Medezeggenschap, de Wet Studievoorschot, de brief van de minister en onze begroting

Medezeggenschap, de Wet Studievoorschot, de brief van de minister en onze begroting

“De politiek omarmt medezeggenschap”, kopte vanmorgen de Volkskrant. Maar doet Tilburg University dat ook? In de Commissie Financiën stond afgelopen woensdag een stuk over de versterking van de medezeggenschap op de agenda, zoals de minister dat voorstaat. Het TiU-stuk centraliseerde financiële zaken en wanneer daarop advies of instemming gevraagd moet worden van de fracties in de U-raad.  De twee stukken zijn niet vergelijkbaar: de oorspronkelijke brief van de minister over de medezeggenschap die eraan geniet zit, gaat vooral over het verdwijnen van kleine opleidingen en een goede bestuurscultuur. Het Tiu-stuk 1829 gaat over financiën. Eén zin valt op in betreffend document: “De bevoegdheden van de bestuurlijke gremia ten aanzien van de integrale documenten (TMP c.q. begroting) blijven ongewijzigd. Het College van Bestuur stelt vast, de Universiteitsraad adviseert en het Stichtingsbestuur keurt goed.“

Terug naar de Commissie Financiën van afgelopen woensdag. We hebben het over de medezeggenschap op hoofdlijnen van de begroting. In deze voorbereidende commissie voor de U-raad werd door de fracties zwaar getild aan het feit dat zij bij de grens van 2 miljoen te pas komen bij beslissingen. Studentenfractie Front noemde die ondergrens hoog, in Groningen beslist men al mee bij een half miljoen. De andere fracties sloten zich daarbij aan, ook zij vinden de “2 miljoen grens” te hoog. Fractie Sam vroeg een duidelijker overzicht van alle bevoegdheden van de medezeggenschap.

Medewerkersfractie AbvaKabo vond het stuk niet in de geest van de Wet Studievoorschot: het voorstel van het College is niet af, er blijven te veel vragen liggen. Eén van die vragen ging over het budget Strategische Ruimte van het College. Waarom werd hier geen openheid over gegeven? Het antwoord van Koen Becking hierop: “Dat is onze bewegingsruimte, dit willen we erbuiten houden”.

De AbvaKabo gaf ook aan dat ze meer inzicht wil krijgen in de begroting van de faculteiten. “Wat in deze notitie staat is niet in de geest van de wet, instemming op de faculteitsbegroting door de medezeggenschap op facultair niveau is zeer gewenst. Als het slecht gaat bij TiSEM dan is het wel goed als er instemming op de maatregelen die genomen worden om een faculteit gezond te maken.” Koen Becking gaf aan dat hij hier nog eens naar zou kijken, maar zei het niet meteen toe. De AbvaKabo stelde voor om het hele stuk terug te laten komen voor de volgende begroting. Dat is in oktober/november. Maar deze woensdag moest er een advies worden uitgebracht over het Taken en Middelen Plan.  Zoals het woord al zegt: dat is het plan met alle taken en het geld dat daarvoor beschikbaar is. Het voorstel om dat regulier door te laten gaan, kon op ieders instemming rekenen. Volgend jaar wordt er wel advies op uitgebracht.

Waarover is nu overeenstemming:

– Leenstelselgeld mag niet in het intern bekostigingsmodel (IBM) verdwijnen, daarop moet advies worden gevraagd aan de medezeggenschap.

-De middelen uit het Studievoorschot  komen t.z.t. apart op de begroting.

– De ‘grens van 2 miljoen’ laat het college vallen.

– Instemming op facultaire begroting op facultair niveau gewenst, zeggen de fracties maar daar wil het college nog ’naar kijken’.

-Te zijner tijd, waarschijnlijk oktober maar vóór de begroting, komt er een nieuw stuk over de instemming/advies van de medezeggenschap op een aantal begrotingszaken. De komende maanden wordt uitgezocht hoe en wat.

-De vraag van SAM voor een overzicht met bevoegdheden van de medezeggenschap werd niet gehonoreerd, helaas. Het zou veel duidelijkheid brengen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.