1974 05 31

877)
m
tilburgs hogeschoolblad
jaargang 11 – nr. 19 – 14 juni 1974
in dit nummer:
Tilburgse studenten in VS (p. 3) CEMSTO-geschil gesust (p. 3) Amsterdam vóór letterenfakulteit (p. 6) Uitbreiding KvB ongewenst (p. 7) Tijdschriften over WO-rellen (p. 7)
ol, aula,
A. Peelers iraar in d’j iedenis aanq ol, aanvaard 3udeii van ^
raten over 1 gevallen, 311enz. inij de bezinuim le kinder- huisbezoek
ng In Tilbun enkele ‘
in.
)n dia’s.
20 00 uur ig Tilburgs nlijsting- lorgenrood” ag gratis.
45 uur. Royale” lughes en
mdere Davii , Ursula er Peter alleen voor
komende maand zal vrijwel zeker tsamenwerkingsovereenkomst tus- de Katholieke Hogeschool en het aermansshoï (oller-lnstituut, de experimentele irarenopleiding van de Katholieke eergangen, worden verlengd. De iatholieke Uuniversiteit in Nijme- men de Technische Hogeschool in jndhoven werken ook samen met iet in 1970 gestarte MoUer-Instituut.
amenwerklng met het oller instituut verlengd
15 uur.
tieve intelli lesamenwerking van de genoemde lie instellingen voor WO met de
ilburgse lerarenopleiding berust op en besluit van het Ministerie van Inderwijs en Wetenschappen. Dit
nCHTING lesluit eist, dat voor de opleiding eter John anleraren in vakken, waarvan ook IC Painting’ en wetenschappelijke opleiding be-
MUSEUM laat, een samenwerking van WO-
Moller-Instituut samen voor zover het de ekonomische wetenschap be- treft.
De samenwerking heeft gestalte ge- kregen in zogenaamde vak-kommis- sies, die bestaan uit ,,drie leden be- horende tot het wetenschappelijk korps van een instelling van weten- schappelijk onderwijs, drie leden be- horende tot de docenten van het Moller-Instituut en twee studenten”.
tal punten ietwat gestroomlijnd. Een meer grondige revisie van de samenwerkingsovereenkomst was voorgesteld door een Struktuurstu- diekommissie, die een pre-advies heeft opgesteld inzake „de vraag- stukken van de toekomstige optima- le onderwijskundige opzet en de daarbij passende optimale rechts- vorm voor een integrale lerarenop- leiding in Noord-Brabant”. Maar een
zijde met deze samenwerking ver- band houdt, is de wijze waarop de met het Moller-Instituut samen- werkende W.O.-instellingen hun eerstegraadslerarenopleidingengaan vormgeven. Voor Tilburg heeft dit vooralsnog alleen betrekking op de ekonomische fakulteit. Zoals bekend heeft de leiding van het Moller-In- stituut het afgelopen jaar ervoor ge- pleit, zij het tevergeefs, om de eer-
1, B-602 raads-
mg.
1, C-5, ursus
en
isitle ,,Voge ipleidingen en lerarenopleidingen )0nst6lling
evenswijze ieboden is. Dit als waarborg „voor iders die m
tUeb met collages
wetenschappeUjke kwaliteit van let onderwijs en het wetenschappe- rdvo van de examens” der lera-
enopleidingen.
oals bekend leiden experimentele irarenopleidmgen als het Moller- nstituut tweedegraads bevoegde le- aren op in twee vakken tegelijk. Ze san door voor vrij zware HBO-op- admgen, die HAVO als vooroplei- ling vergen. De eerstegraadsleraren :ullen – na afbouw van de huidige
dm opgegm, ^-instellingen – alleen nog maar De al vaker verlengde samenwer- worden hoM ‘Pgeleid mogen worden door de uni- kingsovereenkomst is nu op een aan-
P. V. A.
ƒ i,— extra wsiteiten en hogescholen.
onder nummet
Ned I ndi Siers, Diri rg, telefoon
fet Moller-Instituut werkt voor de wschillende vakken samen met de ”I’^ieegse universiteit en de Tilburg- « en Eindhovense hogescholen. De amenwerking heeft wat betreft Nij- iiegen betrekking op de fakulteit Ierletteren, de interfakulteit aard-
Ekonomen opnieuw ter stembus
EVRAACT
isjes”teRos^ i|kskunde en de fakulteit der wis-
Het wetenschappelijk personeel van herstemming in kiesdistrikt IA de Ekonomische Fakulteit (Kiesdis- werd na ampele overweging en rijp trikt IA) moet opnieuw stemmen beraad door de Raad van Beroep voor de keuze van de fakulteitsraad. voor de verkiezingen der fakulteits- Dit als gevolg van het beroep dat raden onder voorzitterschap van mr. drs. H.J. Klok had aangetekend Kievits toegewezen. De raad besUste tegen de gang van zaken bij de ver- dit op donderdag 6 juni jl.
kiezingen binnen het stemdistrikt. Nog voor de vakantie – eind juni – De vordering van de heer Klok tot zal het wetenschappelijk personeel
van de Ekonomische Fakulteit op- nieuw ter stembus kunen gaan. In zijn bezwaarschrift tegen de gang van zaken in kiesdistrikt IA vor- derde de heer Klok herstemming, omdat hem gebleken was, dat bij de stemming door persoonlijke ver-
(vervolg op pagina 2)
verschijnt tweewekelijks thb 19 – 14 juni 1974
aanden juiL a natuurwetenschappen (met uit-
reren (mini- . die in de willen mee- itieprogram- in. Men kan
H. van de 2721.
iondering van de wiskunde, de na- tturkunde en de scheikunde).
Wat betreft Eindhoven heeft de sa- menwerking betrekking op wiskun- de, natuurkunde en scheikunde. De Mburgse hogeschool werkt met het
Ook is er een gemengde kommissie voor wetenschappelijke begeleiding.
De genoemde vak-kommissies heb- ben een taak bij het benoemen van docenten, de opstelling van het on- derwijsprogramma en bij de uitvoe- ring van het examenreglement.
aantal punten uit het rapport van de Struktuurkommissie bleken vol- gens het kuratorium van de Katho- lieke Leergangen nog niet voor ver- wezenlijking vatbaar. Er zijn nu nog geen principiële veranderingen aan- gebracht. Wel een paar wijzigingen ter vereenvoudiging van de bestuur- lijke struktuur.
Een geheel ander probleem, dat ter-
stegraadsopleidingen in de letteren- vakken zelf te mogen verzorgen, nu Brabant (nog) geen letterenfakulteit binnen zijn provinciegrenzen heeft.
De minister wil echter alleen eerste- graadsopleidmgen aan de universi- teiten en hogescholen laten plaats vinden.
Laatste thb
vóór
zomervakantie
Dit is liet laatste THB vóór de zomervakantie. Aanvankelijk was het onze bedoeling om ook nog op 28 juni een THB te laten ver- schijnen, doch in overleg met de redaktieraad heeft de THB-redak- tie daarvan afgezien. Dit om jour- nalistieke redenen – de naderende vakantie doet de nieuwsstroom opdrogen – en om budgettaire redenen. De geplande acht- en twaalfpaginanummers werden de afgelopen maanden keer op keer twaalf- en zestienpaginanummers, wat een forse aanslag op het THB-budget voor 1974 betekende. Het eerste THB van het komende kollegejaar zal op 23 augustus aanstaande verschijnen. Voor dit nummer kan tot 16 augustus kopij worden ingeleverd.
Wij wensen u intussen een ver- kwikkende vakantie toe.
THB-redaktle
tilburgs
hogeschoolblad
tweewekelijks verschijnend officieel orgaan van de katholieke hogeschool, tllburg
redaktie
piet van asseldonk, hoofdredakteur cees brinkhuizen
frans godfroy
angela lodder, assistente
officiële mededelin’gen ‘
alle de jonge (buro kommunikatle) fotografie
rien slers, tilburg
cartoonist
Willem franken
druk
grafische kunstinrichting
]. j . a. van der wee bv, tilburg acquisiteur
f. b. h. lodder
kopij
het volgende nummer verschijnt op 23 augustus 1974
de inzendtermijn van alle kopij voor dit nummer sluit op
16 augustus 1974 om 9.00 uur redaktie-adres/advertenties
hogeschoollaan 225, tilburg telefoon (alleen voor thb): 662277, Intern 2277, kamer 215 (gebouw b) telefoon hogeschool: 669111
foto-service
foto’s in dit nummer kunnen worden besteld è ƒ2,50 per foto In het formaat 13 X 18 cm: telefonisch 013-551109 of
bij de redaktie
Waar treffen we elkaar Natuurlijk bIJ …
,De Fijnproever’
Herstemming Wetensciiap- peiijkpersoneel Ekonomisclie Fakuiteit
Dit jaar voor het eerst hebben kiezers beroep aangetekend tegen de uitslag van de ver- kiezingen. Het zijn de heren F. J. Voorn en H. J. Klok.
De heer Voorn had bezwaar tegen foute berekeningen in de kiesdistrikten 3A en 3B, het wetenschappelijk personeel en de ATG van de Subfakulteit Psychologie.
Herberekening leverde inder- daad in beide distrikten resul- taten op, zij het dat in de volg- orde van degenen die gekozen zijn niets veranderde.
In 3A eindigt Y. Poortinga als nummer 15 en schuiven de overige kandidaten ieder één plaats op.
In 3B eindigt E. Boer-Onder- delinden nu als laatste, terwijl J. de Rooy en L. van Geyn respektievelijk op de zevende en achtste plaats komen. Bovendien wees de heer Voorn er op dat de puntentellingen van M. van der Stelt en J. Ro- vers in de bijlage van het proces-verbaal waren verwis- seld, een verzuim dat nu her- steld is.
Het beroepschrift van de heer Klok heeft grotere konsekwen- ties gehad. De heer Klok maakte bezwaar tegen het feit dat bij het stembureau, dat zitting had in de hal van ge- bouw B, kennelijk enige ver- warring heerste over de pro- cedures die gevolgd moesten worden. Hij zegt dat hij daar- door verzuimd heeft een hand-
H. Reijnen Café – Bar
Biljart
Zaal met bar beschikbaar voor partijen, dispuutsfeesten, vergaderingen e.d.
Bredaseweg 84 – Tllburg Telefoon 013-425698
Ekononien naar stembus
(vervolg voorpagina)
schijning het kiesreglement van de Kathoheke Hogeschool niet voldoen- de in acht was genomen. Het be- zwaar van de heer Klok was vooral gericht tegen toepassing van artikel 39 van dit reglement, dat leert dat iemand die bij persoonlijke verschij- ning komt stemmen zijn onderteken- de oproepingskaart aan de voorzit- ter van het stemburo dient af te geven. Toen de heer Klok dit wilde doen, werd hem evenwel door de leden van het stemburo verzekerd, dat hij zijn oproepingskaart weer mee naar huis kon nemen. De heer Kok, de reglementen kennend, wei- gerde dit evenwel en liet de kaart achter zonder deze – vanwege de ontstane verwarring – ondertekend te hebben. Door dit vormverzuim werd zijn stem ongeldig. Door deze verwarring zouden ook andere stem- mers in kiesdistrikt I A getroffen zijn met alle mogelijkheden tot on- geldig stemmen van dien. Dat dit inderdaad zo was getuigden de he- ren Van de Klundert, Blondeel, De Groef en Sinner.
Daarmee leek het niet uitgesloten, dat er zoveel ongeldige stemmen zijn uitgebracht in kiesdistrikt 1A, dat de uitslag van de verkiezingen erdoor beïnvloed is. Toen de Raad van Beroep voor de fakulteitsraads- verkiezingen dan ook op grond van getuigenverklaringen had kunnen vaststellen, dat er van verwarring inderdaad sprake is geweest, werd het beroep van de heer Klok inge- willigd en moet het wetenschappe- lijk personeel van de Ekonomische Fakulteit opnieuw naar de stembus.
P. V. A.
Wij citeren voor u uit TH-Berichten,
• THD-Nieuws (Delft) schrijft in
het nummer van 24 m,ei over de Het O-f-W-toernooi werd in zijn tota-
Katholieke Hogeschool in Nijmegen. liteitdit jaar gewonnen door de
Folia Civitatis (Amsterdam) schrijft Groningse universiteit met 1396 pun- en waren met name tevreden over in het nummer van 25 mei over de ten. Tweede en derde werden de hun 1—O overwinning op het Tilburgse TH en citeren daarmee het universiteiten van Utrecht en Am- ministerie.
„THB (Tilburgs Hogeschoolblad, sterdam. Het ministerie werd zesde In Wageningen werden wedstrijden red.), Nijmegen”. De Randstad zou in het eindklassement en de Tilburg- gehouden in voetbal, volleybal, bad- zich best een kunnen oriënteren in se Hogeschool behaalde met 770 pun- minton, tafeltennis, dammen, scha- het Zuiden. ten een elfde plaats. Dertiende en ken, bridge en tennis.
Tilburg tennis- kampioen op O – W Sporttoernooi
Het jaarlijkse O-i-W-Sporttoemooi vond dit jaar op vrijdag 7 juni jl. in Wageningen plaats. Aan dit toer- nooi nemen personeelsdelegaties deel van het ministerie van Onder- Wijs en Wetenschappen en van alle universiteiten en hogescholen.
laatste was de VU van Amsterdam met 472 punten.
In één tak van sport – namelijk tennis – behaalde Tilburg het kam- pioenschap, maar met volleybal moesten de Tilburgers met de laat- ste plaats genoegen nemen. De Til- burgse voetballers behaalden de ze- vende plaats (dertien deelnemers)
tekening op de oproepings- kaart te zetten, waardoor zijn stem ongeldig verklaard is. Als gevolg hiervan kan de uitslag in kiesdistrikt IA beïnvloed zijn. Bovendien zouden meer kiezers dergelijke ervaringen gehad hebben.
De Raad van Beroep, die be-
Kievits Koek- Ruys, heeft het beroep toegewezen, omdat niet bewezen kan wor- den dat deze verwarring géén invloed heeft gehad op de uitslag der verkiezingen. Dit mede gezien het feit dat kies- distrikt lA enerzijds een klein aantal kiezers heeft (120) en anderzijds een groot aantal zetels (10). Bovendien zou het negeren van het feit dat er verwarring geweest is en het afwijzen van het beroep van de heer Klok voor volgende jaren een vrijbrief geven aan personen die de verkiezingen
staat uit mr. A. F. C. (voorzitter), mr. A. K. koek en drs. P. H. M.
zouden willen verstoren.
