De groeipijn van de campus

“Dit plan is richtinggevend, het is de grote lijn”, dat is wat rector Emile Aarts zegt in de discussie over de beoogde groei van de universiteit zoals die beschreven is in het Strategisch Plan.  Een verslag van de discussie in het Dagelijks Bestuur van de Universiteitsraad. 

Aarts vroeg de toehoorders van de medezeggenschapsfracties met hem mee te denken, op reis te gaan, en niet alles al van dag tot dag te willen plannen. De rector beloofde een gecontroleerde groei, waarin faciliteiten als fietsenstalling, studieplekken, restaurantplekken en collegezalen goed geregeld zullen worden.  Toch bleven de fracties vragen naar de manier waarop het College de groei strategisch wil aanpakken.

SAM

Gezamenlijk lieten de fracties een onderzoek doen onder 500 studenten en medewerkers naar hoe men denkt over de faciliteiten en de groei. Daaruit blijkt dat 43 procent van de 500 ondervraagden negatief staat tegenover de huidige groeiambities. SAM verklaarde dat de Tilburgse ambitie van studentgerichtheid (‘student centricity’) ondermijnd kan worden door de plannen: “Kwaliteit komt voor kwantiteit. SAM vindt het de omgekeerde wereld om groei op deze manier vorm te geven. Het is totaal niet student centric om eerst studenten aan te trekken en dan faciliteiten te creëren. Wij willen dat de universiteit pas gaat groeien qua studentenaantal als daar capaciteit voor is, en een garantie dat de onderwijskwaliteit gewaarborgd blijft. Dat is ‘student centric”.”

SAM memoreert de lange wachtrijen in de Mensa, overvolle lokalen, mensen die op de gang moeten zitten en scriptiebegeleiders die te veel studenten onder zich hebben. Ook denkt SAM dat door het Tilburgse Onderwijsprofiel (TEP), waarin staat dat er kleinschalig onderwijs nagestreefd wordt, nog veel meer werkdruk op het personeel wordt gelegd.

Front

Fractie Front wil vooral dat het College meer vooruit denkt: “Natuurlijk wordt binnenkort het Onderwijs- en Zelfstudie Centrum geopend, maar naar ons idee lopen we een beetje achter de feiten aan. Tegen de tijd dat het OZC geopend wordt, zijn er al zoveel studenten dat de faciliteiten al niet meer toereikend zijn. Net in de presentatie werd aangegeven dat er met de opening van het OZC geen ruimtegebrek in 2018 zal zijn, maar als we blijven groeien dan blijven we achter de feiten aanlopen en zal er wel ruimtegebrek zijn in die daaropvolgende jaren. Daarnaast geeft ruim 75 procent van de respondenten aan dat zij denken dat de groei van de studentenaantallen een effect zal hebben op de kwaliteit van het onderwijs. Voor ons is het heel belangrijk dat eerst de huidige capaciteitsproblemen opgelost zullen worden, natuurlijk op het gebied van faciliteiten maar ook op het gebied van onderwijskwaliteit. We horen nu veel dat studenten op de trap moeten zitten tijdens colleges of een toets op de gang moeten maken, maar ook zorgen grote groepen veroorzaakt door een groeiend studentenaantal ervoor dat de kwaliteit van het onderwijs achteruit gaat.”

Maar HOE dan? 

De medewerkersfractie Onafhankelijken vindt het jammer dat collegevoorzitter Becking niet aanwezig is bij deze belangrijke discussie. Hij is op zakenreis naar Zuid Amerika. De Onafhankelijken vragen zich vooral af hoe het College dit Strategisch Plan kan verwezenlijken: “Volgens ons bestaat een strategisch plan uit een visie en uit een beschrijving van hoe deze visie gerealiseerd moet worden. Dit plan stopt bij bij het benoemen van doelen, hoe die doelen gerealiseerd worden is niet duidelijk. De stappen worden niet beschreven. We vinden dat groei op zichzelf geen probleem hoeft te zijn, zolang maar duidelijk is hoe men de groei wil faciliteren. Zo constateren we op dit moment al veel problemen door de huidige groei zoals werkdruk bij ondersteunend personeel en wetenschappelijk personeel, parkeerproblemen en capaciteitsproblemen met zalen en werkplekken.” 

