Hoezo een reorganisatie bij TLS?

De rechtenfaculteit wil mee met de tijd. Ze zet vol in op vier onderscheidende onderzoeksthema’s, die na een reorganisatie leidend moeten zijn. Maar waarom, en zijn deze thema’s wel onderscheidend?

1. Wat willen ze bij Tilburg Law School?

Recht en samenleving veranderen elkaar, staat in ‘De toekomst meester. Strategisch Plan Tilburg Law School 2018-2021’. Maar het recht kan de continue en snelle veranderingen in technologie en maatschappij vaak niet meer bijbenen. De faculteit wil dat anders zien: juristen en bestuurskundigen moeten de architecten van de samenleving zijn, die aan TLS samen bouwen aan een betere maatschappij. De faculteit wil focus – een meer uitgesproken profiel, zodat studenten en onderzoekers van over de hele wereld weten waar ze moeten zijn. Dat levert ook geld op, nodig om de faculteit overeind te houden.

2. Waar komt de focus te liggen?

TLS kijkt naar de problemen waarvoor ze de wereld gesteld ziet. Globalisering, digitalisering, pluralisme en een noodzaak tot verduurzaming. Ook blijven armoede, ongelijkheid, criminaliteit en onrechtvaardigheid problemen die veel aandacht vragen. In het onderzoek wil de faculteit zoeken naar oplossingen. Om focus aan te brengen is gekozen voor vier thema’s: Global Justice, Law & Technology, Law & Environment en Law & Security-Safety.

3. Wat betekent dit voor onderzoek?

Door de jaren heen, zo signaleerde de interne onderzoekscommissie onder leiding van Paul van der Heijden (universiteit Leiden) in maart 2017, konden er aan de rechtenfaculteit duizend bloemen boeien. Instituten en departementen werden opgericht en ook als ze niet succesvol waren, konden ze blijven bestaan. De commissie zag het gevaar van versplintering en stelde voor om focus aan te brengen. Het was, suggereerde de commissie voorzichtig, misschien tijd om naast bottom-up, ook een top-down aanpak te hanteren, waarvan ‘de voor- en nadelen zorgvuldig moeten worden afgewogen.’

Die aanpak van bovenaf is nu in volle gang. Het faculteitsbestuur heeft de vier onderzoeksthema’s geïntroduceerd, die de bestaande onderzoeksinstituten en departementen zoals Strafrecht, Privaatrecht en INTERVICT moeten vervangen. Onderzoekers kunnen vervolgens zelf bepalen onder welk thema ze gaan werken. Samenwerking wordt een sleutelbegrip.

4. En wat betekent dit voor onderwijs?

De faculteit moest al T-shaped lawyers gaan opleiden, juridische professionals met vaardigheden en karakter. Zodat alumni een betere bijdrage kunnen leveren aan de maatschappij. Het Strategisch Plan van de rechtenfaculteit legt nog meer nadruk op het oplossen van maatschappelijke problemen. Studenten moeten zo worden opgeleid, dat ze moderne uitdagingen met vertrouwen tegemoet kunnen treden. Het onderwijs moet intensiever worden, en er moeten in de bachelor meer UHD’s en hoogleraren voor het bord komen. Bovendien moeten UD’s, UHD’s en hoogleraren het allebei gaan doen: onderzoek én onderwijs.

Het onderwijs moet bovendien een sterkere verbinding krijgen met het onderzoek. Dat kan niet meteen, want studenten moet eerst een brede basis worden bijgebracht. Bovendien wil de faculteit voldoen aan de landelijke eisen van het civiel effect, dat toegang verleent tot de togaberoepen, al wordt daar niet meer ruimte voor ingeroosterd dan strikt noodzakelijk. Het derde jaar, aldus besproken in de faculteitsraad van 18 januari 2018, moet de Tilburgse bachelor aantrekkelijk maken. Over de invulling wordt nog nagedacht, maar uit de schets blijkt dat er in het laatste bachelorjaar ruimte moet zijn voor maar liefst drie minoren, zoals bijvoorbeeld Recht & technologie, Recht en bewijs of Recht en duurzaamheid.