In het belang van de kies- gerechtigden in kiesdistrikt IA zal zo gauw mogelijk een her- stemming voor dit kiesdistrikt worden uitgeschreven.
Getracht zal worden deze te laten plaatsvinden op woens- dag 26 juni aanstaande. Men is dus gewaarschuwd!
Het Centraal Stembureau: Mr. C. P. M. Jaspar-
van de Kerkhof, sekretaris
CE
oen
msterdam
namelijk het kam­ volleybal
it de laat­ n. De Tu­ ien de ze­ elnemers) eden over
meeste andere bedrijven en instel­
lingen in Tilburg. Ook zouden er bij
ket personeel van de Cemsto, dat al
sinds 1970 de KH­gebouwen schoon
koudt, gevoelens van onvrede leven
over de op initiatief van de hoge­ gebouwen mag tolereren, ook niet
edstrijden ybal, bad­ len, scha­
hogescholoraadslid ir. H. J. de Vries schriftelijk vragen gesteld aan het Kollege van Bestuur. De Vries stelt daarbij, dat de hogeschool „tenmin­
itudiebezoek van Tilburgse tudenten aan de V.S.
%^m Jfl 1
egen Tilburgse studenten hebben ider begeleiding van drs. H. Theuns lil half januari tot half mei jl. ge­ udeerd aan de Amerikaanse Nort­ jm Illinois University in Dekalb. un studiereis naar de VS was ge­ rganiseerd door het Buro Buiten­ lid. Elke deelnemer kreeg een sub­
stellingen op voor hun studiepro­ noom) vindt ook, dat er vooral in
CEMSTO ­ geschil gesust
studentendemonstratie. Op een bepaald ■üitijdstip zou een groep studenten met protestborden moeten binnenstormen, om dan fluks de borden om te keren waar­ bij een feestelijke leus gevormd zou
school afgeschafte koffiepauze voor hen.
van aangenomen werk”. Maar van zulk een situatie is volgens het Kol­ lege van Bestuur in het geval van de Cemsto geen sprake. Het Kollege van Bestuur wil zelfs „zijn grote te­ vredenheid ten aanzien van de werk­ zaamheden van de hogeschool­ schoonmaakdienst tot uitdrukking brengen”.
op het
Over deze moeilijkheden heeft het
gramma aan de hogeschool.
de laatste studiejaren keihard wordt gewerkt.
Met een vijftal deelnemers aan de
Amerikaanse trip haalde het THB Het was de Tilburgse studenten op­
herinneringen op. Algemeen bleken gevallen, dat er aan de Northern ze onder de indruk van het harde Illinois University geen sprake meer
werken der studenten aan de Nort­ is van een studentenoppositie. Deze
hern Illinois University, die naar was er wel rond 1968, toen het Viet­ die van vijfhonderd gulden van dit Amerikaanse begrippen „een vierde­ nam­protest aan de Amerikaanse
iiro en kon rekenen op een korting m koUegegelden en bijdragen voor studentenvoorzieningen vanwege . Northern Illinois University van lim zeshonderd dollar. Aan leef­ osten moesten ze zelf nog een be­ rag van ongeveer 1750 gulden be­
llen. De Tilburgers waren gehuis­ est in de studentenflats op de cam­ us (met twee personen op één ka­ ler) en maakten gebruik van de Is voortreffeUjk ervaren kafetaria’s idie studentenflats.
)tudieus
let belangrijkste doel van de Ame­ ika­reis der negen Tilburgse dokto­ aalstudenten was van een studieuze lard. Ze volgden kursussen marke­ ing management, internationale konomie en dergelijke en legden laarin ook examens af. Voor de neesten van hen leverden de in Imerika gevolgde kursussen vrij­
rangs universiteit” is. „De mensen universiteiten zijn hoogtepunt be­
daar zijn naar de universiteit geko­ leefde. Nu zouden de studenten ­ ge­ men om iets te leren. Liefst zoveel frustreerd als ze op het terrein der
mogelijk. E r wordt niet gekeken op politiek zijn ­ berustend en apathisch een boek meer of minder. Als ze staan ten overstaan van het politieke
hier in Tilburg meer dan twee of
drie boeken moeten doen, gaan ze de
boel bezetten”, zegt Gustaaf Raaij­ A­politiek makers (socioloog). E mile Groot
(ekonoom) geeft toe, dat er in de
VS harder gestudeerd wordt, maar
vraagt zich af „of dat de kwaliteit dig afgenomen en veel studenten van het onderwijs ten goede komt”.
Hij vindt dat er vooral veel uit het hoofd geleerd wordt, zoals hij zich dat van de middelbare school herin­ nert. Wel looft hij de doelmatige wijze waarop het universitair onder­ wijs in de VS is georganiseerd. Kees Mouwen (ekonoom) noemt als een van de kenmerken van het schoolse en weinig kritische onderwijs de vele
testen en toetsen, die bijna om de week plaats vinden. Pol Sala (eko­
Alles samenvattend kijken de Til­ burgse Amerika­reizigers met vol­ doening op hun studie in de VS terug. Meer buitenlandse kontakten vanuit de hogeschool zouden ze van
„geen drempels in het onderwijs” meer is dan een taktische zet of een loze be­ lofte, maar een principiële stellingname tegen de onderwijspolitiek van de groot­ kapitalisten”.
Op 6 juni jl. heeft staatssekretaris dr. G. Klein feestelijk een nieuw universiteits­ gebouw in Utrecht geopend. Ter opluis­ tering van deze opening had de Voor­ bereidingskommissie het idee geopperd, om de festiviteiten gepaard te laten gaan met een bijna­echte, maar toch ludieke
ste een morele verantwoordelijkheid heeft voor het personeel van de Cen­ sto, dat bij de hogeschool werkzaam is”.
Het Kollege van Bestuur heeft naar
werkgever moesten kiezen tussen aanleiding van de Cemsto­moeilijk­
een snipperdag of werk op een an­ heden rond Goede Vrijdag geant­
der Cemsto­projekt. E n dit terwijl woord, dat de hogeschool buiten de­
de hogeschool de Cemsto voor een ze moeilijkheden staat. Ook over de
dag als Goede Vrijdag gewoon door­ koffiepauze van het Cemsto­perso­
betaalt, omdat dan wel de hoge­ neel zegt het Kollege van Bestuur
school gesloten is, maar niet de „niets te zeggen” te hebben en het
Northern Illinois University Oproep
Vanaf 7 januari tot 10 mei 1975 is er opnieuw gelegenheid voor 15 doktoraalstudenten om een deel van hun studie te doen aan de Northern Illinois Uni­ versity in Amerika.
Studenten die hiervoor inte­ resse hebben kunnen zich tot uiterlijk 25 augustus 1974 aan­ melden bij het Buro Buiten­ land, gebouw D, kamer 22.
,Direkt na 25 augustus zal een informatiebijeenkomst worden belegd terzake van studiemo­ gelijkheden, tentamen/skriptie vrijheid, kosten, subsidiemoge­
lijkheden, enz.
Bij grote belangstelling kan het tijdstip van aanmelding medebepalend zijn voor deel­ name.
worden. H et plan werd door de bevoeg­ de instanties evenwel naar de prullen­ mand verwezen.
De redaktie van het Eindhovense blad „TH­Berichten” heeft een enquête onder zijn lezers gehouden. Daarbij kwamen veel lezerswensen los. Sommigen von­ den het blad te saai en te kleurloos en anderen wilden dat extreem­links getin­ te artikelen uit het blad geweerd zouden worden. De meest naar voren gebrachte wens was echter die van een meer jour­
nalistiek­opiniërende verslaggeving (34). Twintig respondenten vonden de stijl en lay­out van TH­Berichten te saai en vijf­ tien personen pleitten voor een meer za­ kelijke, niet­politieke berichtgeving.
De Leidse studentenroeivereniging „Njord” bestaat honderd jaar en mag sinds 22 mei jl. het predikaat „konink­ lijke” voeren. Bij gelegenheid van het eeuwfeest heeft Njord ­ „door middel van financiële steun uit het bedrijfs­ leven” ­ omwille van de propaganda voor de roelsport een film gemaakt, die „Ga aan de haal” heet. Ook is er een roei­
brochure uitgegeven, waarvoor Theo Koomen het voorwoord schreef. Koomen schrijft niet aan de indruk te ontkomen, „dat een enkele roeivereniging zich moei­ lijk uit het bekakte verleden loswurmt” en geeft in een adem toe meer te weten „van roeien dan een koe van zondag”.
Vorige maand meldde het THE , dat personeel van het Schoonmaakbe­ drijf „Cemsto” ontevreden was over
het feit, dat zij op Goede Vrijdag
,1.niet mochten werken en van hun
wil zich daarmee ook niet bemoeien.
Het Kollege van Bestuur is wel de mening toegedaan, „dat het geen on­ jxiiste arbeidsverhoudingen in haar
gebeuren in de VS.
De belangstelling voor een studie in de politieke wetenschappen is gewel­
zouden niet eens meer kranten le­
zen. „Ze lezen vooral sportbladen en
bladen als Playboy en E squire, ter­ arbeidersklasse die alle barrières in het wijl je bladen als de Washington onderwijs bestrijdt en voor wie de leuze Post en de New York Times zelden
zag”, zegt Kees Mouwen.
harte
toejuichen.
P. v. A.
3
thb 19 ­ 14 juni 1974
m I I f wt I I ^^^s
Met al die dekanen en psychologen en artsen krijg je wel eens het idee, dat studenten behandeld moeten worden als kasplantjes. H oe zit dat? Dit vraagt het Wageningse blad „Belhamel” aan de voorzitter van de kommissie studenten­ voorzieningen van de Landbouwhoge­ school. Deze antwoordde: „Een bepaal­ de mate van stress is niet ongezond. Het is zelfs positief. Toch geloof ik dat de zorg voor de studenten niet wordt over­ dreven. Er wordt eerder te weinig aan
gedaan omdat er niet voldoende mid­ delen zijn”.
Het dagblad van de met het Landelijk Overleg Grondraden (LOG) sympathise­ rende Communistische Partij Nederland (CPN) schreef op 25 mei jl. dat de Ne­ derlandse studentenbeweging de afgelo­ pen jaren een grote stap vooruit heeft gemaakt „met unieke strijdervaringen”. Het volksdagblad „De Waarheid” doelt daarbij op „de strijd tegen de duizend gulden”. Volgens „De Waarheid” heb­
il 11 ■
ben de studenten in hun strijd de CPN aldus leren kennen: „Als partij van de
^
Europe
werkgemeenschap de kritiese filmers
een carrière
in de
internationale
accountancy
Ons kantoor heeft plaatsingsmogelijkheden voor ambitieuze jonge mensen cfie in een multi-nationale accountantsmaatschap ervaring willen opdoen.
Er zijn vakatures voor
jonge bedrijfsekonomen
die de ambitie hebben om de post-doktorale accountancy-opleiding te gaan volgen of reeds volgen en die in een multi-nationale accountantsmaatschap ervaring willen opdoen.
wij bieden
gevarieerde kontrolewerkzaamheden bij internationale ondernemingen
interne kursussen tijdens de kantooruren in de meest geavanceerde kontroletechnieken
goede honorering
7 % vakantietoeslag en jaarlijkse gratifikatie
tegemoetkoming in de studiekosten
promotiemogelijkheden, gebaseerd op kapaciteiten
mogelijkheid om uw ervaring te verrijken door deelname aan ons International Exchange Programme
Belangstellenden worden verzocht zich telefonisch of schriftelijk in verbinding te stellen met
price waterhouse & co.
J. C. van Markenlaan 3 – Rijswijk (Z.-H) Telefoon 070 – 949303 (de heer H. A. Hubée)
zoekt met spoed
zakelijk medewerker(ster)
voor onder meer:
– algemene financiële en organisatorlese beleidsbepaling
– leggen en onderhouden van de nodige kontakten, dit mede in verband met subsidies en dergelijke.
Uiteraard moet hij of zij Inhoudelijk achter de politieke doelstelling staan.
De werkgemeenschap bestaat uit een groep van 12 mensen (filmers, kultu- reel werkers en sociale akademie-stagiaires), die audio-visuele totaal- programma’s (films, dia’s) maken en daarmee voorstellingen geven voor voornamelijk jongeren (studerende, schoolgaande en werkende).
Honorering volgens de geldende vergoedingen, die bij ons allemaal gelijk zijn.
Degenen die hier iets voor voelen, worden verzocht binnen 10 dagen schriftelijk te reageren bij:
Werkgemeenscliap de Kritiese Filmers, De Roy van Zuidewijnlaan 8, Breda
familiedrukwerk – handelsdrukwerk
4
KEURSLAGER
drukkerij van der wee
koestraat 83-85 tilburg telefoon 423137
’tisvers’tisvan deKEURSLAGER
keurslager ’n goeie slager
SUPERMARKT
VAN
GIESBERGEN ABDIJ VAN AVERBODESTRAAT12 TILBURG
Tel. 67 4818
.Reaktionair” is een rubriek waarin reakties van lezers worden geplaatst
BeslotenHR
vergaderingook
voor THB
Hoezeer ik de wijze waardeer waar­ op u, vooral de laatste maanden, uw redaktionele werkzaamheden ver­ richt en tot resultaat brengt in het Tilburgs Hogeschoolblad, meen ik ernstig bezwaar te moeten aanteke­ nen tegen het artikel „Direkteur van Mollerinstituut als bul voorgedra­ gen” in het THB jaargang H, num­ mer 18 van 31 mei 1974.
De informatie waarop bedoeld arti­ kel ­ dat overigens korrekt is ­ was gebaseerd, was u vertrouwelijk be­ kend, enerzijds als door het feit dat de redaktie bedoelde besloten verga­ dering van de Hogeschoolraad heeft bijgewoond.
Ik moge u eraan herinneren dat be­ slotenheid van een vergadering im­ pliceert dat daaruit niet wordt ge­ citeert of het verloop daarvan wordt beschreven. Slechts het resultaat van debat en stemmingen wordt ge­ publiceerd. E en verklaring van een der in het geding zijnde kandidaten ­ zoals in dit geval ­ dat hij geen bezwaar zou hebben gehad tegen openbare behandeling doet daar niets aan af.
Ik meen dat uwerzijds met deze pu­ blikatie onzorgvuldig gehandeld is en moge u verzoeken in de toekomst verslagen van deze aard niet meer te publiceren. Het bijwonen van besloten hogeschoolraadsvergaderin­ gen door leden van uw redaktie is bedoeld ter persoonlijke informatie van de redakteuren.
