met medewerkers aan de introductiedagen
opgestoken 2 3 %
1 3 %
2 6 %
3 3 %
4 %
100%
– In totaal bleek 18% van de deelnemers tijdens de introductie te zijn beïnvloed 10 respondenten veranderden van plan (5 zagen af van deelname 5 anderen werden toch lid) terwijl van de 48 respon- denten die nog met wisten of ze deel zouden nemen 69 % zich heeft opgegeven bij een vereniging 35 % bij Askloa 22 % bij Olof 8% bij TDF en 4% bij Theseus
– De keuze van een gezelligheidsvereniging wordt voor een belangrijk deel bepaald door een reeds voor de introductie bestaande voorkeur voor een bepaalde vereniging Zo telde Askloa voor de oriëntatiedagen reeds 114 aspirantleden , Olof 48, Theseus 8 en TDF 6
381
– Meer kontaktmogelijkheden met ouderejaars worden juist in verband
met een bredere oriëntatie over praktische aangelegenheden eerder als een verbetering van de introductie gezien dan uitbreiding van de mondelinge inleidingen of groepsdiscussies
381
Maatregelen
meer mondelinge inleidingen meer discussies onder leiding meer kontaktmogelijkheden met ouderejaars
geen verbetering verslechtering oordeel totaal
De invloed van de introductiedagen
20 % 4 7 %
92 %
50% 3 0 %
3%
30% 100% 2 3 % 100%
5% 100%
– Het oordeel der respondenten over de inhoud van de verkregen informatie varieerde sterk bij de verschillende onderwerpen en programmapunten
Informatie gezelligheidsverenigingen negatief beoordeeld
De informatie over de gezelligheidsverenigingen werd zeer negatief beoordeeld Geen van de verenigingen gaf voldoende duidelijke en volledige informatie Er werd te weinig gesproken over praktische zaken als de ontgroening en het karakter en de sfeer van het gezellig- heidsleven binnen de verschillende verenigingen Daarnaast miste men algemene objectieve informatie over de zin en betekenis van
het gezelligheidsleven Meer informatie over verenigingen zou door 80 % van de eerstejaars als een verbetering van de introductie
worden beschouwd 5 % vindt dit een geen oordeel
verslechtering
1 3 %
heeft
– De voorlichtingsdagen blijken nauwelijks invloed te hebben op de keuze van de studierichting Slechts 2 % der respondenten nam tijdens de introductie een beslissing ten aanzien van de te volgen studierichting
– Bezien we de totale onderzoeksgroep naar hun plannen met betrekking tot deelname aan het gezelligheidsleven voor aanvang van de introductie dan blijkt dat 78 % bereid was tot deelname
1 5 % wist met of ze zou deelnemen 7 % had het vaste voornemen met deel te nemen
Oriëntatie t a v deelname aan het gezelligheidsleven voor de introductie Econ Soc Recht Totaal
THB 10 mei 1968
lidmaatschap 91 % van de studenten die zich voorgenomen hadden bij Olof te gaan, verw/ezenlijkten dit voornemen, bij Askloa 89 %
– Eerstejaars die zich opgaven bij Olof hebben een duidelijk ander beeld van de ideale gezelligheidsvereniging dan de overige eerste- jaarsstudenten ZIJ zien hun ideaal eerder in een traditionele en besloten vereniging dan in een progressieve vereniging met een open karakter, wat juist het ideaal is van de leden van de overige verenigingen
– Het aantal eerstejaars dat zich heeft ingeschreven bij de onder- afdelingen van de ATSO is aanmerkelijk geringer dan men op grond van de, bij aanvang van de introductie vastgestelde bereidheid tot deelname zou verwachten Bij Pendragon geldt het tegendeel voor de introductie was 64 % van plan lid te worden, na de introductie bleek 77 % zich als lid te hebben opgegeven
– De bekendheid met instanties aan de Hogeschool waar men voor bepaalde aangelegenheden terecht kan, was na de introductie aanmerkelijk groter dan daarvoor Een aantal praktische vragen met betrekking tot deze instanties leverde voor de oriëntatie 66 % juiste antwoorden, na de oriëntatie 84 % Enige onduidelijkheid echter bleef bestaan over de ATSO en de faculteitsverenigingen
