1968 03 01

gevallen
s-
ming e-
prettige
s om de
Deze
vinden speciale
het eze
gavond
do
n zich
voor de
zaterdag 23 maart 1968
tilburgs hogeschoolblad
iAFTREDEN CURATOR HOUBEN
Dr F J M A H Houben is in verband met zijn leeftijd afgetreden als
lid van het College van Curatoren
Curatoren hebben vanzelfsprekend respekt voor de persoonlijke reden, die de heer Houben tot zijn aftreden bew/eegt Zij betreuren echter zijn heengaan in hoge mate hij heeft gedurende een periode van
12’/2 jaar als curator een belangrijke bijdrage geleverd aan de ontwikkeling van onze hogeschool De hogeschoolgemeenschap past grote erkentelijkheid jegens deze toegew/ijde en bekwame bestuurder
Over de opvolging van de heer Houben is nog met beslist
MENSA-MEDEDELING
1 Wegens een te geringe belangstelling werd de vrijdagavond-uitgifte met ingang van 1 maart j I stopgezet
? De ervaring heeft geleerd dat het aantal Mensa-bezoekers van maandag tot en met donderdag na ongeveer 18 30 uur te verwaar- lozen IS In verband hiermede werd eveneens met ingang van
1 maart j I de sluitingstijd van de avond-uitgifte gesteld op
18 45 uur
IN MEMORIAM: BERT PRINSEN
Bert Prinsen zal voor velen hier in Tilburg een onbekende zijn geweest omdat de periode, waarin hij aan deze hogeschool sociologie studeerde nog vrij kort was Degenen, die hem kenden zullen hem waarschijnlijk beschouwd hebben als iemand vol levenslust en frisse humor Doch dit tekende met zijn ware persoon het paste alleen bij de rol, die hij als een goed akteur tot het einde toe heeft weten te spelen Achter
de schermen verliep zijn eigen leven dat hem onzegbaar zwaar viel temeer daar hij steeds ten volle de werkelijkheid onder ogen bleef zien
Eind januari 1968 heeft hij op 21-jarige leeftijd, zijn lijdens- weg afgemat en zonder een sprankje hoop op ook maar een beetje aards geluk, in de dood opgeheven
WIJ mogen aannemen dat God hem nu genadig zal oordelen en hem de eeuwige rust en zaligmakende vrede zal schenken die de wereld hem met heeft kunnen geven
WD
REDACTIONEEL
16 15 uur 16 30 uur
20 30 uur
Opening
Dr A F Mellink Reformatie en Revolutie in de 14e tot
16e eeuw
Dr G J Harmsen De Franse en Russische revolutie in marxistisch perspectief
10 00 uur
11 30 uur 15 00 uur
17 30 uur
Prof Dr W F Wertheim Europees revolutie-model en
Aziatische werkelijkheid
Podium discussie
Dr M J Yutzis (Montevideo) Social and economie development in Latin America
Sluiting
maandblad – jaargang 5 – maart 1968
Wegens bijzondere omstandigheden die zien ten tijde van de samen- stelling van dit nummer voordeden bestaat deze uitgave van het Tilburgs Hogeschoolblad hoofdzakelijk uit slechts mededelingen en advertenties
De volgende nummers zullen echter weer op de gebruikelijke wijze worden geredigeerd
Redactie
VWO-CONGRES ãREVOLUTIE EN CONTRAREVOLUTIE”
Op vrijdag 22 en zaterdag 23 maart 1968 organiseert het Verbond van Wetenschappelijke Onderzoekers in zaal D 118 van het universiteits- gebouw van Amsterdam Oude Manhuispoort, een congres over
, Revolutie en Contrarevolutie’
Voorzitter van het congres is Prof Dr A J Rasker Het programma ziet er alsvolgt uit
vrijdag 22 maart 1968
Deelnemersprijs voor het