Een afschrift van deze brief zend ik aan de Redaktieraad.
Met vriendelijke groet.
Drs. G.A.M, van den Heuvel, voorzitter Hogeschoolraad
een tijd dat het Cafdehng van de ho­ geschool bij de redaktie bekend) nog een mening had. Binnenkort is dat verboden”.
Onder dit kopje ontving de THB­ redaktie dit schrijven:
De nota „meningsvorming omtrent wetenschapsbeleid”, de nu bijna ne­ gen maanden oude vrucht van een kleine groep verontrusten, zou een ware verReeking voor de hogeschool zijn geweest, ware het niet dat het Miranda­kwartet het Geusau­lied niet kan spelen. Het lijkt nu een doodgeboren kind te gaan worden. De hogeschoolraad, de perfekte af­ spiegeling van het aristokratisch standenmodel, zit nu met een dis­ kussiestuk waarin haar eigen geak­ kumuleerde problemen (en van an­ dere diverse raden) tot onvermoede diepte worden uitgespit. Op die diep­ te blijkt zich een krisis te bevinden met een dermate onbepaald aspekt
dat het alleen in het Duits te be­ schrijven is. Dat heeft de Hoge­ schoolraad dan ook door moeten verwijzen naar haar wetenschaps­ kommissies.
Nu de verNieling van deze hoge­ schoolkomimissies een feit geworden is, wordt aan een aantal professio­ neel deskundigen gevraagd de Ho­ geschoolraad te adviseren over de genoemde nota. Daarbij wordt ver­ zocht om behalve de voorstellen die de samenstellers van de nota aan de HR voorleggen ook de inhoud van de nota in de beschouwing te be­ trekken; dat is iets dat niet van be­ leidsorganen verwacht mag worden. De nota geeft nu zelf aan wat de volgende stap zal zijn: De professio­ neel deskundigen verklaren zich in­ kompetent voor de behandeling van deze materie, waarna de HR een werkgroep instelt
(Naam en adres van de inzender bij de redaktie bekend).
Kritleic uit Amsterdam
PENVIERS& SCHOENMAKERS
beter lliiiis 013­436029
Makelaars Onroerend Goed
Wiihelminapark 120 Tilburg
Eerste Lustnimviering Personeelsvereniging op 30 augustus
Programma
13.00 tot 16.30 uur: Gezelligheidsrit
18.30 tot 20.00 uur:
Borrel en koffietafel
20.30 tot 22.30 uur:
Kabaret Zonder Filter
22.30 tot 01.00 uur:
Feest met medewerking van The South Jazzband
Nadere gegevens worden zo spoedig mogelijk aan alle per­ soneelsleden toegezonden.
PV Lustrumkonunissie
NASCHRIFT REDAKTIE
DeTHB­redahtiezalzichnader
beradenover dejournalistieke zin­Voeren700Amsterdamsestudenten
volheidvanhetrechtbeslotenho­eenaktievoornogverdereprivilige­
geschoolraadsvergaderingen bij te ■wonen.
Wetenschaps­ beleid
„Mijn scherpe pennetje is nu leeg. De sluit het hierbij in voor het hoge­ schoolmuseum, als herinnering aan
ring van hun woonsituatie tegen een monsterverbond van werkende jon­ geren en de Stichting studentenhuis­ vesting? Dat was de vraag die bij mij bleef hangen na het lezen van het stuk „Studentenhuisvesting naar Volkshuisvesting” van Piet van As­ seldonk (Tilburgs Hogeschoolblad) in Folia Civitatis van 1 juni.
Piet was duidelijk één van de velen die blijven steken in de gordiaanse knoop van ontwikkeUngen betref­
5
thb Ift ­ 14 iuni 1974
fende de huuraktie, overheveling van Studentenhuisvesting naar V olkshuisvesting en de akties voor verbetering van de woonsituatie van jongeren en alle samenhangen daar­ tussen.
Juist de laatste maanden worden er allerlei nieuwe impulsen gegeven aan de huxiraktie, waar in Amster­ damse studentenflats zo’n 3000 man (schatting van de ASVA, mede op basis van gegevens van de DSH), aan mee doen. Deze nieuwe initia­ tieven, begonnen in het huis Rus­ tenburgerdwarsstraat, richten zich vooral ­ onder andere via enquêtes naar de relatie huur­inkomen van de flatbewoners ­ op het feit dat de huren wél 16% van de maximale beurs bedragen, maar dat bijna nie­ mand dat maximum krijgt en dus feitelijk het percentage dat mensen van hun inkomen aan huur betalen veel hoger ligt dan 16%.
De bijkomende diskussie over de vraag of 16% wel een juist percen­ tage is wordt op dit moment in de flats aangezet en is bepaald nog niet beëindigd. De aktie richt zich dus allereerst op het feit dat de „forse subsidie” die de overheid zegt te geven, in relatie tot het reële stu­ denteninkomen veel minder fors is dan wordt beweerd.
Een tweede eis, die steeds meer in de studentenflats naar voren komt, is die van verbetering van de woon­ situatie.
Met name tegen die „grief kijken werkende jongeren helemaal niet „vreemd aan”. Integendeel, deze grieven zijn overgenomen in de ak­ tie Wij Willen Wonen, die door wer­ kende jongeren­ en studentenvak­ bonden samen gevoerd wordt, met de eis: „geen woonbunkers”.
Ook de overheveling van studenten­ flats naar volkshuisvesting wordt door de werkende jongeren met zorg bekeken. Het risiko zit er namelijk in dat met deze overgang het bou­ wen van jongerenwoonbunkers be­ vorderd wordt, en bovendien dat deze overgang tot aanmerkelijke ho­ gere huren leidt dan voor de stu­ dentenflats nu betaald worden, ter­ wijl juist in de toekomstige jonge­ renhuisvesting betaalbare huren, dus lagere dan die nu gelden, in­ gang moeten vinden. Als aktie tegen deze huurverhoging en voor betaal­ bare huren ligt de huurboykot in de studententehuizen juist op de lijn van de wens van alle jongeren. De verschillende stichtingen studen­ tenhuisvesting in Nederland worden heen en weer geslingerd tussen ver­ schillende belangen en standpunten in deze, maar staan aan de kant van de werkende en studerende jongeren.
In de hoop dat dit niet het enige is wat Folia in de toekomst zal pubU­ ceren om helderheid in deze op vele punten nog voor iedereen dxiistere, maar wel erg belangrijke ontwikke­ lingen te krijgen, besluit ik dit stuk­ je met mijn antwoord op de vraag waar ik mee begonnen ben: Nee, 3000 Amsterdamse studenten voeren met werkende jongeren en HBO­stu­ denten samen aktie voor betaalbare goede, niet woonbunkerachtige en voldoende huisvesting voor alle jon­ geren, tegen iedereen die dat niet wil.
Frank van de Berg
ASV A­Amsterdam.
KEES LEiy^MERS Besterdring 84 ­ Tilburg Telefoon 013­431274 KUNT U ALLE KANTEN OP
1001 SOORTEN KRALEN INLIJSTWERK HANDENARBEID­ EN KUNSTSCHILDERS­
MATERIALEN
Vragen rond wetenschappelijk korps
■^fijd
m
nige maa idschrift olitica” I leer dan e affaire iet een i racht van aarnu tei oor h e t epresenta foblemat) erlandse eert”.
iffaire­l
jemplare iver de al injsvani aar bij c lUS58 in
landea (ederland ok danig ijdschrift jeven doo sn extra ner ­ Uni «schrijft iktie die c ferius Br egen de (
[j jevoerde ing. V o l i
neer dan
TREINR VANAF
Parijs Londen Dover Basel Milaan Wenen Berlijn
AdminI
Reis Lieve ‘ Telefo< NERGE De „Stuurgroep Struktuur Weten­ schappelijk Corps" CSSWC) heeft alle universiteiten en hogescholen In een brief laten weten, dat zij voor­ lopig nog geen advies aan de minis­ ter kan uitbrengen over de her­ strukturering van het wetenschap­ pelijk korps. De stuurgroep wil eerst eens afwachten wat er gaat gebeu­ ren met „de voorgenomen herstruk­ turering van het wetenschappelijk onderwijs, de bevordering van de samenhang tussen het wetenschap­ pelijk en het hoger beroepsonder­ wijs, zomede de voornemens met be­ trekking tot het universitaire onder­ zoek". De stuurgroep wil deze ontwikkelin­ gen afwachten, omdat de herstruk­ turering van het wetenschappelijk corps hiervan niet geïsoleerd kan en mag worden. Bovendien wil de stuurgroep nog onderzoek laten ver­ richten ­ wellicht door het Instituut voor Toegepaste Sociologie in Nij­ megen ­ op het terrein van de taak­ onderscheiding en taakstrukturering binnen het wetenschappelijk onder­ wijs. Rechtspositie tijdelijke medewerlcers Intussen zijn de vakbonden voor wetenschappers een aktie gestart ter verbetering van de rechtspositie voor wetenschappelijke medewer­ kers in tijdelijke dienst, die bestemd zijn voor opname in het wetenschap­ pelijk corps. Men wil de volgende verbeteringen aangebracht zien: 1 De termijn van tijdelijke aanstel­ ling mag niet verschillen van die van de overige ambtenaren. 2 Uit de taakomschrijving moet blijken, dat iedere medewerker in principe evenveel tijd aan onderzoek als aan onderwijs kan besteden. 3 Na afloop van de termijn van tijdelijke aanstelling op proef dient als regel een vaste aanstelling te volgen. Het zwaartepunt van de se­ lektie dient bij de sollicitatie te lig­ gen en niet aan het eind van de proefperiode. De sollicitatie­proce­ dures dienen geformaliseerd en ge­ objektiveerd te worden. Het ontstaan of voortbestaan van een kategorie van tijdelijke promo­ tie­medewerkers of assistent­onder­ zoekers („doorstromers") is alleen aanvaardbaar: 1 indien het ter beschikking stellen van formatieplaatsen voor promotie­ medewerkers niet leidt tot aantas­ principe in dienst van de universi­ teit zijn; 3 indien hun taakomschrijving te­ vens een kleine onderwijstaak in­ houdt, die kan aansluiten op de on­ derzoektaak; 4 indien de termijn van aanstelling voldoende is om het aangevangen wetenschappelijk werk (dissertatie) af te maken en de mogelijkheid be­ staat van voortijdig ontslag tenzij op grond van ongeschiktheid; 5 indien salariëring en overige rechtspositie in principe gelijk zijn aan die van de andere kategorieen van het wetenschappelijk personeel. Voor alle kategorieen van het we­ tenschappelijk personeel dienen de beoordelingsprocedures te worden verbeterd. 1 Beoordelingskriteria moeten eks­ plisiet geformuleerd zijn in de taak­ omschrijving, die bij de aanstelling wordt vastgesteld. 2 Beoordeling mag het demokra­ tisch funktioneren van vakgroepen of instituten niet doorkruisen. Daar­ om mogen vakgroepen in principe niet zelf beoordelen. Wel dienen zij de beoordelaars aan te wijzen, waar­ van er één in overleg met de be­ trokkene wordt genoemd, en moeten zij toezicht houden op de gang van zaken bij de beoordeling. 3 De beoordeelde moet beroep kun­ nen aantekenen bij een onafhanke­ lijke instantie, waarbij ook de vak­ organisaties vertegenwoordigd zijn. Onder alle omstandigheden moet de eenheid van het wetenschappelijk personeel worden gewaarborgd. De WUB dient in die zin te worden ge­ wijzigd, dat alle leden van het we­ tenschappelijk personeel dezelfde rechten krijgen. Een nationale planning van het wetenschappelijk onderwijs en on­ derzoek dient mede de volledige werkgelegenheid voor akademici na te streven. Bij het totstandkomen van een dergelijke planning dient veiligstuderen... De AMRO bank introduceert daarom een nieuwe verzeltering, alleen voor studenten. Bent u nog niet verzel(erd of sleclits gedeeltelijk verzekerd tegen Inbraak, brand, ziekte, ongeval? Umoeternietaandenken? Umoeterwélaandenken! Want die risico's zijn er. Hiertegen biedt de AiMRO bank u nu: ting van de mogelijkheden van het Raad zich voorstander van een nieu­ we letterenfakulteit getoond, terwijl onderwijsminister V an Kemenade het medebeslissingsrecht van het raad der letteren geen uitspraak ge­ betrokken personeel gewaarborgd te worden. Kontaktadressen: VAWO, Afdeling Amsterdam: H. Wijne, Kloveniersburgwal 84, telefoon 246433 ABVA, Groep VU: H. V. d. Berg, De Boelelaan 1115, telefoon 484429 ABVA, Groep UvA: M. J. Hulskamp, Korte Spinhuis­ steeg 3, telefoon 5252251 daan over de vraag, waar de even­ tuele zevende letterenfakulteit ge­ sticht zou dienen te worden. Prof. M. C. Brants gaat hierover een rap­ port voor de raad schrijven. overige wetenschappelijk personeel ABVA, Groep Wet. & Techn. Org.: om in voldoende mate onderzoek te L. Meertens, 2e Boerhaavestraat 49, van hoger onderwijs „nauwkeurig geen voorstander noemde. Het wach­ ten is nu op het advies van de Aka­ demische Raad over deze kwestie. P. V. A. verrichten; telefoon 947272 BWA, Prinsengracht 834, telefoon 2 indien promotie­medewerkers in 228461. afgewogen" dient te worden. Ten­ slotte stelt men in Amsterdam, „dat vermeden moet worden dat een 6 ^ ^ ^ ^ De AIURO studenlen­zlektekostenverzekerlng i f 245.­per Jaar. H et AMRO studenlen­verzekeringspakket è f 43.