J. F. M. Thomassen
AMERIKAANS STUDENTENORKEST BEZOEKT TILBURG
De Yale University Concert Band, het 65 leden tellende studenten- blaasorkest van de Yale University te New Haven, Connecticut, zal op vrijdag 14 juni onder auspiciën van het Nederland-Amerika Instituut in de aula van de hogeschool concerteren
Tilburg is een van de drie Nederlandse steden, die het orkest tijdens haar vierde Europese goodwill-tournee aandoet
Het programma omvat werken van Handel, Mendelssohn, Mozart,
~1Vlen”ötti, Gunther Schuller, Robert Linn Percy Grainger, Mitch Leigh en Sousa
Het concert, dat voor alle leden van de hogeschoolgemeenschap gratis toegankelijk is, zal om 20 15 uur aanvangen
In verband met een goede huisvesting van de orkestleden, wordt eenieder, die op 14 juni voor een of meer Amerikanen slaapgelegenheid heeft, verzocht zich op te geven bij het ATSO-bestuurslid mejuffrouw E van Boven of in te tekenen ad valvas hogeschool of Eigen Huis
AGENDA
zaterdagavond 25 mei, Vestzaktheater
Cabaret ,,Cantater” zondagavond 26 mei, Vestzaktheater
Modern jazz
zaterdagavond 8 juni. Vestzaktheater
Poppentheater Jan en Marian Egbertse zondagavond 9 juni. Vestzaktheater
Toneelgroep ,,Rolvos” met ,,Zoo” van Albee
Nogmaals zij er op gewezen, dat het Vestzaktheater in het Eigen Huis toegankelijk is voor alle leden van de hogeschoolgemeenschap
sociologen tot nu toe terecht kwamen hebben wij in onderstaande tabel de aantallen weergegeven die wij vonden toen we aan de hand van de TAEK-ledenlijst in de daarin vermelde functies een verdeling maakten naar maatschappelijke sector en voornaamste inhoud van de functie Er zit dus geen enquête achter, de maatschappelijke sector en de ,,inhoud’ van de functie is alleen afgeleid uit aanduidingen als ,,hoofd afd personeelszaken van de NV X”, of ,,stafdocent van de Sociale Academie te Y ” De kans op een onjuiste indeling is
er dus wel, vooral misschien wat de voornaamste inhoud van de functie betreft
TABEL 1 De functies van de Tilburgse afgestudeerde sociologen ingedeeld naar maatschappelijke sector, waarin ze worden vervuld en naar de voornaamste activiteiten, die ze vergen
Mededelingenblad Tilburgse Hogeschool Redaktie
P J M L Tieleman
L M Moerings
B M J Pauw
Hoofd Bureau Senaat J J M de Bont
Redaktie-adres Hogeschoollaan 225
De sluitingsdatum voor het inleveren van copy voor het komende nummer is 31 mei
Maatschappelijke sector
Bedrijfsleven 1 ,1 Welzijnssector 11 14 Openbaar Bestuur 2 5 7 Grote Organisaties
Hoger Onderwijs en Onderzoek 10 2 15 Diversen 1 1
TOTAAL
—c a » CL „
^ E c co 1- r
0)X) t;
Bedrijfsleven
Welzijnssector
Openbaar Bestuur
Politiek Vakbeweging,
Standsorganisatie
Hoger Onderwijs of
Onderzoekinstituten 19 10 8 Diversen
Soort functie Maatschappelijke sector
(pers radio leger etc ) Geen functie of functie met bekend
TOTAAL
4 6
___
39(20,4%) 31(16,2%) 108(56 5%)
13
13(6 8%)
4
6 16 35 6 _ 22
Uiteraard is het bovenstaande een tableau van een situatie zoals die de laatste 15 jaar is ontstaan en waar nogal ,,toevalligheden”
m doorwerken, zoals bijvoorbeeld de zeer snelle toeneming de laatste 10 jaar, van het aantal der wetenschappelijke medewerkers m de Sociale Faculteiten Het staat met vast of deze groeisnelheden zich per sector in gelijke mate zullen blijven voordoen
Een zekere aanwijzing geeft mogelijk de huidige vraag naar sociaal- wetenschappelijk gevormden
Een korte verkenning van de advertenties in de van 1 januari tot
1 mei 1968 verschenen nummers van de drie sociologische vaktijdschriften (Sociologische Gids, Mens en Maatschappij en Sociale Wetenschappen) leidde tot het volgende resultaat
TABEL 2. In drie sociologische vaktijdschriften gevraagde academici met sociaal- wetenschappelijke vorming.