Ä 12,50, studentenleden Ä2,50 en studenten met-leden Ä5,Ñ
Koffie IS bij de deelnemersprijs inbegrepen, maaltijden met Voor logies wende men zich tot het VVV te Amsterdam
Voor deelname aan het congres wordt men verzocht zich aan te melden door middel van een girostorting op rekening 22321 t n v het VWO
te Utrecht, onder vermelding Congres 1968, lid, niet-lid, studentlid of student met lid
Indien men voor 8 maart het deelnemersgeld overmaakt, ontvangt men tijdig de samenvattingen van de referaten
BIJ verhindering kan het gestorte bedrag, minus Ä2 50 administratie- kosten, worden gerestitueerd mits van de verhindering drie dagen voor de aanvang van het congres melding is gemaakt aan
Kouwerplantsoen 38, Utrecht, telefoon 030 – 715571
1
THB7 maart 1968
gehele
congres
leden V W O Ä5,’Ñ, met-leden
SPORT VOOR HOOGLERAREN EN WETENSCHAPPELIJKE MEDEWERKERS
Hoogleraren en wetenschappelijke medewerkers, die deelnemen aan de lichamelijke oefeningen en sport en hun bijdrage ad Ä 12 50 voor het collegejaar 1967-1968 nog met hebben voldaan, worden verzocht dit bedrag over te maken op girorekening 1023257 van de Amro-bank, Westermarkt, Tilburg, met vermelding ,,bijdrage sport t g v studenten- sporthal”
Ook kan men contant betalen aan het kantoor van de sporthal Na betaling zal een sportkaart worden toegestuurd
AGENDA
woensdag 6 maart om 20 00 uur in de zaal van de Kon Liedertafel, Willem ll-straat 29
Tartrai-kwartet met werken van Beethoven, Haydn, Kodaly Studenten gratis toegang, medewerkers van hogeschool Ä4,60 Voor wijze van plaatsbespreken zie het programmaboekje van Studium Generale
donderdag 7 maart om 14 00 uur in C 3
Studium Generale Drs A. J. Hes ,Science fiction in film en litteratuur”
donderdag 7 maart, televisie Nederland 2
Aflevering van de wetenschappelijke rubriek ,,Gamma”
waterdag 9 maart om 21 00 uur in Vestzaktheater ,,Eigen Huis” Heebie Jeebie Jazzband
Met nadruk wordt er op gewezen, dat het Vestzaktheater altijd toegankelijk is voor allen, die aan de hogeschool verbonden zijn
zondag 10 maart om 21 00 uur in Vestzaktheater ,,Eigen Huis”. Slapsticks, m m V Studenten Filmliga Tilburg
donderdag 14 maart: Studium Generale Het in het programmaboekje aangekondigde onderwerp ,,Kerk en wereld” zal pas in het derde trimester aan de orde komen en wel m de vorm van een forum
donderdag 21 maart om 14 00 uur in C 3
Studium Generale Algemene inleiding met klankvoorbeelden over electronische muziek
ACADEMISCHE AGENDA
donderdag 14 maart om 16 00 uur in de aula
Op,enbare rede Dr J Arntz O P bij gelegenheid van de aan- vaarding van het ambt van gewoon hoogleraar in de Inleiding tot de wijsgerige sociologie en antropologie aan de hogeschool
donderdag 21 maart om 16 00 uur in de aula
Promotie Drs Th A Wouters tot doctor in de sociale weten- schappen De titel van het proefschrift is ,,Van bedeling naar verheffing, evolutie en houding tegenover de behoeftige mens” Promotor Prof Dr H F J M van den Eerenbeemt
Theologische faculteit i.o. THEOLOGISCHE FACULTEITSVERENIGING
Mededelingenblad Tilburgse Hogeschool
Redaktie
P J M L Tieleman L M Moerings
B. M J. Pauw
Redaktie-adres Hogeschoollaan 225
Hoofd bureau Senaat J. J. M. de Bont