­ per Ji (een inbraak, brand, ongevallen en aansprakelijkheldS' verzekering in één pakket) Elk kantoor van de AMRO bank vertelt u wal u weten wilt over deze aantrekkelijke verzekerlngsvormen. iamrobank wees daarvan verzekerd! • Door snel dit pakket te nemen, bent u as. zomervakantie gratis veizekerdl V Amsterdam pleit voor zevende letterenfakulteit De Fakulteitsraad vjm de Amster­ nieuwe letterenfakulteit op konfes­ damse letterenfakulteit heeft zich sionele grondslag zou worden geves­ onlangs eens verklaard met het tigd". standpunt van de TUburgse Werk­ groep­Letteren, dat de stichting van een zevende letterenfakulteit in Ne­ derland gewenst is. In zijn vergadering van 22 mei jl. heeft de Amsterdamse Fakulteits­ In het Amsterdamse zusterblad van het THB Folia Civitatis, schrijft Max Hirsch, dat men in Leiden nog niet overtuigd is van de noodzaak de onderwijskapaciteit voor letteren uit te breiden en men er helemaal nog niet van overtuigd is, dat zo'n even­ tuele uitbreiding het best kan ge­ schieden door stichting van een ze­ vende letterenfakulteit. Ook de Leid­ se letterenfakulteit vindt het in alle Een aantal door Tilburg aangedra­ geval niet wenselijk, dat een even­ gen argumenten voor vestiging van tueel nieuw op te zetten fakulteit een letterenfakulteit aan de Katho­ nimmer een konfessionele grondslag lieke Hogeschool ondervonden veel mag krijgen. begrip bij de Amsterdamse letteren­ Zoals wij al meldden, heeft de sektie­ fakulteit. Zo vindt ook de Amster­ geschiedenis van de Akademische damse letterenfakulteit, dat het be­ lang van een nieuwe fakulteit voor stad en regio van vestiging en voor andere fakulteiten en instellingen (PvdA) zich daavan vooralsnog WMl ijdschriften over iniversitaire problemen nige maanden geleden wijdde het de sympathisanten is deze demokra- idschrift voor politikologen „Acta tisering te ver doorgeslagen met als olitica" een themanummer vajn gevolgen dat de universitaire docen- leer dan vijfhonderd pagina's aan ten onvoldoende hun verantwoorde- affaire Daudt. Dit konflikt, dat lijkheid inzake onderwijs en onder- zoek kunnen waar maken en dat linkse studenten meer en meer de politiek een rol willen laten spelen bij de vaststelhng van het onderwijs- programma en de benoeming van geringe invloed van het marxisme aan de Nederlandse universiteiten en hogescholen is mede-oorzaak van het bedroevende peil, waarop de so- ciale wetenschappen mede dankzij de wetenschappelijke arbeid van de hooggeleerde Hoogerwerf, Daudt e.t.q. zich bewegen". Volgens Te Elfder Ure moeten de studenten de universitaire demokra- tie verdedigen, daar deze „voorwaar- de is om de nieuwe vraagstukken van de maatschappelijke ontwikke- ling veelzijdig en omvattend te be- iet een wijziging van de leerop- racht van de Amsterdamse hoogle- aar nu ten einde hjkt te lopen, werd oor het politokologisch tijdschrift jpresentatief geacht „voor een stuk roblematiek die zich bij alle Ne- docenten. Broekmeyer heeft gepleit ;erlandse universiteiten manifes- voor een wijziging van de WUB ter Voor recepties, parties en andere bijeenkomsten Heuvelring 37 - Tilbufg Telefoon 013-4307J8 Introduktiedagen van 26 tot en met 29 augustus De introduktiedagen voor aankomen- de studenten vinden dit jaar in Til- burg plaats van 26 tot en met 29 augustus. Hoewel nog niet duidelijk is hoeveel eerstejaars-studenten naar Tilburg zullen komen, houden de organisa- toren van de introduktiedagen reke- ning met een aantal van 800. Organi- sator van de introduktiedagen is formeel de Kommissie Akademische Studievoorlichting (KAS) onder voorzitterschap van de heer Pijnen- borg. Het feitelijk werk is door deze Hogeschoolraadskommissie echter gedelegeerd aan een Programma- kommissie, die uit studenten bestaat en wordt gekoördineerd door de stu- dentendekaan dr. D. Backx. eert". itfaire-Daudt lemplaren van dit themanummer iver de affaire-Daudt zijn tegen de injs van ƒ 13,50 nog steeds verkrijg- aar bij de uitgeverij Boom (Post- lus58in Meppel). lan de affaire-Broekmeyer die de lederlandse universitaire wereld ok danig heeft beroerd, heeft het ijdschrift „Te Elfder Ure", uitge- leven door de SUN in Nijmegen, nu sn extra nummer gewijd. Dit num- aer - Universiteit en Demokratie - «schrijft en bekommentarieert de iktie die de Amsterdamse slavist dr. ferius Broekmeyer heeft ontketend vergroting van de macht der uni- versitaire docenten. Staatssekretaris »gen de op grond van de WUB in- noemd. InvloedvanMarxisme Over Broekmeyer en zijn akties heeft de redaktie van Te Elfder Ure nu 162 pagina's volgeschreven, waar- bij men heeft gepoogd om de zaak „na de deining rond de aktie van Broekmeyer c.s. tot haar ware pro- porties terug te brengen". In het redaktioneel van het blad wordt stelling genomen tegen de opvat- ting, dat het lage nivo van weten- schapsbeoefening aan de Nederland- se universiteiten en hogescholen zijn oorzaak zou vinden in een toene- mende invloed van het marxisme. Integendeel vindt Te Elfder Ure: „de leveren en de emancipatiestrijd van de studenten zelf voort te zetten". Het verzet van Broekmeyer c.s. zou niet anders te interpreteren zijn dan „als uitdrukking van hun onwil en onmacht de nieuwe ervaringen en verschijnselen theoretisch te begrij- pen en te verwerken, op persoonlijk vlak anderzijds slechts als de uiting van hun angst door de ontwikkelin- gen te worden afgedankt". Om het volgens Te Elfder Ure be- droevend lage peil van de diskussies over de marxistische wetenschaps- opvatting te goede te beïnvloeden zal het tijdschrift binnenkort ook nog een themanununer aan dit on- derwerp wijden. P. V. A. |jevoerde universitaire demokratise- ing. Volgens Broekmeyer en zijn leer dan tweehonderd geregistreer- TREINRETOUR VANAF ROOSENDAAL (grens) 33,— Barcelona 146,- UitbreidingKollegevan Bestuur ongewenst Parijs Londen 67,— Ronne De eerstejaars zullen, evenals in taken inzake de voorbereiding van voorgaande jaren, worden opgevan- 144,- 152,- 81,- Milaan 107,— Luxemburg 20,- Wenen 164,— Innsbruck 125,- Berlijn 108,— Salzburg 142,- Administratlekosten ƒ5,— p.p. Reisburo Ad Latjes Lieve Vrouweplein 5 - Tilburg Telefoon 013-430047 NERGENS GOEDKOPER!Ill Het drie personen tellend Kollege het beleid naar behoren te vervul- van Bestuur van de hogeschool vindt len". Overigens heeft het Kollege een uitbreiding van dit kollege van van Bestuur de Hogeschoolraad een gen in groepen van vijftien, die elk begeleid worden door een oudere- jaars-student. Het is de bedoeling om op deze manier voor de aanko- mende studenten de overgang van de middelbare school naar het wetenschappelijk onderwijs kwa stu- die en kwa leefsituatie zo soepel mo- gelijk te laten verlopen. Daarom ook zijn er dit jaar voor het eerst mid- delbare schoheren (uit Tilburg) nauw betrokken bij de programme- ring van de introduktiedagen. Bij eventuele lezingen en diskussies wil men meer dan tot nu toe erop toezien, dat deze aansluiten bij nivo en interessesfeer der aankomende studenten zelf. Op de diskussiebij- eenkomsten tijdens de introduktie- dagen van vorig jaar waren het bij- na uitsluitend ouderejaars-studenten die het woord voerden. Hoe het programma er precies gaat uitzien, staat nog niet vast. Een in- formatiemarkt en een algemene stu- Dover Basel 5 1 , — 67,— Napels Zürich drie naar vijf leden (de grotere uni- versiteiten hebben Kolleges van Bes- stuur van vijf personen) „niet de beste oplossing om de zaken van on- derwijs en onderzoek beter te kun- nen behartigen". „Wanneer men meent dat de taken van het Kollege van Bestuur over vijf leden beter te verdelen zijn, staat hiertegenover dat bij een kollegiaal optredend be- stuurskoUege alle leden toch ook bij alle zaken zijn betrokken; de interne kommunikatie binnen het Kollege van Bestuur zal zeker nadelig wor- den beïnvloed door een groter Kol- lege van Bestuur". „zichzelf gezien de omvang en de P. V. A. ieder geval deel van uitmaken. bemanning in staat acht om zijn dr. G. Klein heeft zo'n wetswijziging naderen, wetenschappelijke bijdra- vooralsnog niet noodzakelijk ge- gen aan de arbeidersbeweging te Het huidige Kollege van Bestuur, dat het niet nodig vindt thans stappen te ondernemen ter uitbreiding van het kollege, antwoordt dit op schrif- telijke vragen van de hogeschool- eren in de vorm van een toetsing raadsleden Cartigny en Derks. Deze van de ontwikkelingen in het afge- aantal procedurele voorstellen ge- daan ter stroomlijning van de be- stuurlijke kontakten en verhoudin- gen tussen beide bestuurslichamen van de hogeschool. Volmondig heeft het Kollege van Be- stuur toegegeven, dat zijn funktione- ren ,,in beginsel onderwerp van be- spreking in de Hogeschoolraad" kan zijn. „Het is evenwel vreemd dit te doen anders dan aan de hand van bepaalde omschreven situaties die reden geven tot kommentaar in de zin van kritiek of suggesties voor verbetering", meent het kollege. Het zegt voorts de bedoeling te hebben, om het beleid van Kollege van Be- stuur en Hogeschoolraad bij de aan- vang van het nieuwe koUegejaar (in september aanstaande) te evalu- hadden gevraagd of het kollege lopen jaar aan de Beleidsnota 1973. dievoorlichting zullen er echter in thb 19 - 14 juni 1974 GEDIPLOMEERD ORTHOPEDISCH- EN MAATSCHOENMAKER J. KLOMP Hasseltstraat 137 - Tilburg Telefoon 013-432648 Leverancier van alle ziekenfondsen en Instellingen Snelle levering Zaterdagsmiddags gesloten Fietsen is gezond GROTE KOLLEKTIE • onder andere: GAZELLE - KAPTEYN MAGNEET - DCR enz. GROTE KEUZE KINDERFIETSEN J. Stoi(l(ernians Bllderdljkstraat 5 2 Telefoon 430137 • Verdiplein 13 Telefoon 550126 ■ Wilt u slagen voor uw RIJBEWIJS? Informeer of bel ons even Autorijschool A.J.VAN NOORT Brahmsstraat 4 - Tilburg Telefoon 013-553138 EERSTE 5 LESSEN ƒ37.50 VERVOLGLESSEN f 11.50 chnees-ncfecn re&ocijmT, Grillrestaurant Bar l'Artiste Hermann's Party Cellar Hermann's Dinette Stadhuisplein 4-5 Tilburg Telefoon 013-435351 • Zalen beschikbaar voor recepties en partijen in een eksklusieve sfeer • Bar met levende muziek (iedere avond behalve 's zondags) Hypotheek? Wij zijn gespecialiseerd in: • HYPOTHEKEN tot 130%. ook op bestaande woningen • VESTIGINGS- FINANCIERING voor akademici • FINANCIERING van bedrijfsmiddelen, machines, auto's etc. • VERZEKERINGEN Adviesburo STRICK Willem ll-straat 52 - Tilburg Telefoon 013-435557 Voor alle BLOEMEN PLANTEN BLOEMSTUKJES en PLANTENBAKKEN naar Bloemisterij „'T WESTEND" Conservatoriumlaan 191 Telefoon 013-672143 Tilburg BISTRO - RESTAURANT DE SMULPIJP Plusstraat 20 - Tilburg * „Lekkerder dan 'n kusje" Volledige warme keuken van half 11 tot 's nachts 2 uur Specialiteiten Parkeren tegenover de zaak why not take a summerjob in england, at butlin's BUTLIN'S (de grootste organisatie van vakantiecentra) biedt jonge mensen uit N ederland vakantiewerk bijvoorbeeld in bar, restaurant, keuken, koffieshop, pretpark, etc. De centra zijn open van mei tot oktober. De mogelijkheid bestaat gedurende een kortere periode te werken. Wij hebben speciaal belangstelling voor jongelui die in augustus en/of september beschikbaar zijn. H et salaris is aantrekkelijk, kost en inwoning Is gratis en buiten de werktijden kan men (eveneens zonder kosten) genieten van alle faciliteiten, die er voor de gasten zijn. In alle centra worden kursussen Engels gegeven voor de buitenlanders. Voor meer inlichtingen: Kom woensdag 19 juni tussen 11.00 en 16.00 uur naar de Informatie­ balie, gebouw B van de hogeschool. Schikt dit niet, bel of schrijf dan: H enriëtte Vijn, Dr. Martin Luther Kingstraat 22, Landsmeer, telefoon 02908­3810. de rotterdamse schooladviesdienst tracht in het kader van het projekt Onderwijs en Sociaal Milieu in twee stadswijken de leerbekwaamheid van kinderen te verhogen door middel van: ­ beter aangepaste onderwijsvormen ­ het betrekken van ouders bij het onderwijs. Bij dit projekt, dat wordt uitgevoerd door een innovatieteam van 12 mede­ werkers, zijn aangesloten 12 kleuterscholen en 16 basisscholen, zowel voor het protestants­christelijk, rooms­katholiek als het openbaar onderwijs en omvat 179 leerkrachten, 4600 leerlingen en 3100 gezinnen. Ter ondersteuning van het werk van dit innovatisteam Is gevormd een wetenschappelijk team; hierin vakeert een funktie voor een gedragswetenschapper die zal worden belast met het onderzoeken van en de advisering over het implementeren van onderwijs­ en gezinsaktiveringsprogramma's. Hij zal zijn werk verrichten in nauwe samenwerking met de beide andere leden van het wetenschappelijk team en met wetenschappers van de Erasmusuniversiteit. Een universitaire opleiding, alsmede ervaring in en ruime kennis van de kwantitatief­empirische research zijn gewenst. Het salaris is afhankelijk van opleiding, leeftijd en ervaring. De bij de overheid gebruikelijke rechtspositieregelingen zijn van toepassing (pensioenvoorziening, ziektekostenregeling, vergoeding verhuiskosten). Een psychologisch onderzoek maakt deel uit van de selektieprocedure. Inlichtingen worden verstrekt door: drs. J. M. G. Leune, Erasmusuniversiteit, telefoon 010­145511, toestel 3526 of 010 ­ 200134 en door drs. J. H. Slavenburg (OSM), telefoon 010 ­ 803822. lamer somber over Trips beleid sturen in de sektor die principieel stuurbaar is: de overheidssektor. Ook vond hij het een illusie te menen dat sturing van wetenschap­ pelijke ontwikkelingen mogelijk is zonder een essentiële vergroting van de stuurmogelijkheden in ekonomi­ sche en maatschappelijke ontwikke­ lingen in het algemeen. Ook open­ baarheid zou dit stuurmogelijkheid niet vergroten. Het koesteren van zulke illusies houdt het risiko in „dat straks op een pretentieuze wij­ ze van start gegaan wordt met een wetenschapsbeleid, d a t getoetst a a n meer