Rechtszaak tegen verengelsing onderwijs

Beter Onderwijs Nederland (BON) dreigt de staat met een rechtszaak vanwege doorgeschoten ‘verengelsing’ van het onderwijs. Wat betekent dit voor Tilburg University waar Engelstalig tot norm wordt verheven?

Op dit moment introduceert de Tilburgse universiteit een vergaande taalvisie (‘Language Policy’). Daarbij is het woord ‘inclusie’ (officieel geaccepteerd anglicisme in het spellingsbesluit 2006) het voornaamste woord. Als je bijvoorbeeld bij de koffieautomaat staat en er een anders-sprekende langsloopt, moet je meteen naar het Engels overschakelen. Alle beleidsstukken moeten voortaan in het Engels worden geschreven, dus elke kleine baas die ook maar iets wil uitvoeren, moet zich op schrift in het Engels wenden tot de directeur. Het college heeft wel iemand benoemd die het OBP kan ondersteunen bij het schrijven van Engelse beleidsstukken.

BON is het niet eens met verengelsing van de universiteiten. De overheid moet eens ernst maken met de handhaving van artikel 7.2 van de Wet op het hoger onderwijs, vinden zij. Volgens dit artikel moeten het onderwijs en de examens in beginsel in het Nederlands zijn. Een andere taal is volgens deze wet alleen toegestaan bij wijze van uitzondering: wanneer die andere taal het studieobject is, er sprake is van een gastcollege van een buitenlandse docent of ‘indien de specifieke aard, inrichting of kwaliteit van het onderwijs dan wel de herkomst van de studenten daartoe noodzaakt’. De BON vindt dat dit in de plannen van een nieuw kabinet moet worden vastgelegd en is bereid hierover te procederen. Vooralsnog vindt de organisatie vooral in de buitenlandse media hiervoor gehoor. Sinds Beter Onderwijs Nederland haar plannen voor een rechtszaak tegen de Nederlandse staat bekend maakte, zegt ze van veel partijen in de Tweede Kamer steun te krijgen: van Partij voor de Dieren tot PVV; van D66 tot het CDA. Het blijft stil bij de VVD, PvdA en GroenLinks, aldus BOM.

Universiteit van Tilburg/Tilburg University

Tot nu toe blijft het hier stil omtrent de taaloekaze, alleen bij de faculteitsraad TLS protesteerde men destijds op de vergaande ‘Language Policy’ van het College. Het ging de raad te ver dat Engels niet alleen tijdens vergaderingen en formele activiteiten de voertaal  moest worden, maar ook bij de koffieautomaat. Ook vond Michael Theuns dat we het niveau van onze studenten overschatten en er daardoor slechter onderwijs ontstaat: “Als zij moeten discussiëren over ingewikkelde materie, haken ze af. Internationale studenten zwijgen ook. Het internationaliseren zorgt op dit aspect voor afbraak van onderwijskwaliteit.” Bij de andere raden werd opmerkelijk lauw gereageerd op de taalvisie.

De Koninklijke Academie voor Wetenschappen schreef in een studie in 2003 (Nederlands, tenzij…) genuanceerd op vanuit welke perspectieven het noodzakelijk is om Nederlands als taal voor onderwijs en wetenschap te blijven hanteren. Een duidelijk advies, waarbij ook de verantwoording en inbedding richting de maatschappij een goede plek krijgt. Het KNAW-stuk is wel een advies dat geleidelijk aan verloren gaat in de hausse van de economie en de zucht naar meer inkomsten door studenten. Op Tilburg University wordt overigens gewoon toegegeven dat het gaat om de werving van studenten en dus geld. Zo wordt in het Universiteitsraadstuk  als één van de redenen voor de verengelsing genoemd dat Tilburg is gelegen in een krimpregio en dus de toename van het aantal studenten van het buitenland moet komen.  (“Being located in a “shrinking” region, growth of Tilburg University will not easily be achieved via influx from other Dutch regions. For that reason, the main growth should come from abroad.”)

Maar de overheid heeft, gezien de Wet op het Hoger Onderwijs, echter ook een plicht om te handhaven dat onderwijsinstellingen zich houden aan de onderwijswet. En bij gebreke aan die handhaving (of beter gezegd: een expliciete toezegging tot die handhaving in het nieuwe regeerakkoord) zal de BON de Nederlandse staat voor de rechter dagen om te borgen dat de staat zo snel mogelijk de universiteiten verplicht het onderwijs in het Nederlands te doen plaatsvinden. We wachten af hoe dit afloopt.

UPDATE: Als je deze rechtszaak wil ondersteunen kun je de petitie tekenen.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.