5. Wat vindt het personeel van de grote veranderingen?

In de faculteitsraad van 14 december 2017 stelt het bestuur dat de concepten zijn voorgelegd aan vakgroepvoorzitters, promovendi, UD’s en hoogleraren 1. ‘Er bleek grote steun te zijn voor de voorstellen.’ Maar dinsdag 27 februari 2018, tijdens een overleg met personeel, was er juist veel verzet tegen de plannen. Wat moet er bijvoorbeeld gebeuren met een specialisme als belastingethiek binnen de thema’s? Dat er inmiddels een voornemen tot reorganiseren is aangekondigd, wekt ook niet ieders vertrouwen. Decaan Geert Vervaeke laat Univers desgevraagd weten dat er veel positieve energie loskomt binnen de faculteit, maar zoals bij beweging en verandering hoort, zijn er natuurlijk ook zorgen.

6. Het woord ‘reorganisatie’ viel pas ná goedkeuring van het Strategisch Plan door de faculteitsraad. Hoe kon een beoogde reorganisatie geruisloos door de raad komen?

In het Strategisch Plan worden de vier thema’s niet met (werk)titel genoemd, wel wordt geschreven over ‘meer samenwerking aan de hand van een beperkt aantal facultaire onderzoeksthema’s’, waarna de thema’s worden beschreven. Ook over de beoogde veranderingen in de organisatie is het plan helder: ‘Organisatiestructuur en verdeelmodel zullen (…) worden aangepast (…) het aantal beheerseenheden zal daartoe gereduceerd worden en we zetten in op team research. TLS zal (…) ook het interne verdeelmodel herzien.”

De personeelsgeleding beoordeelde het Strategisch Plan, blijkens het verslag van de vergadering van 14 december 2017, als ‘evenwichtig en hoopgevend’. Ze vonden het belangrijk dat ‘op vakniveau een beeld ontstaat van de knelpunten.’ En men was ‘benieuwd naar de implementatie.’ De implementatie begint zich inmiddels te ontvouwen. Wist de personeelsgeleding dat ze tekenden voor een reorganisatie, de meest vergaande aanpak? Desgevraagd wil de personeelsgeleding zich niet over de kwestie uitlaten tegenover Univers. “Wij zijn ons terdege bewust van de vragen die er leven onder de collega’s en zullen deze meenemen in de behandeling van dit agendapunt wanneer dit ter tafel komt in de Faculteitsraad.”

7. Hoe nu verder?

Het bestuur liet in de vergadering van 14 december 2017 weten zeer gemotiveerd te zijn om snel te beginnen. Als de reglementen dat vereisen, zullen onderdelen van de implementatie terugkomen in de raad. Desgevraagd laat Vervaeke Univers weten dat de input uit de dialoogsessies met het personeel verwerkt wordt, alsook stukken van betrokkenen die het Strategisch Plan inhoudelijk verder moeten onderbouwen. En er volgen gesprekken met het CvB.

8. Zijn de vier thema’s onderscheidend?

Daar lijkt het niet op. Hieronder een overzicht van vergelijkbare onderzoeksthema’s bij andere Nederlandse rechtenfaculteiten:

– Maastricht University (3): Global justice; Globalising markets; Cross-border cooperation and mobility
– Erasmus University Rotterdam (2): Monitoring Safety and Security; Globalising Business Law in the 21st Century
– Rijksuniversiteit Groningen (2): Energy and Sustainability; Protecting European Citizens and Market Participants
– Open Universiteit (2): Safety, Security and Law Enforcement; Trustworthy Systems
– Universiteit Utrecht (1): Water en Duurzaamheid
– Universiteit Leiden (1): Effective protection of fundamental rights in a pluralist world
– Universiteit van Amsterdam (1): The International Rule of Law
– Vrije Universiteit Amsterdam (1): Boundaries of Law

De RUG heeft geen vergelijkbare onderzoeksthema’s.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.