fundamentele doelstellingen, gedoemd is te mislukken". Arend Voortman klaagde in zijn bij­ drage aan het debat ook over het voortdurend ongrijpbaarder worden van het,,wetenschappelijk komplex". De wetenschapper mag zich daarin oen schakeltje weten of wanen in het management. ,,Het wetenschappe­ lijk­industrieel komplex wordt steeds meer een autonoom sturende, maat­ schappij­vormende en ­vervormende faktor. Wat gevormd wordt is even­ eens komplex en onoverzichtelijk en vaak onleefbaar". Aldus ir. Arend V oortman. F. de Greef IFC) Natuurweten­ schappelijke opleiding aan Katliolieke Leergangen De Katholieke Leergangen te Til­ burg hebben van de minister van Onderwijs toestemming verkregen met ingang van het komende stu­ diejaar te starten met een experi­ mentele opleiding Hoger Natuur­ wetenschappelijk Onderwijs. De opleidingen voor laboratorium­ personeel kennen nu drie niveau's, namelijk MBO, HBO­a en HBO­b. Toelating tot het HBO­b niveau is slechts mogelijk voor studenten met een HBO­a opleiding. Momenteel is er een ontwikkeling gaande de huidige HBO­b opleiding te vernieuwen en te maken tot een zelfstandige opleidingsstroom, ge­ naamd Hoger Natuur Wetenschap­ pelijk Onderwijs. De vereiste voor­ opleiding hiervoor is minimaal HAVO­diploma. De kommissie­ Ghijssen heeft een aanzet gemaakt voor het kurrikulum voor het eerste jaar. Het ministerie van Onderwijs meent dat voorlopig nog maar op beperkte schaal met deze nieuwe op­ leiding kan worden begonnen. Het heeft dan ook uitsluitend de Bra­ bantse Medische Analistenschool van de Katholieke Leergangen en de Laboratoriumschool te Groningen toegestaan met een experiment aan te vangen. Eventuele uitbreiding van oplei­ dingsplaatsen zal pas geschieden nadat een nader onderzoek van het verloop van het experiment heeft plaatsgevonden. IA iB £r is een Tweede Kamer, die in een lebat dat wordt uitgesmeerd over Irie dagen die weer gespreid zijn iver vijf weken, de wetenschaps­ ludgetten van drie jaar afdoet". Tot leze sombere konklusie kwam VdA'er Arend Voortman bij de be­ landeling van het wetenschapsbud­ get v a n wetenschapsminister Trip. )ok de meeste andere woordvoer­ lers hadden zo hun twijfels over het unktioneren van het wetenschaps­ ludget en hiui klachten over het itbUjven van een doorzichtig beleid iphet gebied v a n de wetenschappen. len van de felste kritici van minister [rip was zijn voorganger, oud­minis­ er De Brauw. Ook D'66­fraktieleider [erlouw hield een kritisch verhaal. Ifgelopen woensdag heeft minister [rip geantwoord, maar dat was na iet sluiten v a n onze kolommen. let wetenschapsbudget is een in­ lentarisatie van al het geld dat de iverheid uitgeeft a a n wetenschap­ )elijk speur­ en ontwikkelingswerk. 3eafgelopen jaren is het er niet zo an gekomen de budgetten in de [weede Kamer te behandelen. Daar­ laast is de afgelopen jaren de roep im een beter wetenschapsbeleid aan­ aenlijk toegenomen, of liever, de nu kan permitteren niets anders te ■oep om eindelijk eens met een we­ mschapsbeleid te beginnen. Dud­minister De Brauw kwam daar­ foor met de zogenaamde GUO­nota. Deze gaf een schets van de organisa­ le van het toekomstige wetenschaps­ beleid. Hiertegen rees bij veel in­ stanties, waaronder in het bijzonder ie universiteiten, veel bezwaar. Door het aftreden in de zomer van 1972 bleef het wetenschapsbeleid weer inige tijd liggen. Minister Trip was mhet voorjaar van vorig jaar, toen het kabinet­Den Uyl optrad, de eer­ te minister in Nederland, die zich uitsluitend bezighield met koördina­ lie van uitsluitend het wetenschaps­ beleid. Zijn voorganger De Brauw had ook de zorg over de universitei­ ten gehad. Metde komst van minister Trip ver­ dween de GUO­nota van tafel als lutgangspunt voor een toekomstig wetenschapsbeleid. Het werd gede­ gradeerd tot een diskussiestuk, ter­ wijl ook andere en veelal anders ge­ aarde diskussiestukken een rol gin­ doen dan diskussiëren en studeren". spelen. Minister Trip liet alle betrokkenen nog eens van voren af dereen die maar wil antwoorden. aan met de diskussie beginnen. Hier­ voor stuurde hij een vragenlijst rond, waarop iedereen die daar zin m heeft, zijn antwoorden naar de minister m a g sturen. Dit alles moet leiden tot een beleidsnota van de minister. Aanvankelijk was die voor ie zomer toegezegd, maar het uit­ komen er van heeft vertraging on­ dervonden en nu wordt er gemikt op het einde van het jaar. Vooral voor oud­minister De Brauw, die zijn aanpak van destijds door­ Mr. De Brauw vond dat in het land der blinde wetenschappers éénoog koning is. Nu, met dat ene oog is te zien dat de vertraging van de be­ sluitvorming en de eindeloze dis­ kussie en studie schade berokkenen aan het wetenschapsbeleid. De DS­ '70­voorman hoopte dat in afwach­ ting van de beleidsnota minister Trip zo konkreet mogelijk te werk zou gaan. Ook de opmerkingen van Jan Ter­ louw (D'66) waren in mineur, zij het kruist zag, was het optreden van minister Trip aanleiding tot hevige kritiek. Zelfs de positie van minister Trip beviel zijn voorganger niet. Of de wetenschapsminister heeft een gedeelde verantwoordelijkheid voor de onderwijsbegroting, maar dan moet hij ook de zeggenschap over de universiteiten hebben, of hij koór­ dineert uitsluitend en dan kan hij beter ondergebracht worden op het departement van algemene zaken. Aldus de gedachtegang van mr. De Brauw, Hij hekelde ook de werkwijze van zijn opvolger. Deze minister wil de diskussie op gang brengen, maar die diskussie is al lang op gang. E r is een aantal rapporten van hoge kwaliteit. Zoals het rapport van de OESO, de GUO­nota en het rapport van de Algemene Rekenkamer, dat naast de drie laatste wetenschaps­ budgetten ook onderwerp van de be­ spreking was. Wat er mis is, weten we nu wel, konkludeerde De Brauw, deze rapporten citerend, maar nu moet er iets aan gedaan worden. van een vriendelijker aard dan die van mr. De Brauw. „De taak van een koordinerend minister zonder eigen departement, met een zeer kleine staf, bevoegdheid over een minimaal deel van de overheidsbestedingen, is weinig benijdenswaardig en de kans op mislukken is groot". Minister Trip moet er in slagen een aantal eigenzinnige departementen de oog­ kleppen af te rukken vrijwel zonder middelen en bevoegdheden. Hij moet ze op het rechte spoor brengen. Zo'n poging is te vergelijken met het bij­ eendrijven van een kudde wolfshon­ den door er een schaap omheen te laten rennen. De situatie analyseerde dr. Terlouw verder als volgt: meer dan de helft van het wetenschappelijk onderzoek wordt gedaan door het bedrijfsleven. Hierover heeft de wetenschapsminis­ ter niets te zeggen. Van de resteren­ de 40% van het onderzoek wordt weer de helft verricht door de uni­ versiteiten. Ook hierover heeft mi­ nister Trip niets te zeggen. E en vreemde konstruktie vond dr. Ter­ louw. Maar na al dat aftrekken blijft er toch nog bijna een miljard over. Doch ook hierover heeft de weten­ schapsminister niets te zeggen. De verschillende vak­ministers gaan hierover. Het enige geld waarover de minister zonder portefeuille k a n beslissen, is zo'n zeven miljoen; het geld uit de beleidsruimte. Dat is twee promille van wat er uitgegeven wordt a a n wetenschappelijk speur­ en ontwikkelingswerk. De VVD'er Van Dijk wilde voor het wetenschapsbeleid een paar centrale doelstellingen. Dat zouden dan het milieu en de energie moeten zijn. Verder hield hij een pleidooi voor de rebel in de wetenschap. Dit is niet de Maagdenhuisbezetter, maar de wetenschapsman, die de feiten nog eens anders op een rijtje zet. De akupunktuur noemde dr. V an Dijk als voorbeeld. E n de Groningse eme­ ritus socioloog prof. Bouman en de Leidse metabletikus V an de Berg. Deze nieuwe ontwikkelingen moeten aan de universiteiten een kans krij­ gen, vond dr. Van Dijk. Het kon wel eens zijn dat de onrust aan de uni­ versiteiten een veel diepere grond heeft. Studenten voelen dat de we­ tenschap te traditioneel is. Dat dor­ re hout zou gekapt moeten worden. Hierdoor zouden, zo vond de VVD­ woordvoerder, de onlustgevoelens onder jongeren voor een deel weg­ genomen zijn. Ir. Voortman, sprekend namens de PvdA, vond dat het uitstel van de ministeriële beleidsnota een onthul­ lend licht wierp op de „vrij machte­ loze vertoning die er rond het te kreeren wetenschapsbeleid gaande is". Ir. Voortman noemde het illusies te menen dat een fundamentele ver­ andering te bereiken is door bij de „Binnen het kader van de wanhopige situatie van vandaag is het verba­ zingwekkend zoals de minister zich Fokele Trip (PPR) De minister maakt zijn intenties dui­ delijk in sloganachtige formulerin­ gen, terwijl hij vragen stelt a a n ie­ 9 thb 19 ­ 14 juni 1974 hoogleraar in het Romeins recht en zijn geschiedenis aan de Rijks universiteit te Leiden zijn op voordracht van de staatssekretaris van Onderwijs en Wetenschappen voor het tijdvak tot 1 september 1977 bij Koninklijk Besluit benoemd tot Kroonleden van de Akademi sche Raad Tevens is aan prof dr P Verburg op zijn verzoek eervol ontslag verleend als Kioonlid MR MOONS KROONLID VAN DE AKADEMISCHE RAAD Op voordracht van staatssekretaris Klein van Onderwijs en Weten schappen is mr Ch MJ A Moons lid van de Hoge Raad der Nederlanden, bij Koninklijk Besluit benoemd tot lid van de Akademi sche Raad De benoeming is geschied voor het tijdvak tot 1 september 1977 ZOMERKURSUS DYNAMISCH GEDRAG V AN GEKOPPELDE SYSTEMEN gedrag van gekoppelde systemen' Voorbeelden van gekoppelde systemen zijn voorstad stad, bestuur - organisatie, produktie - voorraad man vrouw ledere akademikus komt met dergelijke systemen m aanraking In de kursus wordt een poging gedaan de theoretische achter- gronden en praktische gevolgen van algemeen geldende principes over het gedrag van alle soorten systemen zowel sociale als niet sociale te verklaren De eerste dag worden de deel nemers gevoelig gemaakt voor de problematiek met behulp van een op , Systems Dynamics' gebaseerde handsimulatie De tweede dag IS gewijd aan de theoretische achtergronden De laatste dag komen uitwerkingen van het thema m verschillende disciplines, als gedragswetenschappen en ecologie, aan de orde Het kursusgeld bedraagt ƒ 375 — Nadere inlichtingen bij de beide organisatoren ir J de Smit en ir N J T A Kramer, Interuni versitaire Interfakulteit Bedrijfs- kunde, Poortweg 6 8 Delft, telefoon 015 - 144960, toestel 415) meer m de kosten van de samenstelling van een proefschrift De aanvrage voor een bijdrage moet schriftelijk geschieden door de promovendus bij het bestuur van de Stichting, Éisenhowerlaan 104 te s Gravenhage Het proef schrift moet een onderwerp van direkt belang voor het miaden en kleinbedrijf behandelen De betrokken hoogleraar moet ver klaren dat het proefschrift binnen de redelijke termijn tot promotie zal lelden De subsidie bedraagt met meer dan 75% van de druk- kosten met een maximum van ƒ4 000,— a De 15% van de goedgekeurde begrotingspost die jaarlijks wordt afgezonderd voor reizen door leden van het Kollege van Bestuur of dooi medewerkers van onder het Kollege van Bestuur ressor terende diensten in opdracht of onder goedkeuring van het Kollege van Bestuur wordt opengesteld voor reizen voor leden van het wetenschappelijk personeel krach tens opdracht van het Kollege van Bestuur b BIJ de opsomming van degenen die bij voorrang m aanmerking komen voor honorering van hun aanvragen zijn op de eerste plaats gesteld diegenen die als spreker, dan wel als samensteller van een schriftelijk stuk willen deelnemen aan een bijeenkomst algemeen 256 De voorbereidingsgroep van de zijde van het Kollege van Bestuur voor de op te stellen regeling met betrekking tot handhaving gedragregels is als volgt samengesteld de heren lensen inenien e late •stoorden iitengeslot parte msti .stiende ei egint de g ;et de hav( orden de g j worden estichten i jedische oi =ld of geh iorden geï' jaderlijk z (Il inbreuk deugd > „1 sociaal )egestoord en en een
. talies vt em niet n etuchtigde efde moet en te temi ler De isc enmassi omst van or waanzii en mediscl _ opgenoi n in het i ledikus voi ende plaai Iehomo n eze tehuiz ietenschap ebruik ma len en kur (huizen as
morele : , zegetocl iü special
jetenschap JassifikatK at van me
De Systeemgroep Nederland,
waarin alle studierichtingen zijn
vertegenwoordigd, houdt op 21, 22
en 23 augustus 1974 m het
Leeuwenhorst congrescentrum te
Noordwij kerhout haar derde
zomerkursus, getiteld ,,Dynamisch subsidiërende instellingen Voor
NMB FONDS
vergadering van augustus aan- staande
,,eden een ^aakt geen (at als oor edrag w o n ,nen van ‘ ehandeling jaw samei
De Stichting Nederlandsche
Middenstandsbank Fonds heeft ten
doel ,het bevorderen van alge
mene belangen van het midden en
kleinbedrijf binnen het koninkrijk,
al dan met m samenwerking met
