Commissie O&O: Kort en krachtig

Een korte vergadering vanmiddag van de vaste commissie Onderwijs & Onderzoek. Dit als voorbereiding op de eerstvolgende U-raad. Vier punten komen concreet naar voor.Filosofie
De beëindiging van de Research Master Filosofie mag rekenen op instemming. Alleen Fabio Braggion van de fractie TiU International uit nog bedenkingen: “Is het besluit voldoende overdacht? Moet je dit als universiteit wel willen en zijn andere Research Masters straks niet hetzelfde lot beschoren?” Rector Philip Eijlander reageert gebelgd op die laatste opmerking. “TiU International overdrijft. Uiteraard staat dit besluit geheel los van andere Research Masters.” In zijn toelichting zegt de rector: “De instroom van het aantal bachelors is te klein. Weliswaar is dat niet altijd een reden om te stoppen. Maar we hebben te maken met aantallen die te gering zijn om een zelfstandige onderzoeksmaster te rechtvaardigen.” Eijlander benadrukt dat de huidige studenten hun traject in alle rust kunnen afmaken. De universiteit is zich bewust van haar zorgplicht op dit vlak.

OZC
Alle fracties zien scherp toe op de concrete invulling van het nieuw te bouwen Onderwijs- en Zelfstudiecentrum (OZC). Veel vragen aan het college hebben betrekking op praktische zaken, zoals computerfaciliteiten en de bezetting van werkplekken. Een andere zorg is of het OZC wel voldoende ‘TOP-proof’ is. Hans Haans (fractie Onafhankelijken): “Het nieuwe Tilburgse Onderwijsprofiel schrijft kleinschaligheid voor. In het OZC zijn toch ook weer zalen gepland met een massaal karakter.” Bartel van de Walle (fractie ABVA-KABO) deelt die zorg. Naast een optimaal gebruiksgemak voor studenten vestigt hij ook even subtiel de aandacht op de docentenbelangen.

Philip Eijlander is blij met de positieve teneur van de reacties. Hij vindt het belangrijk dat de inrichting van het OZC zo veel mogelijk matcht met TOP. “Maar dat sluit het gebruik van grotere ruimtes niet uit. TOP schrijft voor dat werkgroepvormen bestaan uit maximaal 40 studenten. Dit om de interactie docent-student te versterken. Maar bij hoorcolleges kan het natuurlijk wel grootschaliger.” Docenten worden straks getraind om voldoende vertrouwd te raken met toegepaste technologieën. De rector vindt het nog te vroeg om op de concrete wensenlijstjes van de fracties in te gaan. “Dat ligt deels ook op het bord van de Commissie Financiën.”

Is het nieuwe Onderwijs- en Zelfstudiecentrum voldoende TOP-proof?

Scriptorium en cijferlijsten
Tijdens de ‘Mededelingen’ komen het Scriptorium en het opschonen van de cijferlijsten nog aan bod. Het Scriptorium noemt Eijlander “een achterliggende voorziening” voor studenten die echt in de knoop komen met hun scriptie. In de praktijk gaat het om een relatief kleine groep. “De universiteit trekt € 50.000,- uit voor het Scriptorium. Mede om te voorkomen dat studenten bij problemen hun toevlucht moeten nemen tot commerciële partijen.” Het Scriptorium blijft voorlopig drie jaar bestaan. Het opschonen van cijferlijsten is van belang voor studenten die hun resultaten aan kandidaat-werkgevers moeten laten zien. Eventuele correcties blijven zichtbaar op de lijst en leiden tot misverstanden. Beoordelaars denken dat er sprake is geweest van hertentamens. “Maandelijks krijgen we 5 tot 10 verzoeken van studenten om lijsten op te schonen”, stelt Eijlander. “In het huidige systeem kan dat niet automatisch. Afspraak met de studentenbalie is dat we het handmatig blijven doen, totdat de nieuwe systemen operationeel zijn.”

De eerstvolgende universiteitsraad is op vrijdag 29 mei.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.