Zo wil TiU de werkdruk verminderen

Tilburg University heeft een ‘werkplan werkdruk’ klaarliggen. Met een samengestelde projectgroep, verduidelijking van definities, een drietal actielijnen en een aantal aanbevelingen, denkt de universiteit de werkdruk te verminderen. Hieronder een samenvatting van de plannen.

SoFoKleS, het kennisfonds voor de academische arbeidsmarkt, heeft onderzoek gedaan naar de werkdruk en prestatiedruk onder wetenschappelijk personeel. Het verzuimrapportage van 2016 (2017 is nog niet gereed) ondersteunt het onderzoek: psychische klachten hebben de overhand als het gaat om oorzaken bij ziekteverzuim. Dit zijn niet alleen burn-outs. 

Projectgroep

Het Werkplan Werkdruk is samengesteld door een projectgroep, vertegenwoordigd door de medezeggenschap en Human Resources (HR). Deze zeven leden hebben conclusies getrokken op basis van beschikbare (externe) onderzoeken, interne verkenningen en zijn bij wetenschappelijk experts binnen TiU te rade gegaan. Conclusie: er is geen allesomvattende oplossing. Werkdruk wordt door iedereen anders ervaren en wordt veroorzaakt door verschillende factoren. Daarom ligt de nadruk van het plan op interventies, zowel op individueel niveau als op teamniveau en universiteitsbreed.

De projectgroep is niet van plan opnieuw het wiel uit te vinden en maakt gebruik van bestaande voorbeelden en projecten die evidence-based zijn. Ze komen niet met voorstellen voor nader onderzoek, maar activiteiten die leiden tot concrete acties. Met een drietal actielijnen beschrijven ze de werkdrukinterventies op individueel- en lokaal niveau en de taaktoedeling van het wetenschappelijk personeel.

Actielijnen in een notendop

De projectgroep stelt een specialist/adviseur voor die bij verschillende groepen de problematiek in kaart brengt, interventies formuleert en de leidinggevende ondersteunt bij het toepassen van interventies, follow-ups en monitoring. Om extra kracht bij te zetten, moet er bij een groepsinterventie de direct leidinggevende aanwezig zijn. De regelmogelijkheden van het team worden verkend, daadwerkelijke afspraken vastgelegd en de voortgang gerapporteerd.

‘Leidinggevenden wordt gevraagd medewerkers met werkstress te begeleiden’

Voor de individuele medewerker biedt de projectgroep informatie via intranet over het verschil van werkdruk of werkstress. Leidinggevenden wordt gevraagd de medewerkers met werkstress te begeleiden, de oorzaken in kaart te brengen en een plan van aanpak te maken.

De taaktoebedeling van het wetenschappelijk personeel willen ze transparanter maken door verschillende bijeenkomsten te organiseren. Door het uitwisselen van best practices kan de organisatie de taakverdelers beter ondersteunen.

Aanbevelingen

Aan het CvB vraagt de projectgroep of de budgetten voor ondersteuning mee-ademen met de groeiambities van de universiteit. Ook vragen ze de universiteit om rekening te houden met individuele sterktes en zwaktes en deze op een positieve manier te benutten. Voor de lopende projecten willen ze per project een werkdruk-ambassadeur benoemen die actief binnen het project attendeert op de werkdrukproblematiek.

Projectorganisatie

Uitvoering van de drie actielijnen wordt uitbesteed aan een projectorganisatie. HR, eigenaar van dit project, is dit aan het opzetten. De projectorganisatie wordt verantwoordelijk voor een projectplan, bemanning van onderdelen, het tijdspad en de financiën van het project. Tevens zorgen zij ervoor dat de aanbevelingen die zijn gedaan, worden opgepakt.

Het projectplan moet eind van het eerste kwartaal in 2018 klaar zijn. Daarna wordt het voorgelegd aan het CvB en het Lokaal Overleg.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.