Vuurwerk in honderdste universiteitsraad

De honderdste editie van de universiteitsraad was niet alleen reden voor een feestje, er werd ook pittig gediscussieerd. Er moest flink doorvergaderd worden om de eindtijd van 13:00 te halen. Maar: er was ook cake en een cadeautje voor de raadsleden.

Er stonden een aantal bewogen onderwerpen op de agenda vandaag. We noemen: het intern bekostigingsmodel (IBM), het taalbeleid, internationaliseringsbeleid, collegegeldvrij besturen en de besteding van de middelen van BEST in 2016.Onderwijsmiddelen
In het stuk over de besteding van de onderwijsmiddelen in 2016 ging het vooral om BEST-gelden. Alle fracties willen dat het geld dat is vrijgekomen bij de reorganisatie structureel wordt besteed. Dat staat haaks op dit plan, dat slechts over één jaar gaat. Het College geeft aan dat het geld wel degelijk structureel uitgegeven wordt, maar dat er nu eerst een plan is gemaakt voor komend collegejaar.

Dat is onvoldoende voor de fracties, die het liever besproken zien worden tijdens de behandeling van het TMP. Dat stuk komt de volgende raad langs en bespreekt de lange termijn-visie. Het College trekt daarom het stuk terug.

“Dat TiU International ons hier ‘sneaky’ noemt vind ik onacceptabel”

Valorisatie
Vooral TiU International is kritisch op het voorgestelde valorisatiebeleid van de universiteit. De fractie ziet valorisatie minder als prioriteit en vindt dat bepaalde dingen ‘sneaky’ gebeuren. Rector magnificus Emile Aarts haalt hard uit naar TiU International: “We hebben samen besloten om valorisatie als een prioriteit te zien. Valorisatie is de derde poot waar we interesse in hebben. Dat betekent niet dat de andere twee poten (onderwijs en onderzoek, red.) minder aandacht verdienen. Maar dat TiU International ons hier ‘sneaky’ noemt vind ik onacceptabel.” TiU International gaf al snel aan dat het niet doelde op het handelen van het College. De fractie en de rector vonden elkaar in het voornemen om geld niet leidend te laten zijn in de discussie over valorisatie, maar de impact centraal te stellen.

Collegegeldvrij besturen
De studentenfracties waren wat zenuwachtig over de behandeling van hun stuk over collegegeldvrij besturen. Het lag slechts voor ter bespreking, maar de fracties waren duidelijk meer van plan. De raad koos ervoor om het stuk eerder te behandelen om tijdgebrek bij het bespreken te voorkomen. Al snel werd duidelijk waarom. Na enkele vurige betogen van de studenten achtte het College het voorstel ‘voldoende besproken’. Een mooie manier om te zeggen: ‘nee, we gaan dit niet doen’.

Fractie SAM countert op haar beurt met een alternatief. Willemijn Cauberg van SAM: “Laat studenten die besturen dan collegegeld betalen naar rato van het aantal maanden dat ze besturen. Dat is makkelijk te koppelen aan de bestuursbeurzen.” Dat zou betekenen dat wanneer je 6 bestuursbeurzen (oftewel maanden) krijgt, je alleen voor 6 maanden collegegeld hoeft te betalen. Krijg je als student 9 bestuursmaanden, dan moet je nog 3 collegegeldmaanden betalen. Front wil daarnaast hogere bestuursbeurzen. Het College lijkt niet happig om de €400 waar de fractie op mikt over te nemen. Wel gaf het College aan open te staan voor discussie en de beurzen mogelijk wil gaan indexeren.

“Laat studenten die besturen dan collegegeld betalen naar rato van het aantal maanden dat ze besturen”

ATP
ATP – het reisagentschap waar de universiteit het boeken van bedrijfsreizen aan uitbesteedt, en dat flink onder vuur ligt – blijft ook een onderwerp van discussie. In de rondvraag stelt Hans Haans van de Onafhankelijken er wederom vragen over. Haans weet dat de deadline van het verlengen van het contract met ATP op 30 juni ligt en ziet dus graag snel actie van het College. Secretaris Gabe van der Zee herinnert de raad aan waar de bevoegdheid ligt in dezen: bij het College. Toch zal de raad er snel over spreken, zegde het College toe. Wordt vervolgd.

Advertentie.

Bekijk meer recent nieuws

Schrijf je in voor onze nieuwsbrief

Blijf op de hoogte. Meld je aan voor de nieuwsbrief van Univers.