De sluitingsdatum voor het inleveren van copy voor het komende nummer is 18 maart
In de komende maanden zullen enkele bijeenkomsten plaats vinden tussen de verschillende studiejaren en enkele leden van de professoren vergadering
Zojuist verschenen! Bouwperspectief
I. analyse
II. toekomstige ontwikkeling
Samengesteld door het
Economisch Instituut Tilburg
met medewerking van de Zuid-Nederlandse Aannemers Vereniging met een woord vooraf door
Prof Dr J J J Dalmulder
, Bouwperspectief” omvat een analyse van de situatie op de bouwmarkt in het recente verleden (na 1955) en een prognose van de vraag naar bouwcapaciteit tot 1975
796 biz., 76 iabellen, 35 pagina’s grafieken, 4 pagina’s schema’s, 3 bijlagen, f 45,Ñ
Een uitgave van de
Universitaire Pers Rotterdam
Mededelingen
Bestuur
Ab-actiaat
Bankrelatie
M J Vernooy
H J Wouters
A N A . Keeman
P G M van Hameren ab-actis extern G B Dollevoet quaestor
Willem li-straat 47-49, Tilburg telefoon 04250-30989 en 30337
Nederlandse Middenstandsbank, Stationsstraat 14, Tilburg nummer 686362500
21-22 maart Contactdagen met de Theologische Faculteitsvereniging
6-10 mei
van de Rijksuniversiteit te Utrecht
, Werkweek ‘ met als thema ,,De saecularisatie in een veranderde geloofssituatie ”
praeses vice-praeses ab-actis intern
Mededelingen
GESLAAGDEN SOCIOLOGIE
Candidaatsexamen
25 januari 1968
H M H Bogers, Heerlen
J A L J Colmbijn, Breda
W J A Denissen, Berkel-Enschot C B Goyarts, Roosendaal
J B A M de Kort, Gilze-Rijen
L H A Lichtenberg, Heerlen
Th C J van Maldegem, Goes
Mej H H Schouwenaars, Zevenbergen
F P H Smeulders, Tilburg
C A A van Berkel, Tilburg P I A M van Campenhout, Breda
P J Dekkers Stiphout
M H J Fleskens Geldrop
Mej P J M Horsten, Tilburg
J de Mey, Tilburg
F J M H M Muyres, Maastricht Th J H van Sprundel, Steenbergen
W J C M V d Staak, ‘s-Hertogenbosch
Mevr M Stevers-Buisman, Tilburg
Mej A A M Sturm, Waterlandkerkje
J A J Verheyen, Rotterdam Mevr B Wasser-Royackers, Oosterbeek
NAGEKOMEN MEDEDELINGEN
AGENDA TEF
Doctoraal examen
29 januari 1968
Mej A S M J Hemelaar, Zevenbergen
26 februari 1968
A A T Bleijenbergh, Breda L A A L Linders, Tilburg
GESLAAGDEN ECONOMIE Doctoraal examen
20 februari 1968
D P C M Hornman Kaatsheuvel J J M Jansen, Breda
C J M v d Wouw (cum laude), Oisterwijk
B S M Gerritsen, Nijmegen
C Laan, Middenmeer
J M A M van Kraay (cum laude), Helmond
H J G Lemmens, Valkenswaard K M C M van Eerd, Vught
A Th van Breugel, Haarlem
E A van Valkengoed, Hoogland
C P Huyg, Eindhoven
ãbe mijnfial”SPECIALE AANBIEDING Grand vin de Bourgogne:
La bouteille du Patron 1966
Lichte bouquetteuse wijn, fruitig karakter
Ä3,25
Tijdelijke ATSO-prijs
f 2,65 netto
De Wijnhal N.V. – Jul. van Stolbergstraat 6 – telefoon 34920
Kelders en bottelarij: Telefoonstraat 34 – Tilburg
knooppunt in de
behartiging van uw belangen
Dat is de Boerenleenbank.
Waar U Uw eigen spaarvorm kiest
met de daarbij behorende hoge rente. Waar men U van dienst kan zijn op
elk gebied waar U de bank nodig hebt. Voor de ontvangst van Uw salaris
(met 31/2 % rente), voor betaalcheques,
persoonlijke leningen, hypothecaire geldleningen, vreemd geld, effekten en voor al Uw verzekeringen.