Soort functie Maatschappelijke sector
Onderzoek
Onderwijs
Beleid
Totaal
1 27
32(16 8) 57(29,8) 28(14,7)
6( 3.1)
37(19,4) 12( 6 3) 5( 3,1)
13t 6 8) 191(100)
— — 6
4 4 — —
w
Oriëntatiedagen Tilburgse socioloog op de arbeidsmarkt
– Deze voorkeur wordt in nagenoeg alle gevallen geactualiseerd in een Om een globale indruk te geven waar de Tilburgse afgestudeerde
14 7 1
Het heiwerk verloopt geheel volgens plan, na voltooiing van het heiwerk voor de laagbouw is men begonnen met de hoogbouw waarvoor nu nog ongeveer 350 palen de grond in moeten
De aanbesteding van de bouw heeft inmiddels plaatsgehad De
NV Ned MIJ voor Betonwerken v/h J C van Heesewijk (Eindhoven) was met ƒ9 737 000,— de laagste inschrijver De hoogste was de Internationale Gewapend Beton Bouw met ƒ10 880 000,— De gunning zal plaatsvinden na overleg met het ministerie van Onderwijs en Wetenschappen
Het bestek bevat de voorwaarde, dat het nieuwe gebouw binnen 600 werkdagen gereed is
De kosten van verwarming, ventilatie en sanitair bedragen ƒ 2 764 000,— Met de vier liftinstallaties is een bedrag van ƒ504 400,— gemoeid
Om te komen tot een zo groot mogelijke zekerheid, dat de nieuwbouw binnen de daarvoor gestelde termijn gereed zal zijn, worden in nauwe samenwerking tussen architect, aannemers en installateurs
De vraag uit het universitaire milieu houdt onverminderd aan, evenals uit de welzijnssector, daartegenover schijnt het bedrijfsleven verzadigd te zijn, hetgeen verbazing wekt Misschien werft dit niet zozeer via de algemene vakbladen, maar meer via gespecialiseerde periodieken Een vluchtig doorbladeren van de Gids voor het Personeelsbeleid (jaargang 1968) bracht een oogst van liefst
10 vacatures m het bedrijf en 5 in de universitaire sector, waarvoor uitdrukkelijk sociaal wetenschappelijke academici werden gevraagd
Dat bracht ons op het idee om ook bladen uit andere sectoren te raadplegen De nummers van het Tijdschrift voor Maatschappelijk Werk en het blad Maatschappelijk Welzijn (jaargang 1968) vroegen samen 22 sociologen, die hierboven nog met zijn meegeteld, in de sector Openbaar Bestuur vonden we nog 4 functies Met de in tabel 2 vermelde vraag vormt een en ander 80 vacatures, waarvoor sociologen m aanmerking komen Dit in een periode van vier maanden In dit aantal zijn dan nog met vermeld de uitsluitend via dag- of weekbladen gevraagde candidaten of de advertenties in hierboven met genoemde vakbladen (zo vermeldde Intermediair van 26 april 1968 6 ,,nieuwe” vacatures voor sociologen (4 welzijns- sector, 2 bedrijfsleven), terwijl de zuiver ,,interne ‘ vacature-voorziening uiteraard onbekend blijft
Drs. Q. van Bijsterveldt
ifif ,,Het studentenprotest heeft belangrijke sociale functies Het confronteert de maatschappij opnieuw met haar grondslagen zoals vrijheid en gelijkheid Het waarschuwt nog verder vuile handen te krijgen, door te compromiteren met deze waarden ” Aldus Prof
P ter Hoeven tijdens een congres over het studentenprotest -ir De Leidse universiteit zal, als de gemeenteraad ermee accoord gaat, in 1975 een gebouwencomplex, met een meer dan 100 meter hoge toren, in gebruik nemen De kosten worden op ongeveer 75 miljoen gulden geraamd Ongeveer 2600 personen zullen in het gebouw werkzaam kunnen zijn -^r Eindhovense studentenorganisaties, die een gezellig avondje voor de stedelijke hospita’s hadden georganiseerd en daarbij op een aantal van 500 hadden gerekend, zagen zich plotseling voor fikse problemen gesteld toen zij liefst 1400 kunstmoeders in