anderen, door het geven van
subsidies, schenkingen of toelagen, J Daniels G C Nielen F van voor doeleinden, welke naar de
mening van het bestuur belangen
van algemene aard van het
midden en kleinbedrijf dienen
In het kader van deze doelstelling de volgende wijzigingen vastge
KROONLEDEN
AKADEMISCHE RAAD
Prof dr H B G Casimir, presi
dent van de Koninklijke Neder
landse Akademie van Weten
schappen en prof mr R Feenstra wordt een bijdrage gegeven onder- steld
m e i n mid
Het Fonds kan tevens op aanvraag
bijdragen in de kosten van bun
deling van skripties en andere
wetenschappelijke publikaties cq
de zelfstandige uitgave van een
sknptie als brochure Deze subsidie met het voorleggen van de
dient aangevraagd te worden door de hoogleraar onder wiens ver- antwoordelijkheid een skriptie of een andere publikatie tot stand gekomen is Zij bedraagt eveneens niet meer dan 75% van de druk- kosten, met in het geval van de zelfstandige publikatie van een sknptie, een maximumbedrag van ƒ800,—
deklaratie van de reële kosten degenen aan wie een tegemoet kommg m die kosten is toegekend, een kort verslag inzake hun reis bij de rector magnificus indienen
Inaugurale rede Prof. dr. H.Peeters
Op donderdag 6 juni 1974 om
BIJ subsidiëring door het Fonds wordt rekening gehouden met bijdragen ontvangen van andere
bijzondere uitgaven m verband met de voorbereiding van een proef-
ijkingen . zich schamen Zo zijn de mensen leren van de klassieke talen en ie medisch
1600 uur heeft prof dr H F M schrift of andere publikatie kan Peeters, buitengewoon hoogleraar
meer dingen gingen de mensen
noodzakelijke vereiste voor het
het bestuur eveneens subsidie geven
Affiche
in de psychologische geschiedenis aan de Subfakulteit Psychologie van de Katholieke Hogeschool Tilburg, zijn benoeming aanvaard met het houden van een inaugurale rede in de aula van de hogeschool
anders over zichzelf en anderen gaan denken en spreken en zijn de grenzen verlegd tussen het individu en de mensen en dingen om hen heen
De stelling van deze rede is dat psychologische processen met elkaar samenhangen en samen hangen met faktoren uit de omgeving Al deze elementen versterken elkaar Zij vormen tezamen een systeem Veranderin-
was een onmisbare steun in hel nee gewom maatschappelijk verkeer De boek ommunikê
drukkunst was bovendien niet zo lang geleden uitgevonden en boeken waren relatief kostbaar
BIJ de Informatiebalie, gebouw B,
zijn een aantal Nieuw-Dennendal
affiches te koop i ƒ 5,— per stuk
Voorts zijn er nog steeds
tekeningen van professor Pi te en psychologie aan de Katholieke
lansluiten isychiatrisi nenmg dat an de psy
koop a ƒ 1,25 per stuk Diktaten
Gedurende de tijd dat er geen kolleges zijn, is het diktaten magazqn ’s ochtends geopend van 10 00 tot 12 00 uur
,
nfflpippl UlllbIDCI
Universiteit van Nijmegen
In 1959 behaalde bij het doktoraal- gen m menselijk gedrag vertonen
leid toch 1
NUFFIC
lUC/DAAD/NUFFIC-koerdinatie
inzake universitaire ontwikkelings-
ssimenwerkmg _
Op een bijeenkomst, half mei, m 251 Minister Tnp en staats
Den Haag, zijn enige afspraken sekretans Klein zijn verhinderd
gemaakt voor een nauwere samen- om op 2 mei 1974 het eerder buitengewoon hoogleraar m de denken Het was een denken op
werking van lUC DAAD en NUFFIC op verschillende gebieden van universitaire ontwikkelings- samenwerking Men zal elkaar regelmatig konsulteren en elkaar meer betrekken bij een aantal aktiviteiten
psychologische geschiedenis aan de Subfakulteit Psychologie van de Katholieke Hogeschool Tilburg
leden ofwel doordat zij te royaal naar de toekomst anticipeert, dan faalt ZIJ en heeft zij geen effekt
Tussen therapeut en patient moei er een gemeenschappelijk ver wachtmgspatroon zijn om sukses m behandeling te verkrijgen Dit gemeenschappelijk verwachtmgs patroon is een element van een geheel van gemeenschappelijke
psychologie onmogelijk Voor een ervaringen en van een gemeen
BESLUITENLIJST
BESTUUR VAN 23 APRIL, 21 MEI Vanaf 1973 is hij bouwkoordmator
EN 29 MEI 1974
aangekondigde bezoek aan de KH te brengen Als nieuwe datum is nu vastgesteld 20 juni 1974
252 Het Kollege van Bestuur heeft prof dr L F W de Klerk benoemd in de vakkommissie Algemene Onderwijskunde van het Mollennstituut mplaats van prof dr J M van Meel
voor de nieuwbouw van het psychologisch laboratorium
KOLLEGE V AN
prof J W van Belkum als lid
en drs L J M Smeele als plaats-
vervangend lid van het bestuur
van het Limperginstituut, een
inter-universitair instituut voor aanvaarding van de benoeming tot accountancy, benoemd
schappelijke definiëring van de werkelijkheid De patient reageert overeenkomstig de verwachtingen die groep en therapeut van hem hebben Zijn symptomen zijn dan
254 Na de ontvangst van de
positieve reaktie van het bestuur
van het IHBO, afdeling HEAO te
Eindhoven, inzake het verslag van dr H F M Peeters de kommissie KH HEAO is
besloten tot een gesprek met
genoemd bestuur om te komen tot
de instelling van een overleg-
orgaan met de daarbij horende
afspraken rond samenstelling en
taakstelling
255 Nu de adviezen van de Kommissie Onderwijs en Onderzoek zullen uitblijven heeft het Kollege van Bestuur advies inzake de nota ,Meningsvorming omtrent
De mensen zijn in de loop der eeuwen veranderd en zij veran deren nog steeds Zo is de waar- neming van de moderne mens armer en schraler geworden
2 De mensen hadden enkele eeuwen terug een goed geheugen De kinderen op school werden al
De hysterische patiënten van Charcot waren in hun gedragingen zo op hem afgestemd dat zij met diens dood ophielden als zodanig te bestaan
Spaendonck en Th Stoelmga
257 In de regeling Kostenver goedmg Buitenlandse Reizen zijn
c Toegevoegd is, dat tegelijkertijd
De heer Peeters (41) studeerde, na het behalen van het diploma gymnasium a m 1950, geschiedenis
examen geschiedenis cum laude, in 1964 slaegde hij voor het doctoraalexamen psychologie aan genoemde universiteit
hoofd leren om zich te kunnen
blijven oriënteren Een gesloten
zichzelf versterkend systeem is
werkzaam waarin elementen als maatschappelijk belang, onderwijs oorbijgaan
praktijk technische noodzaak en medische theorie elkaar versterken
Wanneer men m onze dagen hoort verluiden dat de kinderen op de scholen niets meer leren, niets meer vanbuiten Ieren, dan heeft dat te maken met een andere waardering van traditie en eruditie, met kaartenbak, diktio naire, komputer en televisie, met andere psychologische en pedago gische inzichten, waardering van problemsolvmg bijvoorbeeld met de idee dat men al vroeg moet meepraten over maatschappelijke vraagstukken Opnieuw is een
Op 25 november 1966 promoveerde
hij cum laude tot doktor in de
sociale wetenschappen op het
proefschrift ,Kind en Jeugdige
m het Begin van de Moderne Tijd 1 het voor wetenschappelijk
(ca 1500 – ca 1650)” Promotores waren prof dr S Strasser en prof dr R R Post, KIi Nijmegen
denken over de mens,
Van 1971 tot 1972 kreeg hij voor een jaar een leeropdracht m de
, oriëntatie in de psychologie ‘ bij de Subfakulteit Psychologie van de Katholieke Hogeschool Tilburg
Van 1970 tot 1973 was hij aan genoemde subfakulteit procurator
2 de funktie van het geheugen m een maatschappehj k-kul turele kontekst en
3 wijzigingen in waarneming en behandeling van zogenaamde geesteszieken
m een nu systeem of een geheel van elkaar ien poging
De heer Peeters is lid van het
Nederlands Historisch Genoot
schap Sinds 1972 is hij kurator
van de Katholieke Leergangen te
Tilburg Hl) heeft ook verschillende maakten een wetenschap als
Al jarenlang onderhoudt de Stichting der Nederlandse Uni- versiteiten en Hogescholen voor Internationale Samenwerking (NUFFIC) kontakten met de
Inter University Council for Higher Education Overseas en de Deutsche Akademische Austausch dienst Gezien de overeenkomst m doelstellingen, lag het voor de hand dat men elkaar telkens daar ontmoette waar in internationaal verband de inspanning van universiteiten in westerse landen ten behoeve van instellingen in
Azie Afnka en Zuid-Amenka aan de orde werd gesteld
Alle drie organisaties stellen
zich (mede) het onderhouden van
betrekkingen met universiteiten
overzee ten doel, alsmede de uit
wisseling van studenten en weten
schappelijke staf tussen arme en
njke landen De aksenten liggen
verschillend lUC en DAAD
hebben een belangrijk beurzen-
programma de NUFFIC nauwelijks, wetenschapsbeleid ‘ gevraagd aan Dingen en mensen hebben veel vroeg getramd in het inprenten De grande hysterie is even lang de NUFFIC is betrokken bij een het Kollege van Dekanen, aan het van hun geheimzinnigheid en vasthouden van formules en
groot aantal internationale post- ORC en aan de vakgroep onder- verloren Een komplex van beteke teksten De onderwijzers en de
akademiale kursussen, de andere wijspsychologie ter voorbereiding nissen is daarmee weggevallen medici waren van mening dat
twee nauwelijks, de lUC heeft geen van de behandeling van genoemde De mensen zijn ook minder onbe kinderen een goed geheugen
projektenprogramma als zodanig nota in de Hogeschoolraads- vangen geworden Over steeds hadden Het geheugen was een
wetenschappelijke onderzoekingen 253 Het Kollege van Bestuur heeft verricht onder andere op
wetenschappelijke studie van de
mens zijn immers een taalgebruik
dat ook innerlijke belevingen,
gevoelens en ervaringen kan
weergeven, beweging en het
denken en waarnemen van ver ook verstaanbaar zij spreken een schillen onontbeerlijk De ontwik
psychologisch historisch gebied
Samenvatting van de rede uitgesproken bij de officiële
buitengewoon hoogleraar m de psychologische geschiedenis aan de Subfakulteit Psychologie aan de Katholieke Hogeschool Tilburg, op donderdag 6 juni 1974 door prof
keling van de oude naar de nieuwe kenvormen is geen lineair of kummulatief proces geweest De oude en nieuwe kenvormen zijn kwalitatief wezenlijk anders De nieuwe kenvormen zijn ontstaan door revoluties of radikale trans formaties De ontwikkeling is een diskontinue proces geweest waarin faktoren van allerlei aard, wetenschappelijke en maatschap pelijke bijvoorbeeld, elkaar bein vloed hebben
taal waardoor de omgeving zich over de problematiek kan onen teren en in staat is deze ook
te hanteren Mensen die in de dagen van het demonengeloof opvallende gedragsafwijkingen gingen vertonen, ,,wisten” dat een zich gedragen overeenkomstig de regels van het demonologisch model aandacht en misschien ook een oplossing voor h u n problema tiek met zich mee zou brengen
Mensen veranderen
Een historisch psychologische verhandeling
10
eveneens dit systeemkarakter Veranderingen worden mogelijk als een bepaald systeem, door- broken wordt en zij m een nieuw systeem geïntegreerd worden Deze stelling wordt geïllustreerd door middel van een eerste uitwer king van drie thema s
nensen wi!
vaarlozmg
)sychiater
i]ke status
oor verwa
leroep ged
noderne a
psychiatrie
iet gelijk 1
agen pas
en ander
weten, doo
njna iderei
jeetje a-so
solement (
1 Het voor wetenschappelijk deuken was niet een chaotisch denken Het was niet een eerste aanzet, een schets of een deel van een nog niet gerealiseerd geheel
versterkende elementen of faktoren jen van d( werkzaam aiste opva
3 De behandeling of therapie van epresentef zogenaamde geesteszieken dient ebeurt Bf afgestemd te zijn op heersende raag of oi waarden normen, verhoudingen laar totali en gedragsvormen Ontbreekt die iinog in Ê harmonie, ofwel doordat de jider dan
Het was m zekere zm even
Met ingang van 1 november 1972 volledig en samenhangend als het therapie gefixeerd is in het ver gedrag op
is de heer Peeters benoemd tot daarop volgend wetenschappelijk
opende g€ log steeds Tanoude n
een ander niveau en m een andere dimensie Karakteristieken van het voor-wetenschappelijk denken als het afstandelijk voorwerpelijk taal gebruik de neiging om processen en funkties tot substanties te maken en het denken in over eenkomsten of gelijkenissen
anderf
Men moest wel veel dingen uit hel )e auteur
dood als Charcot zelf Als men in onze dagen gestoord raakt door de kapitalistische en hiërarchische maatschappij, kan alleen een demokratisch therapeut uitkomst
n dat de j haumaturf irde en va jachten o:
lingen uit hel te kunnen 3n gesloten en
systeem is
jachten omgeven en voorzien.
je auteur wil zich niettemin niet lansluiten bij de huidige anti­ isychiatrische beweging. Hij is van nening dat de moderne aanklagers ■an de psychiatrie aan heel wat
I E xamenmogelijkheid Gelegenheid tot het afleggen van het C­I bestaat in mei/juni en in augustus/september; voorts in december doch alleen als her­ kansing ­ voor zover hun termijn zulks toelaat ­ voor hen die éénmaal ófwel in juni ófwel in september daaraan voorafgaand, zijn afgewezen alsmede voor hen, die in december daaraan vooraf­ gaand een termijn van twaalf
­eden: een autoritaire psychiater ,jakt geen schijn van kans.
