Kamervragen door proefschrift Barend Wind

Rijke huishoudens profiteren meer van de vrije woningmarkt dan mensen die minder geld hebben, betoogt Barend Wind in zijn proefschrift waarmee hij vorige week promoveerde. Mensen die een huis kochten vóór de liberalisering konden flink profiteren en eigen vermogen opbouwen. Rijkere huishoudens profiteerden hiervan. Huishoudens met een lage sociaaleconomische status waren de dupe: zij konden zich niet inkopen in buurten met stijgende woningprijzen. Nederland is koploper wat betreft woonvermogensongelijkheid. 

Tweede kamerlid Sandra Beckerman van de SP gaat hierover kamervragen stellen, zij willen dat er beleid komt dat goed is voor alle Nederlanders. Het proefschrift van de socioloog Wind is daarvoor ammunitie. 

De kamervragen:

Vragen van het lid Beckerman (SP) aan de Minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over grotere vermogensongelijkheid door het volkshuisvestingsbeleid.

1. Wat is uw reactie op het promotieonderzoek van de heer Wind “Housing Wealth in Europe” waaruit blijkt dat de stimulering van het eigenwoningbezit door de overheid zoals in Nederland is gebeurd, ertoe heeft geleid dat ons land één van de koplopers is als het gaat om woonvermogensongelijkheid? 

2. Deelt u de conclusie dat onder meer een her-regulering van de hypotheekmarkt, het minder vastgoed-afhankelijk maken van de economie, het reguleren van de vrije sector en het terugdringen van ruimtelijke ongelijkheid bijdragen aan het verkleinen van de vermogensongelijkheid en de toegang tot de woningmarkt vergroten? Zo nee, waarom niet? Zo ja, welke maatregelen op het gebied van de huur- en koopsector gaat u nemen, en op welke termijn(en)?

3. Wat zijn de voor- en nadelen van het op andere manieren subsidiëren van koopwoningen, zoals Premie A-schema’s en/ of het belasten van waardestijgingen van grond(bezit)? Wat is uw mening over deze manieren of een combinatie daarvan?

4. Hoe gaat u ervoor zorgen dat huishoudens met een lagere sociaal-economische status dezelfde kansen krijgen als huishoudens met een hogere sociaal-economische status, aangezien de eerstgenoemde huishoudens “veel minder hebben geprofiteerd” op de woningmarkt de afgelopen tientallen jaren?

5. Bent u met mij van mening dat gebroken moet worden met het neoliberale overheidsbeleid van de afgelopen decennia, wat een averechts effect heeft gehad op het gebied van eigenwoningbezit en het terugdringen van vermogensongelijkheid? Kunt u uw antwoord toelichten?

6. Bent u het met de SP eens, dat de maatregelen zoals voorgesteld in het regeerakkoord, zoals een vermindering van de voorraad sociale huurwoningen, het vergroten van de voorraad in de vrije sector en het ontbreken van concrete en grootschalige bouwplannen, de ongelijkheid zullen doen toenemen? Kunt u uw antwoord toelichten? 

 

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.