Niet iedereen blij met reservebeleid

Na een moeizame discussie stemt een meerderheid van de fracties in met de plannen voor het reservebeleid. De Onafhankelijken en TiU International weigeren instemming. Dat gebeurt tijdens de − traditioneel drukbezochte – laatste universiteitsraad van het collegejaar.De inzet is simpel: de komende tien jaar wil het College van Bestuur de reserves van Tilburg University vrijmaken voor beleid. In totaal gaat het om € 24 miljoen. Het budget komt bijvoorbeeld ten goede aan nieuwbouw- en renovatie (waaronder de gefaseerde sloop van Prisma) en onderwijs.

Punten
Marinus Verhagen (ABVAKABO) is blij dat de reserves eindelijk worden aangesproken. Wel stoort hij zich eraan dat het CvB niet met een ‘totaalplan’ is gekomen, zoals eerder afgesproken. Nu liggen alleen losse stukken voor. Vervolgens noemt Verhagen enkele punten, waarvan hij hoopt dat het college die meeneemt in het definitieve besluit. “Inzake de vastgoedvisie moeten we voorlopig niet verder kijken dan eind 2019. Verder moeten de gemaakte keuzes expliciet de vorm krijgen van een investeringsplan, in plaats van meer vrijblijvende business cases. Ook willen we meer duidelijkheid over de rol van de medezeggenschap.” De huidige plannen zijn volgens Verhagen te veel gedefinieerd in termen van planning en control. “Dat is een beheerscyclus van het college die voorbijgaat aan de mezeggenschapsgeledingen.”

Een ander heikel punt is het tijdstip waarop het college heeft voorgesteld om de centrale algemene bedrijfsreserve samen te voegen met het reorganisatiefonds. Zo vlak voor BEST komt dat wel raar over, vond ABVAKABO. Dat onderdeel kan pas na BEST besproken worden.

ABVAKABO is fel tegen het afromen van het huidige reorganisatiefonds tot 10% van de algemene bedrijfsreserve. In de huidige constellatie betekent dat een inperking van het reorgaisatiefonds van ongeveer 6 naar 4 miljoen euro. Verhagen: “Welk signaal geeft het college daarmee af richting personeel? Aan de vooravond van de grootste reorganisatie sinds jaren verklein je de geldpot. Daarom: Houd het fonds op het bestaande peil tot alle reorganisatieplannen zijn uitgekristalliseerd.”

De Fractie Onafhankelijken is fel. Sebastiaan Vermeulen noemt de wijze waarop hier medezeggenschap is gepleegd “onacceptabel”. In alle opzichtichten is het proces rommelig verlopen. “Naar ons idee is er een grens overschreden.”

“Naar ons idee is er een grens overschreden”

Zorgvuldig
In zijn eerste reactie wijst Koen Becking erop dat er genoeg zorgvuldigheid is betracht. “We hebben het drie keer doorlopen in verschillende overlegstructuren.” Op een aantal punten sluit Becking aan bij ABVAKABO. In eerste instantie blijft de focus inderdaad op de periode tot en met 2019 en ook zal er expliciet sprake zijn van een investeringsplan. Bovendien wordt het formele medezeggenschapstraject gevolgd. Becking voegt hieraan toe: “Ik heb er ook geen moeite mee om het reorganisatiefonds op het huidige peil te houden, en eerst BEST te doorlopen.” Dat betekent dus dat er geen afroming zal plaatsvinden van zo’n 2 miljoen euro.

Er volgt een schorsing.

In de tweede ronde haakt Marinus Verhagen even aan bij de felle kritiek op het proces van zijn onafhankelijke collega’s: “Het begon allemaal mooi, maar uiteindelijk werden er toch weer dingen verziekt.” Ook Fractie SAM geeft aan dat de algemene gang van zaken niet de schoonheidsprijs verdient. Koen Becking: “Het gaat om twee dingen: inhoud en procedure. Die laatste had beter gekund, vooral tegen het einde van het proces. Dat geef ik ruiterlijk toe.” Qua inhoud wijst Becking er ten overvloede op dat er geen reserves worden vrijgemaakt als de fracties niet instemmen.

Na een tweede schorsing volgt de uitkomst. ABVAKABO, Front en SAM verlenen instemming. Dit dus in tegenstelling tot de Internationalen en de Fractie Onafhankelijken.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.