De Onafhankelijken wezen ook op BEST, de reorganisatie van het ondersteunend personeel, die ervoor zorgde dat de capaciteit hier nu al te laag is: “Als de organisatie de huidige groei al niet aankan, hoe denkt het CvB de voorgestelde groei dan wel te kunnen accommoderen?  Dit betekent niet dat alles tot in detail moet zijn doorgedacht, maar de contouren moeten wel duidelijk zijn.” Als er al contouren duidelijk worden in bijvoorbeeld de passage over ‘operational excellence’, dan ziet Onafhankelijken vooral een nieuwe bezuinigingsronde aan de horizon verschijnen: “De sfeer van kostenbesparing en efficiency in plaats van de excellentie waar het voor ons gevoel om zou moeten gaan.”

Verder blijft het te weinig concreet, duidelijke piketpalen (‘Kritische Prestatie Indicatoren’, kortweg KPI) zijn te weinig gegeven in het plan: “Er zijn er te weinig, sommige zijn nog niet uitgewerkt en andere zijn niet realistisch. Zo is er over het onderwerp waardering en carrièreperspectief voor docenten geen KPI opgenomen, terwijl dit wel was toegezegd. In de facultaire plannen gaat alleen TiSEM op dit onderwerp in en lijken de andere faculteiten zich niet te willen commiteren.” Waar wel duidelijke cijfers worden gegeven, twijfelt de fractie Onafhankelijken of het wel haalbaar is. Vooral het streven naar 40 procent internationale studenten lijkt de fractie een brug te ver: “Als de grootste internationale opleiding binnen TiSEM streeft naar 30 procent internationale instroom dan lijkt de 40 procent ons wat te veel van het goede.”

Tevens betreurt Onafhankelijken dat er geen concrete doelen betreft duurzaamheid zijn opgenomen en of het opschroeven van het aantal promoties geen onethische praktijken in de hand werkt: “Gelet op de recente ontwikkelingen waarin een oud-decaan van deze universiteit verwikkeld geraakt is, kan er beter van een maximum gesproken kunnen worden volgens ons.”

Internationals

De fractie Internationals zag het allemaal minder zwaar en ging vooral in op wat redactionele fouten in het Strategisch Plan. Rector Emile Aarts was daar blij mee, hij vond het een constructieve houding en beloofde de voorgestelde veranderingen mee te nemen. TiU-International gaf nog wel aan dat ze kan leven met het Stategisch Plan zoals het er nu ligt, maar dat instemming met de ambities niet betekent dat de Raad kan worden gedwongen om later in te stemmen met elk voorstel dat gericht is op het bereiken van deze doelen.

Turn into action

De rector maande de andere fracties positief naar de toekomst te kijken: “Get rid of your anxiety, turn it into action.” Aarts gaf aan dat hij in zijn presentatie al duidelijk had gemaakt dat er veel aan de huidige problemen werd gedaan, zoals de aanleg van meer parkeerplekken, veertig plekken meer in Restaurant Cobbenhagen en meer fietsenstallingen. Aarts: “Er zijn altijd problemen die niet kunnen worden voorzien. Het is zinloos om al deze mogelijke obstakels te proberen op te sommen. In plaats daarvan moet de universiteit laten zien dat hij in staat is toekomstige problemen op te lossen. Ondertussen moet de richting onderweg worden gesorteerd. We gaan dus niet alles in beton gieten voor vier jaar, maar we bekijken het per jaar”. 

Fractie Front en Fractie Sam kwamen echter hard terug: “Waarom zouden we geloven dat het allemaal goed komt met de groei, als de huidige problemen nog niet eens opgelost kunnen worden?” De discussie over het Strategisch Plan gaat verder in de Universiteitsraad. Univers zal de plannen van het College met betrekking tot de groei nog duiden in onze rubriek “Wat wil de lezer”, omdat onze lezers hierom gevraagd hebben. UPDATE: Zoals Tobias Klein van de Internationalen hieronder correct opmerkt, heeft zijn fractie ook een belangrijk punt binnen weten te slepen in deze discussie en deze is te summier vermeld: De Universiteitesraad heeft een zeer sterke positie als het gaat om de strategie, wat tot uiting komt in het instemmingsrecht op strategie. De fractie TiUInternational vroeg om een ​​document toe te voegen dat het proces beschrijft van de implementatie van de strategie, waarop nu ook instemmingrecht staat. Nog belangrijker is dat de Uraad instemming krijgt op aanvullende afzonderlijke voorstellen met betrekking tot de implementatie,  per jaar, en dat dit niet alleen als onderdeel van de begrotingsbesprekingen wordt gezien. 

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.