■jt als oorzaak van een afwijkend !­drag wordt gezien, de symp­
ijien van de patiënt en de éhandeling of therapie hangen juw samen met de plaats die lensen met gedragsstoornissen laemen in de maatschappij. In elate middeleeuwen werden ^stoorden en waanzinnigen niet iitengesloten of opgesloten in ,,arte instituten. Pas in de ‘stiende en zeventiende eeuw egint de grote opsluiting. Samen •et de havelozen en libertijnen ‘orden de gestoorden geïnterneerd.
worden in hospitalen of ­stichten niet opgenomen om in edische of in andere zin behan­
‘;ld of geholpen te worden. Zij orden geïsoleerd omdat zij inderlijk zijn, de orde verstoren,
­Il inbreuk doen op de rede en
‘= deugd. Men verwijdert hen als
i sociaal en moreel gevaar. )egestoorde is schandaal gewor­ jn en een schande die hem achter etalies verbergt. Men ziet in
em niet meer de door God eluchtigde mens die in naasten­ ,e[de moet worden geholpen, maar en te temmen en te dresseren
!er. De isolering van de gestoor­ èn in assiels betekent de binnen­ oinst van de medikus in het rijk ‘erwaanzin. Vanaf dat moment is en medisch certifikaat verplicht mopgenomen te kunnen worden B in het asiel zelf neemt de ledikus voortaan een overheer­ snde plaats in.
Jehomo medikus opereert in
leze tehuizen echter niet als retenschapsman of als iemand die ebruik maakt van medisch ken­ len en kunnen, maar is in deze ihuizen aanwezig als juridische
morele garantie. Hier begint
, zegetocht van de psychiatrie, sa specialisme van de medische
Subfakulteit Sociaal Kulturele Wetenschappen
Student­assistent ten behoeve van de vakgroep i.o. sociologie van arbeid en bedrijfsleven. Student­assistent ten behoeve van de vakgroep ruimtelijke ordening.
AAN HE T ADMINISTRATIE F TECHNISCH PE RSONE E L Bij schrijven van 29 november 1973 werd u een algemene ledenvergadering van de ATG aangekondigd, te houden eind januari 1974 of niet veel later. Deze datum is ruimschoots overschreden, mede door het langzaam of niet reageren op de toendertijd aan u toe­ gezonden stukken.
De algemene kwestie in deze stukken, het mee kunnen spreken van iedere ATG­er in het hogeschoolgebeuren, is intussen steeds meer van be­ lang gebleken. Om ons hier­ over te beraden en uit te spreken wordt alsnog een al­ gemene ledenvergadering ge­ gehouden op 19 juni 1974 in de ochtend en georganiseerd door het ATG­Overlegorgaan. De agenda met bijlagen voor deze vergadering zal u bin­ nenkort worden toegestuurd. Deze aankondiging moge u reeds in staat stellen reke­ ning te houden met de datum ervan.
Namens het ATG­Overlegorgaan G. C. de Jong
FAKULTEIT DE R RECHTSGELEERDHEID REGL5MENT C­I
In alle andere gevallen is de kandidaat afgewezen,
c Voldoendes, behaald bij een examenpoging in mei/juni, of
bij een examenpoging in augustus/ september, mits daar geen poging in mei/juni aan voorafgegaan is, blijven drie maanden geldig. Voldoendes, behaald bij een, op grond van een opgelegde termijn van 12 maanden, in december ondernomen poging, blijven vijf maanden geldig.
3 Tennijnen:
a De vaststelling van de termijn waarbinnen de afgewezen kandi­ daat het examen niet zal kunnen herhalen wordt overgelaten aan de examenkommissie,
b Wie zich aanmeldt voor het examen, doch met voorafgaand bericht aan het Bureau Studenten­ administratie niet deelneemt aan het examen of enig onderdeel ervan, krijgt geen uitslag.
— Wie zonder voorafgaand bericht aan het Bureau Studentenadmini­ stratie niet deelneemt aan het examen of enig onderdeel ervan, krijgt evenmin een uitslag en zal het examen bi] de eerstvolgende gelegenheid niet kunnen afleggen.
III Diskretionarie bevoegdheid examenkommissie
Met uitzondering van het gestelde onder II 2, kan de examenkom­ missie onder zeer bijzondere om­ standigheden van deze regeling afwijken. Voorts voorziet zij in
.niet krachtens wet of reglement voorziene gevallen.
IV Ten aanzien van beroep tegen beslissingen van de examen­ kommissie geldt de regeling als neergelegd in de wet.
Het eerste gedeelte van het kan­ didaatsexamen verliest zijn geldig­ heid, indien niet binnen 12 maanden wordt deelgenomen aan het tweede gedeelte van het kandidaatsexamen, tenzij:
a het eerste gedeelte van het kandidaatsexamen vóór de zomer­ vakantie met gunstig resultaat werd afgelegd. In dat geval is het mogelijk om zowel vóór als na de grote vakantie van het daarop­ volgende studiejaar aan het tweede gedeelte van het kandi­ daatsexamen deel te nemen;
Het keuzevak + tentamen administratieve organisatie zal worden afgenomen op vrijdag 20 september aanstaande te
18.30 uur.
Opgave vóór 9 september op Bureau E xamens met een blauwe tentamenkaart.
PROGRAMMAWIJZIGINGEN
IN HE T E E RSTE STUDIE JAAR
De raad besloot, gehoord het advies van de onderwijskommissie, de volgende wijzigingen aan te brengen in het eerstej aars­ programma:
a in plaats van het werkkollege kerkgeschiedenis komt een litera­ tuurtentamen af te leggen vooraf­ gaand aan de betreffende kolleges in het tweede semester;
b in de plaats van het literatuur­ tentamen en bewijs van deelname Oude Testament komt een ten­ tamen, dat in twee gedeelten kan worden afgelegd, het eerste deel voorafgaand aan de betreffende kolleges, het tweede deel na afloop daarvan;
c de opzet van de theologische kolleges is eveneens gewijzigd:
— in de plaats van religieuze tekstlezing in het eerste semester komt een kollege, waarin het thema religie en geloof, ook vanuit de eigen bijdragen van de studen­ ten, wordt verkend; de kolleges worden afgesloten met een bewijs van deelname;
— in het kader van de vier uren theologie tijdens het tweede semester vinden interdisciplinaire bijeenkomsten plaats rond het jaarthema, waarbij de theoloog
studie: Mens en wereld als sym­ bool van God in de theologie van Paul TiUich. E en studie over het begnp openbaring. Dr. Heyde was van 1970 tot 1973 werkzaam als leraar godsdienst en ethiek aan de Bisschoppelijke Normaalschool te Sint­Niklaas. In 1972 ­ 1973 was hij tevens part­time assistent voor wijsbegeerte aan de Universitaire Fakulteiten Sint­Aloysius Brussel, sinds oktober 1973 luU­time.
HIJ maakte tekststudies en leidde seminars over Kant. Marx, Bergson, Aristoteles en Auer.
PRIORITEITENLIJST PE RSONE E L
De Fakulteitsraad stelde in zijn 77e vergadering op 16 mei 1974 de volgorde vast, volgens welke een eventuele uitbreiding van personeel zal plaats vinden:
1 een pedagoog­didaktikus (katecheet);
2 een medewerker voor de biblio­ theek en een half­time sekreta­ resse bij het Fakulteitsbureau; Indien blijkt dat er onvoldoende ruimte is om beide prioriteiten
te vervullen prefereert de raad
een half­time pedagoog­didaktikus om ook de tweede prioriteit te kunnen verwerkelijken,
3 theoloog;
4 theoloog.
De raad denkt bij de derde prioriteit aan een fundamentaal­ theoloog en bij de vierde aan de theologie van het maatschappelijk handelen en in het bijzonder van de ontwikkelingsproblematiek; hij hecht echter primair aan een uitbreiding van het team theologen. Bij het in gang zetten van de procedure tot vervulling van deze prioriteiten zal aan de vakgroep systematische theologie nader advies worden gevraagd inzake de vereiste specialiteit van de aan te stellen funktionarissen; de vakgroep praktische theologie zal bij dit overleg betrokken worden.
KEUZEKOLLEGES
KERKELIJK RE CHT
Inmiddels zijn de onderwerpen bekend waarover de keuzekolleges kerkelijk recht zullen handelen. Deze zijn:
— in semester 1; het kerkelijk huwelijksrecht in de hedendaagse problematiek;
— in semester 2: zin en funktie van het recht in de kerk. Belangstellenden kunnen bij het Fakulteitsbureau een toelichting op deze thema’s krijgen. Degenen, die op grond van deze informatie over de kolleges kerkelijk recht een wijziging willen aanbrengen
in het reeds ingeleverde formulier betreffende het programma van de
(pre­)specialisatie, gelieven dit zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk
15 juli aanstaande, aan het Fakulteitsbureau mee te delen.
KOMMISSIE VOOR DE WETENSCHAPSBEOEFENING
De twee studentleden van de Kommissie voor de Wetenschaps­ beoefening zagen zich om privé redenen genoodzaakt hun lidmaat­ schap op te zeggen. Inmiddels is
retenschap, dat een eigen llassifikatiesysteem ontwikkelde, ;at van mensen met gedragsaf­ lijkingen zieken maakte volgens ie medisch model, een zieke waar­ nee gewone volwassen menselijke ;ommunikatie niet mogelijk was,
e voor het
ïke talen en
steun in het
:eer. De boek­ ■a dat de psychiater verhief tot idien niet zo
>nden en
3f kostbaar,
haumaturg, een wezen van andere rde en van hogere machten en
;menten als
ng, onderwils­ oorbijgaan: aan de raenslievend­
b in bijzondere gevallen ter
beoordeling van de fakulteit.
De Fakulteitsraad besloot op
16 mei ]1. de examenkommissie
voor het C I een tweetal, hieronder samenwerkt met de wijsgerige staande, aanbevelingen te doen:
loodzaak en tar versterken,
e dagen hoort ieren op de leren, niets 1, dan heeft jn andere
itie en
ibak, diktio­ televisie, met e en pedago­ irdering van orbeeld, met vroeg moet ^schappelijke uw is een
3l van elkaar en of faktoren
therapie van .ieken dient
heersende erhoudingen )utbreekt die irdat de
leid toch ook die gestoorde
nensen wilde vrijwaren voor ver­
vaarlozing en bespotting, aan de
isychiater opgelegde maatschappe­
ijke status, aan de toelevering
•.oor verwanten en buren, aan het
leroep gedaan door overheid. De
noderne aanklagers van de
isychiatrie hebben niet meer dan
iet gelijk van hun tijd. In onze
iagen pas lijkt het mogelijk, door maanden hebben gekregen.
«n ander dan alleen een medisch
reten, door de ruimte die nu
lijna idereen heeft om ook een
jeetje a­sociaal te zijn, een oud
solement op te heffen. De strijd
im een nieuw Dennendal is zulk
ien poging. Het sukses zal afhan­ — Romeins recht
jen van de wijze waarop op zich — Nederlandse rechtsgeschiedenis cijfer 5 of meer bedraagt. aiste opvattingen worden
jepresenteerd en door wie dat
iebeurt. Belangrijker nog is de
Traag of onze maatschappij in
laar totaliteit werkelijk bereid is
jf nog in staat is mensen met een
snder dan het normale of uniforme
iedrag op te nemen. De terug­
antropoloog terwijl een deskundige de gedachtenwisseling leidt; daar­ naast zijn er kolleges, waarin de theoloog aan de hand van de gerichte literatuur dieper ingaat op thematieken; aan de sudenten wordt de mogelijkheid geboden om voorstellen te doen betreffende thema’s en literatuur bij de kolleges van het tweede semester; de opdrachten hierover zijn een tentamen over een in overleg gemaakte keuze uit de literatuur
i n h e t ver­
zij te royaal log steeds voortgaande isolering
Het vak boekhouden, dat even­ eens in het eerste jaar wordt gedoceerd, wordt los van het C­I geëxamineerd. Het suksesvol afleggen van dit tentamen is voorwaarde voor deelneming aan het C­2, niet voor deelneming
opende gezinsverpleging, en de
;icipeert, dan Tanoude mensen wijzen wellicht in geen etfekt. ien andere richting.
Drs. Q. M. van Bijsterveldt is afwezig wegens vakantie van 29 juni tot 29 juli aanstaande. Afspraken voor tentamens en examens uiterlijk vóór 14 juni indienen.
Oproep:
Wie heeft van mij het bibliotheek­ exemplaar geleend van E . Rubington & M. Weinberg: The study of social problems? Graag zo vlug mogelijk bij mij terug bezorgen!
