Reactie College van Bestuur Voorinvesteringen Studievoorschot

Reactie College van Bestuur Voorinvesteringen Studievoorschot

Tilburg University heeft zich gecommitteerd aan de bestuurlijke afspraak van de VSNU in mei 2014 met minister Bussemaker om bij te dragen aan de investering op sectorniveau van in totaal m€ 200 in de periode 2015-2017 (3 x m€ 67) ter versterking van de kwaliteit van onderwijs. De wijze waarop wordt per instelling verschillend ingevuld.

De minister heeft op Tweede Kamer vragen in 2015 geantwoord dat instellingen die bijvoorbeeld eerder al een financiële kwaliteitsimpuls hebben gegeven niet weer in staat zullen zijn om een grote impuls vrij te maken. De gemene deler is wel dat de investeringen gericht zijn op versterking van de kwaliteit. Het gaat om het intensiveren en versnellen van kwaliteitsplannen die aansluiten op het strategisch beleid van de individuele instellingen.

Dat is precies wat Tilburg University gedaan heeft en doet. Er bestaat geen haarscherpe scheidslijn tussen de periode voor en na de totstandkoming van de bestuurlijke afspraak in 2014. Deze afspraak heeft een lange voorgeschiedenis. Het studievoorschot en de voorinvesteringen vormen na uitgebreide discussies het bestuurlijk eindantwoord op de conclusies en aanbevelingen van de commissie Veerman over een toekomstbestendig hoger onderwijsstelsel in 2010.

Het strategisch plan 2014-2017 van onze universiteit bevat vijf strategische keuzes. Het loopt een jaar vooruit en voor driekwart parallel aan de periode van de voorinvesteringen studievoorschot. De eerste strategische keuze is dat kwaliteit van onderwijs en onderzoek voorop staan. Een andere strategische keuze betreft een slagvaardige universiteit waarbij middelen worden verschoven van de ondersteuning naar onderwijs en onderzoek. Deze strategische keuzes gaan gepaard met forse reallocaties die een gedegen voorbereiding vergen.

Zo is in het TMP 2014-2017 een bedrag van m€ 16 vrijgemaakt voor de kernpunten strategisch plan. In aanvulling hierop is in de meerjarenbegroting 2014-2017 de besteding van een gereserveerd FBI-bedrag van bijna m€ 1,5 naar voren gehaald onder de titel Inzet WP voor onderwijs in de jaren 2014-2016. Op die manier konden faculteiten een start maken vooruitlopend op de reallocatie van de ondersteuning naar onderwijs.

Aansluitend daarop hebben de faculteiten in de eerste helft van 2014 de besteding van het budget kernpunten strategisch plan gedurende de planperiode ingevuld. Medio 2015 is de evaluatie van het reservebeleid afgerond op basis waarvan faculteiten een deel van hun reserves kunnen inzetten voor innovatieve en kwaliteit verhogende onderwijsprojecten. In de tweede helft van 2015 is het reorganisatieplan voor de ondersteuning afgerond. De daarmee samenhangende financiële reallocaties ten gunste van onderwijsintensivering zijn vanaf september 2016 gekwantificeerd.

Dit is in lijn met de bestuurlijke afspraak van de VSNU met minister Bussemaker. De inspanningen en de projecten die in dit verband relevant zijn en waarover uiteindelijk verantwoording zal worden afgelegd, dragen zonder uitzondering bij aan het verbeteren van de onderwijskwaliteit ten behoeve van de huidige generatie studenten. Dit alles in aanloop naar 2018 wanneer de extra middelen als gevolg van de invoering van het studievoorschot geleidelijk beschikbaar komen voor het hoger onderwijs.

Advertentie

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.