de aula van de TH zagen verschijnen -^ Amsterdam heeft sinds eind april officieel een Katholieke Theologische Hogeschool Al sinds vorig jaar is deze hogeschool in bedrijf, zij telt momenteel ruim
200 studenten -^ De ACRO (academische radio-omroep en televisie) meent, dat een aparte wettelijke regeling t b v de onderwijsomroep tot stand dient te komen, buiten de omroepwet om -A” Volgens
een OESO-rapport zouden voor Nederland, betreffende het aantal mannelijke studenten, dat 7 jaar na inschrijving nog wetenschappelijk onderwijs volgt, de volgende cijfers gelden godgeleerdheid 33 %, rechtsgeleerdheid 25 %, sociale wetenschappen 25 % en economische wetenschappen 43 % -^ In een interview in ,,De Telegraaf” heeft minister Veringa gezegd, van zijn kant te zullen bevorderen, dat studenten, die het nieuwe baccalaureaatsexamen hebben gehaald,
m overheidsdienst een even hoog salaris krijgen als andere academici ■^ De faculteit der geneeskunde van de universiteit van Amsterdam heeft besloten de numerus maximus (ook wel clausus of fixus)
voor de eerstejaarsstudenten in de geneeskunde te verhogen van 200 tot 225 Dit was mogelijk, omdat sedert 1964 de onderbezetting
van de wetenschappelijke staf grotendeels werd opgeheven en de ruimtelijke faciliteiten met onaanzienlijk zijn toegenomen if Prof Van Rijssel tijdens de hearing door de Studiecommissie Achtste Medische Faculteit ,,U kunt zich voorstellen wat het betekent, als zelfs studenten opmerken dat de kwaliteit van het onderwijs daalt ” ­^
De T ilburgse afdeling van Politeia meent, dat T ilburg in een cultureel­maatschappelijk vacuum is geraakt Daarom organiseerde
ZIJ 5 mei een Witte Zondag in het vroegere ,,kapitalistische bolwerk” in T ilburg (het voormalige Bureau Van Spaendonck), het huidige gebouw van de T heologische Faculteit ^ De belangstelling voor de NVSH­stand en de verkoopcijfers van de boekenstand van de uitgeverij Pegasus, waren voor ,,De T ilburgse Koerier” redenen om dergelijke initiatieven in de toekomst veel succes te voorspellen ■^ In een aan de Academische Raad uitgebracht rapport wordt gepleit voor de oprichting van een zelfstandig, universitair instituut, dat met eigen financieel beheer de studenten­voorziemngen regelt De studenten zouden een zo groot mogelijke mate van mede­ zeggenschap moeten krijgen in het beleid en het beheer if Een commissie van de Academische Raad heeft een rapport uitgebracht, waarin voorstellen worden gedaan aangaande de opbouw van het wetenschappelijk corps Volgens het nieuwe doorstromingsschema kan de wetenschappelijk assistent, die gepromoveerd is en de verplichte stage van twee jaar achter de rug heeft, solliciteren naar een positie van lector Lectoren die aan de verwachtingen voldoen, kunnen na acht jaar de titel ,,toegevoegd hoogleraar” krijgen Deze titel geeft recht op alle bevoegdheden van het hoogleraarschap, met uitzondering van benoemingen in het dekanaat en rectoraat
De hoogste rang m het wetenschappelijk corps blijft het gewone hoogleraarsambt. De commissie stelt tenslotte voor de pensioen’­ gerechtigde leeftijd van hoogleraren te verlagen tot 65 jaar ifif
(Met toestemming ingekort en overgenomen uit TAEK-blad
BOUWZAKEN
redaktie)
15 ! ;
1 I I de te verrichten werkzaamheden in een gedetailleerde netwerk-
planning vastgelegd Het hiermee samenhangende rekenwerk zal door een werkstudent met de computer worden uitgevoerd
Acadabria
THB 10 mei 1968
Hearing 8e Medische Faculteit
\
„Binnen afzienbare tijd is een 8e medische faculteit nodig. Niet zozeer l

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.