Boerenleenbank
de bank voor iederŽŽn
601 Boerenleenbanken, aangesloten bij de Cošperatieve Centrale Boerenleenbanic, Eindhoven, 1.000 vestigingen.
vrijdag 8 tot zaterdag 9 maart: Bezoek met Prof Di H W J Bosman aan de Nationale Credietbank en de Beurs te Brussel Inschrijving ad valvas
donderdag 21 maart: Excursie naar de PTT te Den Haag Inschrijving ad valvas
vrijdag 29 maart: Excursie in samenwerking met Prof Dr H W J Bosman naar de Nationale Levensverzekeringsbank NV te Rotterdam Inschrijving ad valvas
DIéSVIERING SKT
zaterdag 16 maart: Diesvienng SKT Programma en inschrijving bij het
bestuur van SKT
LANDELIJK JURIDISCH STUDENTENCONGRES 1968
Dit jaar zal het landelijk juridisch studentencongres gehouden worden
m de Tilburgse hogeschool en wel van 16 tot en met 19 april. Het thema van het congres is ãVernieuwing in de ondernemingsvormen’
Nadere mededelingen ad valvas en in het komend nummer van het Hogeschoolblad
3
THB7 maart 1968
Mededelingen
Juridische faculteit STUDENTENRECHTBANK
Daar de rechtbank m overleg met de balie heeft besloten de terecht- zittingen in het vervolg te houden op donderdag om 16.30 uur m plaats van zaterdag, brengt de griffier onder de aandacht van de leden van de balie, dat de punten 2 en 5 van de mededelingen, opgenomen in het Tilburgs Hogeschoolblad van januari 1968, pagina 7, als volgt gelezen moeten worden
2 Dagvaardingen in nieuwe zaken dienen door de procureur van de eisende partij uiterlijk maandag voorafgaande aan de dag, waartegen gedagvaard is, te zijn gedeponeerd bij het Bureau van de Senaat
5 De vonnissen dienen uiterlijk maandag voorafgaande aan de terechtzitting, waarop de uitspraak is bepaald te zijn gedeponeerd bij het Bureau van de Senaat De vonnissen worden in de Raad- kamer besproken in beginsel een half uur voor de terechtzitting (dus om 16 uur) De rechters, die het vonnis hebben gemaakt, behoren derhalve alsdan aanwezig te zijn
WERKCOLLEGES PRIVAATRECHT VIERDEJAARS
In de mededeling ãWerkcolleges privaatrecht derde- en vierdejaars’ in het vorig nummer is abusievelijk het op de vierdejaars betrekking hebbende gedeelte weggevallen Het desbetreffende gedeelte luidde
Vierdejaars juristen kunnen ter voorbereiding op het naderend doctoraal examen, deelnemen aan een werkgroep privaatrecht, die gehouden wordt des dinsdags klokke 15 tot 16 uur in C 12
De belangrijke hoofdstukken van het verbintenissenrecht zullen hierbij behandeld worden
Onmisbaar voor juristen en juridische studenten:
Gidsen Nederlands publiek- en privaatrecht
Losbladige verzameling arresten voor praktijk en studie onder redactie van Mr P DE PREZ
In deze serie zijn verschenen 1 GIDS BURGERLIJK RECHT,
samengesteld door Mr P de Prez f 18,75
2 GIDS STAATSRECHT,
samengesteld door Mr F H Torrmga Ä12,50
3 GIDS HANDELSRECHT, samengesteld door Mr N E Algra Ä18,75
Deze gidsen zijn afzonderlijk verkrijgbaar en worden geleverd in plastic ringband, bijgewerkt tot en met de laatstverschenen aanvulling
Verdere aanvullingen worden automatisch nageleverd en afzonderlijk m rekening gebracht
GEMEENSCHAPPELIJK FONDS
Wolters-Noordhoff & Vuga-Boekerij Administratie V U G A n.v. Postbus 230 – Delft
Ook m de boekhandel verkrijgbaar
GESLAAGDEN
Candidaatsexamen 23 januari 1968
Mevr M E Bots-Verkroost, Nijmegen
TttUWENWAGEMAWfiJ iHtUVUSTR.62TEL 233Ç |mSTR.28.TE[?S7ši
TILBURG
H M V d Heuvel, Venio
W J A M Koenraadt, Steenbergen
A B M Spackler, Eindhoven R N H Stegerhoek, Geleen
hŽt adres voor exclusieve c o r s a g e s
10% l^orting in onze zelfbedieningsserre m de piusstraat 28 (eigen parkeerruimte)
drukkerij van der \A/ee koestraat 85 – tilburg – tel. 23137
4

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.