goirkestraat 81 tilburg 013­435638
KLASSIEK­EN MODERN BALLET
BEWEGINGSLEER
YOGA
SAUNA
OPENINGSTIJDEN SAUNA <±)rderciag 19.00­23.00 uur (James vrijdag 19.00­23.00 uur heren familiebactefi op afspraak patiënt moet Delijk ver­ 1 om sukses rkrijgen. Dit rwachtings­ it van een happelijke ­n gemeen­ ng van de ,iënt reageert erwachtingen 3 u t v a n hem len zijn dan spreken een geving zicb kan oriën­ deze ook die in de tiengeloof wijkingen sten" dat een ikomstig de lologisch isschien ook m problema­ u brengen, ^ ÏAKATURES Hoofd van het bureau Post Aka­ demisch Onderwijs (part­time, orka drie dagen per week). Sekretaresse bij h e t b u r e a u v a n te Hogeschoolraad. Wetenschappelijk programmeur Eekencentrum. Voorlichtingsfunktionaris Buro Kommunikatie. Juridische Fakulteit Bibliotheekmedewerk (st) er. Gewoon lektor of wetenschappelijk voor de overige drie vakken tenminste 20 is. SUBSIDIEKOMMISSIE ten van 1 gedragingen (hoofd)medewerker strafrecht en De SUBSIDIEKOMMISSIE wenst In kontakt te komen met Studenten die belangstelling hebben voor de twee vakant komende studenten­ plaatsen in de kommissie. De Subsidiekommissie heeft tot taak het bevorderen van voorzieningen en aktivitelten welke in de ruimste zin dienstbaar zijn aan het doel van de Katholieke H ogeschool door het verlenen van subsidie uit de daarvoor ter beschikking komende middelen. ZIJ schenkt in dit kader in het bijzonder aandacht aan de kulturele, godsdienstige en sociale ontplooiing van de studenten en aan de ontwikkeling van het maatschappelijk verantwoordelijkheidsbesef en de bevordering van het begrip voor andere leefpatronen en internationale ontwikkelingen. Inlichtingen en aanmelding bij: mej. H . Pieck, sekreiaris Subsidie­ kommissie, gebouw A, kamer 3, toesiel 2252. dat zij met strafprocesrecht. als zodanig Subfakulteit Psychologie Wetenschappelijk medewerker even lang . Als men in raakt door hiërarchisclie leen een ut uitkomst sociaal­ en organisatiepsychologie. Ekonomische Fakulteit Gewoon hoogleraar in de organisatie van Arbeid en Bedrijfsleven. II Kriteria bij de beoordeling van het C­I 1 Tot het examen behoren de volgende vakken; — degenen, die een tweede en volgende volledige examenpoging doen wordt in het geval als omschreven, in de eerste volzin van II, 2c van het examenregle­ ment in beginsel eveneens een afwijzingstermijn van drie maan­ den gegeven, indien het gemiddelde en een werkstuk, dat bij voorkeur een vakante plaats ingenomen — Inleiding tot de rechtsweten­ schap in de loop van het tweede semester door J. H. G. M. Deckers. — Inleiding tot de wijsbegeerte. aan het C­I. 2 Waardering: a E r worden alleen hele cijfers gegeven. b E en kandidaat is geslaagd, indien: — alle examencijfers 6 of méér bedragen; — ten hoogste één cijfer lager is wordt geschreven in het kader van de interdisciplinaire samen­ komsten. In aansluiting hierop is ook de inhoud van de propedeutische toets enigszins gewijzigd. Deze handelt over: — de opdrachten over de theo­ logische kolleges van het eerste studiejaar; — het literatuurtentamen Kerk­ geschiedenis; ■— exegese, ofwel Oude Testament (tentamen Genesis), ofwel Nieuwe Testament (de tentamens metho­ dische schriftlezing en synoptische evangelies); — het tentamen wijsgerige antro­ pologie. BENOEMING V AN DR. L. C. M. HE YDE Met ingang van 1 augustus 1974 is dr. L. C. M. Heyde benoemd tot wetenschappelijk medewerker voor het vakgebied wijsbegeerte als opvolger van dr. J. H. Wieland. Dr. Heyde werd geboren te Waarschoot (België) op 21 maart 1941. Hij behaalde in 1962 het licentiaat in de wijsbegeerte aan het Hoger Instituut voor Wijs­ begeerte van de Katholieke Uni­ versiteit Leuven. Na de studie aan het Grootseminarie te Gent van 1962 ­ 1966 vervolgde hij zijn theologische studie aan de Katholieke Universiteit Leuven met als specialisatie dogmatiek en godsdienstfilosofie. In maart 1972 promoveerde hij met de grootste onderscheiding tot doktor in de theologie aan de Theologische Fakulteit aldaar op een dog­ matisch­godsdienstfilosofische Gegadigden voor de nog open­ staande studentzetel gelieven zich in verbinding te stellen met de waarnemend sekretaris. Studio sylphide personeel dan 6, doch niet lager dan 5, terwijl het totaal aantal punten r ei — degenen, die voor de eerste keer deelnemen aan het C­I­ examen wordt bij bij niet slagen in beginsel een afwijzingstermi)n van drie maanden gegeven; 11 thb 19 ­ 14 juni 1974 Zingende kathedraal in Den Boscli Katholieke Hogeschool. Aula, 16.00 uur: Promotie drs. H. L.G Zanders. Promotores; Prof. dr. R.A. de Moor en dr. J.H.G. Sogers. Titel proefschrift: ,,Omschakeling van een beroeps- groep. Een onderzoek onder ex-mijnwerkers". Wageningen: Universitaire kampioenschappen tennis. Inlichtingen bij de sporthal. VRIJDAG 21 JUNI Heikese Kerk, Oude Markt, van 10 00 tot 11.00 uur: Beiaardbespeling door Arie Abben Wageningen; Universitaire kampioenschappen tennis. Inlichtingen bij de sporthal. ZATERDAG 22 JUNI Maranatha, 18.30 uur: Vakan tiedienst. Trefsentrum, 21.30 uur: grote zaa Diskotheek Batuka. Wageningen: Universitaire kampioenschappen tennis. Inlichtingen bij de sporthal. MAANDAG 24 JUNI ,,De Beerenhof", Langestraat 42. Jamsessions en/of Workshops onder auspiciën van ,.Ohm". WOENSDAG 26 JUNI Katholieke Hogeschool, G-402, 12.30 uur;: Vergadering bestuur van de Subfakulteit Psychologie Katholieke Hogeschool, Aula, 16 00 uur; Promotie drs. P. H. M Ruys. Promotor; Prof, dr. J. J. J Dalmulder. Titel proefschrift: ,,Public goods and decentraliza- tion". Stadsschouwburg, 20.15 uur: Einduitvoering Orkestopleiding Brabants Conservatorium. DONDERDAG 27 JUNI Katholieke Hogeschool, B-602, Hogeschoolraadsvergadering. VRIJDAG 28 JUNI Heikese Kerk, Oude Markt, van 10.00 tot 11.00 uur: Beiaardbespeling door Arie Abbei ZATERDAG 29 JUNI Maranatha, 18.30 uur: Weekend-liturgie. Trefsentrum, 21.30 uur, grote zai Diskotheek ISatuka, tentoonstellingen BRABANTSE KUNSTSTICHTING Tot 1 juli; Groepsexpositie van diverse technieken. KULTUREEL SENTRUM „DE KONINGSWEI" Permanente expositie van het Nederlands "Textielmuseum. GALERIE „CUR NON" Doorlopende expositie met werkei van schilders, beeldhouwers, keramiek en tekeningen. NEDERLANDS TEXTIELMUSEUl Permanente expositie van eigen kollektie. VOLKENKUNDIG MUSEUM Permanente expositie. Van 28 juni tot 2 september; Poolse volkskunst. NATUURHISTORISCH MUSEUM Tot 1 juli; Zomer-expositie ,,Vogels en Vlinders". De ten- toonstelling laat zien de bouw en levenswijze van de vogels en vlinders die m ons land voor- komen. AMRO-BANK Filiaal Korvelseweg 219 Tot 1 juli; John Braam met pentekeningen. AMi^eA^^ 1juni - 1974 - 1september Zeven eeuwen geleden werd er in de Sint Janslterk van 's-Hertogen- bosch reeds door een koor gezon- gen bij kerkelijke plechtigheden, zo blijkt uit een archiefstuk. Voldoende reden om die kerk - en het daarin regelmatig zingende koor - in veler aandacht te bren- gen. Ze is immers een monument, dat zonder overdrijving als fraaiste en grootste van de laatgotische bouwwerken in het Nederlandse kultuurgebied geldt. Van 1 juni tot en met 1 september 1974 staat de Bossche Kathedrsial dan ook centraal in een groot aan- tal manifestaties, waarvan we hier noemen: • Speciaal verzorgde liturgievie- ringen op de zondagen in juni, waarbij onder andere een voor de lUustre Broederschap geschreven mis van Adriaan Willaert na on- geveer vier eeuwen voor het eerst weer zal klinken tijdens een Hoog- mis, opgedragen door Bernard Kar- dinaal Alfrink. Voorts noemen we vieringen waarbij de Schola Can- torum van de Amsterdamse Stu- denten en een koor uit Oslo de gezangen verzorgen. • In de kathedraal wordt een ten- toonstelling ingericht met als the- ma ,,120 jaar restauratiewerken". • In het Noordbrabantse Museum (Bethaniestraat 21) is een exposi- tie georganiseerd, waarop zowel kunstwerken uit de kathedraal als kunst die deze kerk tot onderwerp heeft te zien zullen zijn. • Tevens wordt in een nevenruim- te van hetzelfde museum een twee- tal dertig minuten durende klank- en lichtbeelden over zeven eeuwen zang in de Sint Jan gepresenteerd. NB: Openingstijden van de ten- toonstellingen: dagelijks van 10.00 tot 17.00 uur; op zaterdag van 12.00 tot 17.00 uur. • In samenwerking met de stich- ting Orgelkring Hendrik Niehoft worden er orgelconcerten in de kathedraal georganiseerd. • Op dinsdag 6 augustus geeft het Sint John's College Choir uit Cam- bridge een avondconcert in de ka- thedraal: over een concert door het Aachener Domchor wordt nog onderhandeld. • In de maanden juli en augustus zijn er beiaardconcerten en op een aantal zaterdagmiddagen spelen harmonie- en fanfarekorpsen tegen de noordgevel van de kathedraal CHinthamerstraat). • Het Bewegingstheater BEWTH uit Utrecht zal op twee avonden in juli een gedanste visualisering van de kathedraalarchitectuur pre- senteren. Schouwburg-korting voor KH-personeel Het bestuur van de Personeelsvereniging is met de direktie van de Stads- schouwburg te Tilburg overeengekomen dat leden van de Personeels- vereniging en hun huisgenoten voor het komende seizoen kunnen inschrijven op de abonnementenseries van het Tilburgs Theater Kontakt, hetgeen inhoudt dat een reduktie van 40 % wordt verleend op de normale toegangsprijs. Binnen enkele weken zullen alle leden een dokumentatie- folder met inschrijfformulier ontvangen met nadere mededelingen over het inleveren van deze formulieren en de (vooruit)betaling der abon- nementen. Mocht u nog geen lid zijn van de Personeelsvereniging, dan zal het bovenstaande wellicht een extra aansporing zijn uzelf als lid te laten inschrijven. ABONNEMENTENSERIES TILBURGS THEATER KONTAKT Op onderstaande voorstellingen kunnen leden van de Personeelsvereniging inschrijven. Serie A en serie B bestaan uit zes voorstellingen, waaruit er vijf gekozen dienen te worden. De abonnementsprijs voor deze vijf voorstellingen in de series A en B is; eerste rang ƒ 25,— en tweede rang ƒ 21,25. SERIE A _ zondag 20 oktober 1974 Hoofdstad Operette met „GrSfin Mariza" vrijdag ' 8 november 1974; ,,Mounties Maximaal" zondag 12 januari 1975 Internationale cirkusshow Vidar Op 20 juni aanstaande houdt de TSR Vidar een oppn dag die zal worden opgeluistera door roeiwed- strijden voor hoogleraren, weten- schappelijke medewerkers en ATG- personeel van de hogeschool. De wedstrijden, die een ludiek ka- rakter zuilen hebben, beginnen 's middags om half vijf op het Wilhelminakanaal, nabij de loods. juni VRIJDAG 14 JUNI Heikese Kerk, Oude Markt, van 10.00 tot 11.00 uur: Beiaardbespeling door Arie Abbens. Katholieke Hogeschool, C-13, 14.00 tot 17.30 uur: (Juridische Fakulteit) Bijeenkomst van de Nederlandse vereniging van Europees recht met de Belgische zustervereniging. Stadsschouwburg, 20.15 uur: Einduitvoering Dansvak-opleiding Brabants Conservatorium. ZATERDAG 15 JUNI Maranatha, 18 30 uur: Weekend-liturgie. Trefsentrum, 21.30 uur, grote zaal: Diskotheek Batuka. ZONDAG 16 JUNI Maranatha, 11.00 uur: Kinderdienst. MAANDAG 17 JUNI ,,De Beerenhof", Langestraat 42; Jamsessions en/of Workshops onder auspiciën van ,,Ohm". Wageningen: Universitaire kampioenschappen tennis. Inlichtingen bij de sporthal. DINSDAG 18 JUNI Wageningen: Universitaire kampioenschappen tennis. Inlichtingen bij de sporthal. WOENSDAG 19 JUNI Wageningen: Universitaire kampioenschappen tennis. Inlichtingen bij de sporthal. Katholieke Hogeschool, G-402, 12.30 uur; Vergadering van het bestuur van de Subfakulteit Psychologie. DONDERDAG 20 JUNI Katholieke Hogeschool, B-703, 14.00 uur; Vergadering Sub- fakulteitsraad Sociaal-Kulturele Wetenschappen. Katholieke Hogeschool, B-602, 14.00 uur; Vergadering Fakulteits- raad ekonomie. Katholieke Hogeschool, B-1010. 14.00 uur; Vergadering Fakulteits- raad rechten. vrijdag zaterdag zondag SERIE B zaterdag vrijdag 31 januari 1 maart 4 mei 5 oktober 1975 Toneelgroep ,,Theater" met het blijspel ,,Koning Hert" 1975: Zuidelijk Toneel ,,Globe" met ,,Jacobowski en de overste" 1975: Landestheater Detmold met de operette ,,Der Zigeunerbaron" 1974: Zuidelijk Toneel ,.Globe" met ,,Suiker" van Hugo Claus zondag 30 april 22 november 1974: ,.Grote bek en grote buik" naar het boek van Rabelais te spelen door Jules Croiset en Coen Flink zaterdag 21 december 1974: Jasperina De Jong Solo zaterdag 22 februari 1975: Toneelgroep ,,Theater" met ,,Absurd Person Singular" van Alain Ayckboum, zaterdag 15 maart schrijver van onder andere ,,Slippers" 1975: Nieuwe Paul van Vliet-Show 1975: ,,De getatoueerde roos" van 'Tennessee Williams met in de hoofdrol Ank van der Moer SERIE C Uit deze serie dient men een drietal voorstellingen te kiezen. De abonne- mentsprijs voor deze drie voorstellingen is: eerste rang ƒ 20,25 en tweede tweede rang f 17,25. zaterdag 14 september 1974 Brasil Tropicana dinsdag 22 oktober 1974 ,,Het Koffiehuis" (Publiekstheater) vrijdag 25 oktober 1974: Balska Mladost donderdag 14 november 1974 Toneelgroep ,,Theater" „Matsertjes" bij de redaktie. Tot 30 woorden koste ze f 2,50; onder nummer f 1,— extn Reakties op advertenties onder nummi naar de redaktie sturen. VERTALINGEN: Duits - Nederlan( en Nederlands - Duits. Siers, Dir gentenlaan 121, Tilburg, telefoo 013 - 551109. donderdag 28 november 1974 donderdag 16 januari 1975; vrijdag 24 januari 1975; donderdag 30 januari 1975; zondag 9 maart 1975; woensdag 2 april 1975; Zuidelijk Toneel ,,Globe" Nederlands Dans Theater Het Ballet van Senegal Miei Cools en het Trio Louis van Dijk De 'Tjechische Dansgroep ,,Broln" Jan Klaassen en Katrijn Nadere informaties: 's-Hertogenbosch, tel. Volledig programma, tevens cata- logus van de tentoonstellingen 4 ƒ3,50 verkrijgbeiar bij: de kathe- draal; in het Noordbrabants Mu- seum en bij de VW. V W , Markt, 073 -123071. 12 iTiEnrDvoor deze pagina angela bellen (662277) kunnen worden opgegeve

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.